اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نگرش‎ها‎ی ناکارآمد جنسی و عملکرد جنسی در زنان باردار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران. نویسنده مسؤل

2 استاد گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران

3 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

چکیده

مقدمه: بارداری از پرمخاطره ترین دوره های زندگی زنان است و نگرش و روابط جنسی سالم در دوران بارداری در سازگاری زناشویی و استحکام خانواده نقش تعیین کننده ای دارد. با توجه به وجود مطالعات محدود در این زمینه، مطالعه حاضر با هدف اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد  (Act) بر بهبود نگرش های ناکارآمد جنسی و عملکرد جنسی زنان باردارانجام شد.
روش کار: روش پژوهش نیمه آزمایشی باطرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل زنان باردار مراجعه کننده به کلاس های آمادگی زایمان بیمارستان امیرمازندرانی شهر ساری در 6 ماه اول سال 1397 که به تعداد 140 نفر بود و نمونه این پژوهش ، 30 نفر بودند که به صورت در دسترس و غیر تصادفی انتخاب شدند و با گمارش تصادفی در دو گروه 15 نفری قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارت از ؛ پرسشنامه های مقیاس نگرش ناکارآمد (DAS) وایزمن و بک (1978) ، پرسشنامه عملکرد جنسی روزن و همکاران (2000) بود.  مداخلات درمانی (رویکرد پذیرش و تعهد) روی گروه آزمایش طی 8 جلسه 90 دقیقه ای و هر هفته 2 بار انجام پذیرفت. گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند . جهت آزمودن فرضیه ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده گردید.
نتایج: نتایج پژوهش نشان داد متغیر مستقل بر بهبود نگرش های ناکارآمد جنسی و بهبود عملکرد جنسی زنان باردار تاثیر داشته است و میزان این تاثیر برای نگرش های ناکارامد جنسی 67%  بود (P< 0.05 وF=53.99) و میزان تاثیر برای عملکرد جنسی 86% بود(05/0>P و 45/57=F).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر توصیه می شود درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد توسط متخصصان برای آموزش در کلاس های آمادگی زایمان و مراکز بهداشت  برای بهبود نگرش های ناکارآمد جنسی و عملکرد جنسی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of acceptance and commitment therapy on ineffective sexual attitudes and sexual function in pregnant women

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Ghalian Nozari 1
  • Ramazan Hassanzadeh 2
  • Sara Gholamnejad 3
1 Master of Clinical Psychology, Islamic Azad University, Sari, Iran.
2 professors of psychology department, Islamic Azad University, Sari branch, Sari, Iran.
3 Master of Clinical Psychology, Islamic Azad University, Sari, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Pregnancy is one of the most risky periods of women's life and healthy sexual attitudes and relationships during pregnancy play a crucial role in marital adjustment and family solidarity. Due to the limited studies in this area, the present study aimed to evaluate the effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on improving sexual dysfunctional attitudes and sexual function in pregnant women.
Methods: This randomized clinical trial was conducted on quasi-experimental designs with pretest-posttest group. The statistical population of this study consisted of pregnant women referring to the Childbirth readiness classes in Sari city in the first 6 months of 1397, which resulted in the number of 140 people, and the sample of this study was 30 people who were randomly selected and random assignment in two groups of 15. The tool used in this study consisted of an inefficient attitude scale questionnaire (DAS) and Beck (1978), sex performance questionnaire Rosen et al, (2000). The therapeutic intervention (the acceptance and commitment approach) was performed on the test group during 8 session of the 90 - minute session and every week. The control group did not receive any training. To test the hypotheses, the covariance analysis test was used.
Results: The results showed that the independent variable had an impact on improving sexual performance attitudes and improving the sex performance of pregnant women (P < 0.05 and F = 53.99) and the effect of effect for sexual performance was 86 % (P = 0.05 and F = 57.45).
Conclusion: With regard to the results of the present study, it is recommended that clinicians be based on acceptance and commitment by specialists to train in maternity preparation classes and health centers to improve the dysfunctional attitudes of sexual and sexual performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • acceptance and commitment therapy
  • Ineffective sexual attitudes
  • Sexual function
  • pregnant women