تاثیر تحریک فراجمجمه‎ای مخچه بر خطر سقوط و سرعت راه رفتن بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد رفتار حرکتی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار رفتار حرکتی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه:مولتیپل اسکلروزیس (ام اس) یک بیماری مزمن، خود ایمنی التهابی دستگاه عصبی مرکزی است.مخچه یکی از مناطقی است که در این بیماری تحت تاثیر قرار می گیرد.اختلال در مخچه منجر به آتاکسی،عدم تعادل، افزایش خطر سقوط میشود.تحریک مغز از ورای جمجمه استفاده از جریان الکتریکی ضعیف ( 2-1 میلی آمپر) است که موجب تعدیل فعالیت نورونها در مغز میشود. بنابراین هدف اصلی مطالعه حاضر تاثیر تحریک آندی مخچه بر خطر سقوط و سرعت راه رفتن بیماران  ام اس  بود.
روش کار: نمونه های مطالعه حاضر 20 زن مبتلا به ام‌اس 30 تا 40 سال تشکیل دادند. بیماران به دوگروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند.تحریک واقعی (گروه آزمایش) و تحریک ساختگی (گروه کنترل) را 5 روز متوالی همراه با تمرینات تعادلی به مدت 20 دقیقه با شدت جریان 2 میلی آمپر در ناحیه مخچه دریافت کردند.برای ارزیابی خطر سقوط از آزمون خطر سقوط دستگاه بایودکس و برای ارزیابی سرعت راه رفتن از آزمون برخاستن و رفتن استفاده شد.ارزیابی ها قبل، بعد و یکماه بعد از مداخله انجام گردید.
نتایج: از آزمون تحلیل واریانس با  اندازه‌های تکراری برای بررسی تغییرات درون و بین گروهی استفاده گردید.سطح معنی‌داری در تمامی آزمون های آماری 05/0 در نظر گرفته شد.نتایج،بهبود نمرات در شاخص خطر سقوط و آزمون برخاستن و رفتن را در گروه آزمایش نشان می‌دهد.
نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد احتمالا تحریک آندی مخچه بتواند موجب بهبود خطر سقوط و سرعت راه رفتن در بیماران ام‌اس شود اما برای قطعیت بیشتر در این خصوص،نیاز به تحقیقات بیشتری در آینده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Cerebellar transcranial direct current stimulation on fall risk and Walking Speed in women with multiple sclerosis

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Taheri, 1
  • Elahe Teymuri 2
  • Alireza Saberi Kakhki 3
1 Professor of Motor Behavior at Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Master of Physical Education, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Associate Professor of Motor Behavior, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Abstract:
 Introduction: Multiple sclerosis (MS) is a chronic, autoimmune, inflammatory
nervous system disease. One of the areas that are affected in MS is the cerebellum. Disorders in cerebellar structure leadss to ataxia, imbalance, increased fall risk and so that can decrease patient’s quality of life. Transcranial direct current stimulation (tDCS) is the application of weak electrical currents (1-2 mA) to modulate the activity of neurons in the brain. However, The main aim of this study was to investigate the effect of cerebellar anodal transcranial direct current stimulation (a-tDCS) on fall risk and Walking Speed in woman with Multiple Sclerosis.
Materials and Methods: The study samples were 20 women with MS (30 to 40 years).  Patients received sham or real anodal tDCS of cerebellar for 5 consecutive days in a randomized, sham-controlled study. Main Outcome Measures: fall risk index and Time up and Go (TUG) (walking speed), were evaluated. Neuropsychological evaluation were conducted at baseline and immediately after the ctDCS and one month after the completion of the intervention.
Results: Repeated-measures ANOVA was used for the intra-group analyses and inter-group analyses. fall risk index and Time up and Go scores improved in after active anodal tDCS only were improved in intervention group.
Conclusion:  These preliminary data support the notion that anodal tDCS of the cerebellar region combined with balance training improves fall risk index in women with MS. However, Future work has to evaluate potential benefits of cerebellar tDCS on fall risk in People with Multiple Sclerosis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transcranial Direct Current Stimulation
  • Cerebellum
  • postural control
  • Multiple Sclerosis
1. Cuypers K, Leenus DJ, Van Wijmeersch B, Thijs H, Levin O, Swinnen SP, Meesen RL. Anodal tDCS increases
corticospinal output and projection strength in multiple sclerosis. Neuroscience letters. 2013 Oct 25;554:151-5.
