نقش کارکرد‎‎های شناختی و سبک شناختی وابسته به زمینه و ناوابسته به زمینه در فرآیند عملکرد ریاضی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی تربیتی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران. (نویسنده مسئول)

2 استادیار گروه روانشناسی تربیتی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران.

3 دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران.

چکیده

مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی رابطه کارکرد‎‎های شناختی «اضطراب ریاضی، نگرش ریاضی، دقت ریاضی، ظرفیت حافظه فعال» و سبک‎‎های شناختی دانش آموزان بر پیشرفت درس ریاضی انجام شد.
روش کار: پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، تمامی دانش آموزان پسر پایه هشتم دوره ی اول متوسطه مدارس دولتی آموزش و پرورش شهر مشهد در سال تحصیلی 1396-1395بود. حجم نمونه براساس جدول مورگان 322 نفر انتخاب گردید. روش نمونه گیری به صورت خوشه ای چند مرحله ای انجام شد. شرکت کنندگان در پژوهش، پرسشنامه سبک‎‎های شناختی  وابسته به زمینه و ناوابسته به زمینه، آزمون نگرش به ریاضی، دقت ریاضی، اضطراب ریاضی  و حافظه فعال  را تکمیل نمودند.
نتایج: یافته‎‎ها نشان داد که اضطراب یادگیری ریاضی در یک رابطه منفی‎می تواند پیشرفت در درس ریاضی را پیش بینی نماید، نتایج این پژوهش‎‎ها معرف آن است که نگرش مثبت به درس ریاضی باعث افزایش تمرکز حواس و توانایی حل مسائل ریاضی‎می شود.
نتیجه گیری: همچنین یافته‎‎ها نشان داد که دانش آموزان با ظرفیت حافظه فعال بالا، عملکرد بهتری در حل مسأله ریاضی نسبت به دانش آموزان با ظرفیت حافظه فعال پایین و متوسط در درس ریاضی دارند. همچنین ارتباط معنی دار و مثبتی‎میان نمره آزمون شکل‎‎های نهفته و عملکرد ریاضی وجود دارد.  همچنین مدل رگرسیون گام به گام نشان‎می دهد  که متغیرهای حافطه فعال و سبک‎‎های شناختی عملکرد ریاضی دانش آموزان را تحت الشعاع قرار‎می دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of context-dependent and context-dependent cognitive functions and cognitive style in math performance in high school male students in Mashhad

نویسندگان [English]

  • Samaneh Sadat Tabatabai 1
  • Toktam Sadat Tabatabai 2
  • Hossein Reza Nakhaei 3
1 Assistant Professor, Department of Educational Psychology, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran(Corresponding Author)
2 Assistant Professor of Educational Psychology, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran.
3 PhD Student of Educational Psychology, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The purpose of this study was to investigate the relationship between cognitive functions of "mathematical anxiety, mathematical attitude, mathematical accuracy, working memory capacity" and students' cognitive styles on mathematics lesson progress.
Methods: This is a correlational research. The statistical population of this study was all male students of the eighth grade of the first high school of Mashhad public schools in the academic year 1396-96. The sample size was 322 people based on Morgan table. The sampling method was multistage cluster sampling. The participants completed the questionnaires of contextual and context-dependent cognitive styles, math attitude test, mathematical accuracy, mathematical anxiety and working memory.
 Results: Findings showed that math learning anxiety in a negative relationship can predict math lesson progress. The results of these studies indicate that a positive attitude to math lesson increases mindfulness and ability to solve math problems.
Conclusion: The results also showed that students with high working memory capacity had better performance in mathematical problem solving than students with low and medium working memory capacity in mathematics lesson. There was also a significant positive relationship between latent form test scores and mathematical performance. The stepwise regression model also shows that variables of active memory and cognitive styles influence students' mathematical performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Functions
  • Cognitive Styles
  • Mathematical Function