نقش فاکتورهای فرهنگی، اجتماعی در تدوین مدل گردشگری ورزشی استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه تربیت بدنی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، واحد یادگار امام خمینی(ره)، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار گروه تربیت بدنی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: گردشگری ورزشی یکی از گونه های روبه رشد گردشگری است که در آن مسابقات و رویدادهای ورزشی تعداد زیادی از گردشگران را به خود جلب می کند. در این راستا پژوهش حاضر تدوین مدل گردشگری ورزشی در استان خراسان رضوی را ارائه می دهد.
روش کار: روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز از مطالعات کتابخانه ای و میدانی - شامل مشاهده مستقیم و منظم و پرسشنامه- استفاده شده است. برای بدست آوردن پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب بدست آمده(0,81) نشان دهنده پایایی مطلوب پرسشنامه می باشد. جهت سنجش روایی پرسشنامه، ظاهر و محتوی پرسشنامه توسط50 نفر از اساتید رهنما و دانشجویان رشته مدیریت ورزشی و خبره گردشگری در امر تدوین پرسشنامه تایید شد. گروه های درگیر در این تحقیق اعضای هیات علمی دانشگاه ها، دانشجویان و فارغ التحصیلان دکترای مدیریت ورزشی و جهانگردی دانشگاه ها و مسئولان ارشد تربیت بدنی می باشند. داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و مدل SWOT تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج : یافته های تحقیق و مدل نشان می دهد که ورزش های هوایی مانند غارنوردی در بین جاذبه های گردشگری ورزشی استان خراسان رضوی در رتبه اول قرار دارند. همچنین عوامل متعددی بر فرایند توسعه گردشگری ورزشی استان موثر می باشند که در این تحقیق این عوامل در قالب دو گروه عوامل درونی(ضعف ها و قوت ها) و عوامل بیرونی(فرصت ها و تهدیدها) ارزیابی شدند. بر این اساس مهم ترین قوت و ضعف توسعه گردشگری ورزشی در استان خراسان رضوی به ترتیب پایین بودن هزینه حضور در رویدادهای ورزشی وعدم استفاده از تجارب موجود در زمینه توسعه متقابل ورزش و گردشگری می باشد و همچنین مهم ترین فرصت و تهدید به ترتیب امکان حضور گردشگران و ورزشکاران خارجی و کیفیت پایین خدمات آژانس های گردشگری است.
نتیجه گیری : در نهایت با تلفیق عوامل درونی و بیرونی بر روی نمودار مدل سوات، راهبردهای تدافعی به عنوان راهبردهای بهینه شناخته شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of cultural and social factors in developing a model of sports tourism in Khorasan Razavi province

نویسندگان [English]

  • Mahdi Parto 1
  • Hossein Peymanizad 2
  • Shahram Alam 3
  • Hasan Fahim Davin 4
1 PhD Student, Department of Physical Education, Shoushtar Branch, Islamic Azad University of Shoushtar, Iran
2 Associate Professor, Department of Sports Management, Faculty of Physical Education, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor, Depatment of Sport Management, Yadegar Branch of Imam Khomeini, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Physical Education, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Sports tourism is one of the growing types of tourism in which sports competitions and events attract a large number of tourists. In this regard, the present study presents the development of a model of sports tourism in Khorasan Razavi province.
Methods: The research method is descriptive-analytical and library and field studies - including direct and regular observation and questionnaires - have been used to collect the required information. Cronbach's alpha coefficient was used to obtain the reliability of the questionnaire. The coefficient obtained (0.81) indicates the optimal reliability of the questionnaire. In order to assess the validity of the questionnaire, the appearance and content of the questionnaire were approved by 50 guides and students of sports management and tourism experts in compiling the questionnaire. The groups involved in this research are university faculty members, students and graduates of universities in sports management and tourism, and senior officials of physical education. The data obtained from the questionnaire were analyzed using SPSS statistical software and SWOT model.
Results: The findings of the study and the model show that aerial sports such as caving are among the top sports tourism attractions in Khorasan Razavi province. Also, several factors affect the development process of sports tourism in the province. In this study, these factors were evaluated in the form of two groups of internal factors (weaknesses and strengths) and external factors (opportunities and threats).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism development
  • sports tourism
  • SWOT
  • Khorasan Razavi province