2. McLoughlin J, Barr C, Crotty M, Lord SR, Sturnieks DL. Association of postural sway with disability status and
cerebellar dysfunction in people with multiple sclerosis: a preliminary study. International journal of MS care. 2015
May;17(3):146-51.
3. Riemann BL, Myers JB, Lephart SM. Sensorimotor system measurement techniques. Journal of athletic training.
2002 Jan;37(1):85.
4. Wilkins A. Cerebellar dysfunction in multiple sclerosis. Frontiers in neurology. 2017 Jun 28;8:312.
5. Latash ML. Neurophysiological basis of movement. Human Kinetics; 2008.
6. Morton SM, Bastian AJ. Mechanisms of cerebellar gait ataxia. The cerebellum. 2007 Mar 1;6(1):79. 7.
Ghasemi, E, Shaygannejad, V, Ashtari, F, Fazilati, E, Fani, M. The investigation of Frenkel’s exercises
effection on ataxia, balance, activity of daily living and depression in patients with multiple sclerosis. Journal of
Research in Rehabilitation Sciences. 2008 Dec 29;4(1).
8. Latash ML. Fundamentals of motor control. Academic Press; 2012 Jul 16.
9. Frzovic D, Morris ME, Vowels L. Clinical tests of standing balance: performance of persons with multiple
sclerosis. Archives of physical medicine and rehabilitation. 2000 Feb 1;81(2):215-21.
10. Cattaneo D, Jonsdottir J, Coote S. Targeting dynamic balance in falls-prevention interventions in multiple
sclerosis: recommendations from the International MS Falls Prevention Research Network. International journal of MS
care. 2014 Dec;16(4):198-202.
11. Shumway-Cook A, Woollacott MH. Motor control: translating research into clinical practice. Lippincott
Williams & Wilkins; 2007.
12. Nitsche MA, Cohen LG, Wassermann EM, Priori A, Lang N, Antal A, Paulus W, Hummel F, Boggio PS,
Fregni F, Pascual-Leone A. Transcranial direct current stimulation: state of the art 2008. Brain stimulation. 2008 Jul
1;1(3):206-23.
13. Utz KS, Dimova V, Oppenländer K, Kerkhoff G. Electrified minds: transcranial direct current stimulation
(tDCS) and galvanic vestibular stimulation (GVS) as methods of non-invasive brain stimulation in neuropsychology—a
review of current data and future implications. Neuropsychologia. 2010 Aug 1;48(10):2789-810.
14. Lefaucheur JP. A comprehensive database of published tDCS clinical trials (2005–2016). Neurophysiologie
Clinique/Clinical Neurophysiology. 2016 Dec 1;46(6):319-98.
15. Edwards DJ, Cortes M, Wortman-Jutt S, Putrino D, Bikson M, Thickbroom G, Pascual-Leone A.
Transcranial direct current stimulation and sports performance. Frontiers in human neuroscience. 2017 May 10;11:243.
16. Palm U, Ayache SS, Padberg F, Lefaucheur JP. Non-invasive brain stimulation therapy in multiple
sclerosis: a review of tDCS, rTMS and ECT results. Brain stimulation. 2014 Nov 1;7(6):849-54.
17. Vanvlijmen D. The effects of bihemispheric anodal transcranial direct current stimulation on multi-limb
coordination in multiple sclerosis (Master's thesis, UHasselt).
18. Braet P, Lenaerts J. The influence of bi-hemispheric anodal tDCS on the performance of a switching task in
MS patients (Master's thesis, UHasselt).
19. EBRAHIMI AA, SARVARI F, SAEIDI M, KHORSHID SM. Relationship between lower extremity muscle
strength and dynamic balance in women with Multiple Sclerosis (MS).
20. Romberg A, Virtanen A, Ruutiainen J, Aunola S, Karppi SL, Vaara M, Surakka J, Pohjolainen T, Seppänen
A. Effects of a 6-month exercise program on patients with multiple sclerosis: a randomized study. Neurology. 2004 Dec
14;63(11):2034-8.