بررسی و مقایسه حرکات بنیادی کودکان مبتلا به اختلال یادگیری خاص با کودکان عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: حرکت مبدا یادگیری است و فرایندهای ذهنی عالی تر، پس از رشد مناسب دستگاه حرکتی به وجود می آید و این مطلب اهمیت مشکلات حرکتی در افراد دارای اختلال یادگیری خاص را نشان می دهد. با توجه به شیوع بالای اختلال یادگیری این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه شش حرکت بنیادی کودکان مبتلا به اختلال یادگیری خاص با  کودکان عادی انجام شد.  
روش کار: روش مطالعه حاضر توصیفی از نوع علی مقایسه ای (پس رویدادی) بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه ی دانش آموزان پایه‌ی تحصیلی دوم تا چهارم ابتدایی شهر تهران بود که در سال تحصیلی 94-93 مشغول به تحصیل بودند. از جامعه مورد نظر  به روش نمونه گیری در دسترس 40 کودک با اختلال یادگیری خاص و 40 کودک عادی انتخاب شد. آزمودنی‌ها از لحاظ سن و پایه تحصیلی همتاسازی شدند. سپس آزمون محقق ساخته حرکات بنیادی بر روی آنها اجرا شد. داده‌های حاصل با استفاده از روش تحلیل واریانس چند متغیره تحلیل شد.
نتایج: یافته‌ها تفاوت معنی داری را در حرکات بنیادی در دو گروه نشان دادند. با توجه به یافته‌ها می‌توان نتیجه‌گیری کرد که حرکات بنیادی کودکان با اختلال یادگیری خاص در مقایسه با کودکان عادی دچار نقص است.
نتیجه گیری: اولین پاسخ رفتاری کودک از نوع حرکتی است که در فرایند یادگیری امری قابل توجه است. حرکات بنیادی کودکان مبتلا به اختلال یادگیری خاص تفاوت زیادی با کودکان عادی دارد، که توانبخشی این اختلال می تواند به تمرکز این افراد کمک کند. این تحقیق برای خانواده ها و مدارس کاربرد دارد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of fundamental movements in children with Specific learning disorder with normal children

نویسنده [English]

  • Maryam Asase
Assistant Professor, Department Of Psychology, Faculty Of Humanities, Islamic Azad University, Tehran Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: The motor is the base of learning and higher mental processes created after the adequate development of motor systems. This reason shows the importance of motor impairment in learning deficits. According to the prevalence of learning disorder, this study was Comparison of fundamental movements in children with Specific learning disorder with normal children.
Methods: The method of present study was description of casual comparative (post facto) research. The study population was included all elementary school children two - fourth grades, who were educating in the city of Tehran during academic year 93-94. By using available sampling method 40 normal children and 40 children with Specific learning disability were selected. Subjects were matched in terms of age and grade. Then the tests of fundamental movement’s Researcher-made was administered on them. Data were analyzed using multivariate analysis of variance.
 Results: The findings showed significant differences in the fundamental movements between two groups. According to the findings, we can conclude that the fundamental movements of children with Specific learning disorder compared to normal children is deficient.
Conclusion: children with Specific learning disorder have suffered from many problems such as learning and movement disorders. Making plans to rehabilitate such potentialities in such children can help them concentrate more on their movements and behaviors. Our research findings can be useful to families and schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fundamental movements
  • children
  • Specific learning disorder