پیش‌بینی علائم خلقی و اضطرابی بر اساس سبک‌های دلبستگی، نگرش ناکارآمد و جهت‌گیری زندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی علوم پزشکی، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

2 استادیار گروه روانشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی علوم پزشکی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: مطالعه حاضر با هدف پیش‌بینی علائم خلقی و اضطرابی بر اساس سبک‌های دلبستگی، نگرش ناکارآمد و جهت‌گیری زندگی
روش کار: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و توصیفی -همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجوبان دانشگاه آزاد کرج در سال 98-1397 تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس و با استفاده از فرمول کوکران 300 نفر مورد بررسی قرار گرفتند.‌ به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه علائم خلقی و اضطرابی (MASQ)، پرسشنامه دلبستگی بزرگسالان (RAAS)، ناکارآمد (DAS)، پرسشنامه جهت‌گیری زندگی (LOT) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها یا استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام شد.
نتایج: نتایج نشان داد بین سبک‌های دلبستگی اضطرابی، نزدیک بودن و وابستگی، نگرش‌های ناکارامد و جهت‌گیری زندگی ‌خوش‌بینانه و بدبینانه با خلق پریشانی کلی رابطه معنی‌داری مشاهده شد. همچنین بین سبک‌های دلبستگی اضطرابی، نزدیک بودن و وابستگی، نگرش‌های ناکارامد با خلق برانگیختگی اضطرابی رابطه معنی‌داری وجود داشت، اما بین جهت‌گیری زندگی ‌خوش‌بینانه و بدبینانه با خلق برانگیختگی اضطرابی رابطه معنی‌داری مشاهده نشد.
نتیجه گیری: در نهایت بین سبک‌های دلبستگی اضطرابی، نزدیک بودن، وابستگی، جهت‌گیری زندگی ‌خوش‌بینانه و بدبینانه با خلق فقدان لذت رابطه معنی‌داری وجود داشت، اما بین نگرش ناکارآمد با خلق فقدان لذت رابطه معنی‌داری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting Mood and Anxiety Symptoms based on Revised Adult Attachment, Dysfunctional Attitude, and Life Orientation

نویسندگان [English]

  • Parand Aber 1
  • Marzieh Mousavi 2
1 MA. Clinical Psychology, Department of Psychology, Islamic Azad University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor in Department of Psychology, Islamic Azad University of Medical Sciences, Alborz, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The purpose of this study was to predict mood and anxiety symptoms based on attachment styles, dysfunctional attitudes, and life orientation.
Methods: This study was a descriptive-correlational one. The statistical population of the study consisted of all students of Karaj Azad University in the year 1398-1989 who were selected by the available sampling method, and by the Cochran formula, 300 students were selected. Mood and Anxiety Symptoms Questionnaire (MASQ), Revised Adult Attachment Scale (RAAS), Dysfunctional Attitude Scale (DAS), Life Orientation Test (LOT) were used. Data analysis was performed using SPSS software.
 Results: The results showed that a significant relationship was observed between the styles of anxiety attachment, closeness and dependence, dysfunctional attitudes and life orientation, optimistic and pessimistic with the creation of general distress. There was also a significant relationship between the styles of anxiety attachment, closeness and dependence, dysfunctional attitudes with the creation of anxiety arousal, but no significant relationship was observed between life orientation, optimism and pessimism with the creation of anxiety arousal.
Conclusion: Finally, there was a significant relationship between anxiety attachment styles, closeness, dependence, life orientation, optimism and pessimism with the creation of lack of pleasure, but there was no significant relationship between dysfunctional attitude and lack of pleasure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mood and Anxiety Symptoms
  • Attachment Styles
  • Inefficient Attitudes
  • Life Orientation