اثربخشی معنویت‌درمانی بر کیفیت زندگی و ذهن‌آگاهی بیماران تالاسمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان‌شناسی، واحد بین الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران.

2 گروه روان‌شناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

3 گروه روان‌شناسی یالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران.

چکیده

چکیده
مقدمه: بروز بیماری‌های جسمانی مزمن همچون تالاسمی موجب کاهش کیفیت زندگی بیماران می‌شود. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی معنویت‌درمانی بر کیفیت زندگی و ذهن‌آگاهیبیماران تالاسمی انجام گرفت.
روش کار: پژوهش حاضر نیمه­آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل بیماران تالاسمی شهر شیراز در سه ماهه زمستان سال 1397 بود. در این پژوهش تعداد 30 بیمار تالاسمی با روش نمونه‌گیری غیرتصادفی داوطلبانه و هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه­های آزمایش و گواه گمارده شدند (15 بیمار در گروه آزمایش و 15 بیمار در گروه گواه). گروه آزمایش مداخله معنویت‌درمانی را طی دو ماه و نیم در 10 جلسه 90 دقیقه‌ای دریافت نمودند. پرسشنامه‌های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه کیفیت زندگی (سازمان بهداشت جهانی، 1993) و پرسشنامه ذهن‌آگاهی (بایر، اسمیت، و آلن، 2004) بود. داده‌های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که معنویت‌درمانی بر کیفیت زندگی و ذهن‌آگاهیبیماران تالاسمی تأثیر معنادار دارد (p<0/001). بدین صورت که این درمان توانسته منجر به بهبود کیفیت زندگی و ذهن‌آگاهی بیماران تالاسمی شود.
 نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش حاضر بیانگر آن بودند که معنویت‌درمانی با بهره‌گیری از فنونی همانند، خودآگاهی و ارتباط با خود و خدا، نوع‌دوستی، بخشش خود و دیگران، قدردانی و شکرگزاری می‌تواند به عنوان یک درمان کارآمد جهت بهبود کیفیت زندگی و ذهن‌آگاهیبیماران تالاسمی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness Of Spirituality Therapy On The Qualify of Life And Mindfulness Of The Patients With Thalassemia

نویسندگان [English]

  • Zahra Yousefian 1
  • Hasan Ahadi 2
  • Adis Keraskian Mojmanari 3
1 Department of Psychology, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran.
2 Clinical Psychology Group, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
3 Clinical Psychology Group, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The emergence of chronic physical diseases such as thalassemia causes decrease qualify of life in the patients with thalassemia. Therefore, the present study was conducted to investigate the effectiveness of spirituality therapy on the qualify of life and mindfulness of the patients with thalassemia.
Method: The present study was quasi-experimental with pretest, posttest, and control-group with a two-month follow-up design. The statistical population of the present study included the patients with thalassemia in the city of Shiraz in the fourth quarter of 2018. 30 patients with thalassemia were selected through non-random voluntary and purposive sampling method and randomly replaced into experimental and control groups (15 patients in the experimental and 15 in the control group). The experimental group received ten ninety-minute spirituality therapy intervention sessions during two-and-a-half months. The applied questionnaires in this study were qualify of life questionnaire (The World Health Organization, 1993) and mindfulness questionnaire (Baer, Smith & Allen, 2004). The data from the study were analyzed through ANOVA by mixed design.
Findings: The results showed that spirituality therapy significantly influences psychological distress and resilience in the patients with thalassemia (P˂0.001).  That way this treatment can improve qualify of life and mindfulness in patient With Thalassemia.
Conclusion: The findings of the present study implied that spirituality therapy can be used as an efficient therapy to increase qualify of life and mindfulness of the patients with thalassemia via techniques such as self-awareness and self-communication, altruism, forgiving the self and others, appreciation and gratefulness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qualify of life
  • mindfulness
  • thalassemia
  • spirituality therapy