بررسی مقایسه‎ای اثر بخشی "طرحواره درمانی" و "درمان شناختی رفتاری" بر افزایش مولفه‎های سلامت عمومی‎ مادران دانش آموزان پسر تیزهوش شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران.

2 استادیار گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران(نویسنده مسئول)

3 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران

چکیده

مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی مقایسه‎ای ‎اثر بخشی "طرحواره درمانی" و "درمان شناختی رفتاری" بر افزایش مولفه‎های سلامت عمومی‎مادران دانش آموزان پسرتیز هوش شهر تهران انجام گرفت.
روش کار: پژوهش از نوع آزمایشی و با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود که با دو گروه آزمایشی " طرحواره درمانی و درمان شناختی-رفتاری و یک گروه کنترل اجرا شد. جامعه آماری شامل مادران دانش آموزان پسر تیزهوش متوسطه دوره اول شهر تهران در سال تحصیلی (1398-1397)، که شامل 8 دبیرستان پسرانه با تعداد دانش آموز 1600 نفر به شیوه تصادفی ساده،2 مدرسه انتخاب شد. سپس  به مادران این دانش آموزان پرسشنامه‎های سلامت عمومی‎داده  و فقط از میان آنها، کسانی که نمره بالا در سلامت عمومی‎کسب کردند با روش نمونه گیری داوطلبانه 45 نفر بر اساس جدول کوهن انتخاب شدند و ­به روش تصادفی 15 نفر در گروه آزمایش اول (طرحواره درمانی
نتایج: یافته­های پژوهش نشان داد بین اثربخشی دو روش آموزشی مبتنی بر درمان شناختی رفتاری و طرحواره درمانی بر مولفه‎های سلامت عمومی‎تفاوت معنادار وجود دارد.
نتیجه گیری: براساس یافته‎های پژوهش می‎توان نتیجه گرفت که استفاده از جلسات آموزشی طرحواره درمانی برای مادران دارای فرزند تیز هوش می‎تواند در افزایش سلامت عمومی‎آنان تاثیر گذار باشد.                           

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study on the Effectiveness of "Schema Therapy" and "Cognitive-Behavioral Therapy" on increasing general health of mothers of the witted male students in Tehran

نویسندگان [English]

  • Golamhassan Haddadi 1
  • Afsaneh Boostan 2
  • Kiyanoush Hashemiyan 3
1 PhD Student Counseling, Islamic Azad University, Roodehen Branch, Roodehen, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Counseling, Islamic Azad University, Roudehen Branch, Roudehen, Iran (Corresponding Author)
3 Associate Professor, Department of Clinical Psychology, Islamic Azad University, Roudehen Branch, Roudehen, Iran
چکیده [English]

Introduction: This study was aimed at Comparative Study of the Effectiveness of Schema Therapy Education and cognitive behavioral therapy on increasing public health of mothers of gifted boy students in the first high school.
Methods: This study was experimental with pre-test and post-test design. Done with, Two "Schema Therapy" experimental groups and "Cognitive-Behavioral Therapy Group", with a control group. The members of each group formed 15 mothers of gifted boy student’s First high school, in Tehran city in the academic year (2018-2019), who were randomly assigned. The instruments were standard questionnaires; General Health (GHQ).
Results: The Findings showed that there is a significant difference between the effectiveness of two educational methods based on cognitive behavioral therapy and schema therapy on general health components.
Conclusion: Based on the findings of this study, it can be concluded that the use of Schema Therapy educational sessions for mothers with intelligent children can be effective in increasing their general health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Schema Therapy
  • cognitive behavioral therapy
  • general health