بررسی جامعه شناختی موانع اجتماعی موثر بر ساختار مدیریتی در توسعه گردشگری ورزشی در ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی ورزشی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

2 عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.(نویسنده مسول)

3 دانشیار، گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، تهران، ایران

چکیده

هدف از این مقاله بررسی جامعه شناختی موانع اجتماعی موثر بر ساختار مدیریتی در توسعه گردشگری ورزشی در ایران است. حجم نمونه طی فرایند تحقیق و براساس حصول کفایت یا اشباع اطلاعاتی/نظری تعیین شود. در این پژوهش با توجه به ویژگی‌های جامعة مورد مطالعه و خبرگان فهرستی از مصاحبه شوندگان تهیه شد. تعداد مصاحبه شوندگان ده نفر بود. در مرحله کمی نیز تعداد 237 نفر از مدیران ارشد حوزه موثر بر گردشگری ورزشی و در وزارت ورزش و جوانان، انتخاب و بعد از تأیید روایی محتوی و صوری پرسشنامه‌ها توزیع شد و در اختیار آنها قرار گرفت.  بار عاملی نشان دهنده میزان همبستگی هر متغیر مشاهده گر (سؤال پرسشنامه) با متغیر مکنون (عامل ها) می‌باشد. برای مثال بار عاملی سؤال اول در متغیر چهارچوب مدیریتی 62/0 می‌باشد. به عبارت دیگر سؤال اول تقریباً 62 درصد از واریانس متغیر شاخص‌های عملکرد چهارچوب مدیریتی را تبیین می‌نماید. مقدار 57/0 نیز مقدار خطا می‌باشد. شاخص ریشه میانگین مربعات خطای برآورد( RMSEA) در این مدل برابر با 073/0 است که حد مجاز حد مجاز RMSEA، 08/0 است.
شاخص‌های GFI, AGFI و NFI بترتیب برابر با 91/0، 91/0 و 92/0 می‌باشد که نشان دهنده برازش بسیار مناسبی می‌باشند. نتیجه نشان می‌دهد، بسیاری از کشورها این صنعت پویا را با تقویت و ایجاد ساختار مدیریتی مناسب ، به عنوان منبع اصلی ، اشتغال و رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی می‌دانند. بر همین اساس یکی از راهبردهای لازم که امروزه در اغلب کشورهای جهان مورد استفاده قرار گرفته است، ساختار مدیریتی توانمند در توسعه و گسترش گردشگری در نواحی محروم و دارای پتانسیل گردشگری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological study of social barriers affecting managerial structure in sport tourism development in Iran

نویسندگان [English]

  • Hajar Chenarani 1
  • Seyed Saeid Aghaei 2
  • Bahram Ghadimi 3
1 PhD student in Sports Sociology, Faculty of Social Sciences, Islamic Azad University, Central Tehran Branch.
2 Faculty member of the Faculty of Social Sciences, Islamic Azad University, Central Tehran Branch.((Corresponding Author))
3 Associate Professor, Department of Sociology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
The aim of this article is to examine the sociological barriers affecting the managerial structure of sport tourism development in Iran. Sample size to be determined during the research process based on theoretical / information saturation attainment. A list of interviewees was prepared according to the characteristics of the study population and experts. The number of interviewees was ten. In the quantitative phase, 237 senior managers in the field of sport tourism and in the Ministry of Sport and Youth were selected and after the content and formal validity of the questionnaires were confirmed and distributed. Factor load indicates the degree of correlation of each observer variable (questionnaire question) with the present variable (factors). For example, the factor load of the first question in the management framework variable is 0.62. In other words, the first question explains about 62% of the variance in the performance indicators of the management framework. The value of 0.57 is also the error value. The root mean square error of estimation error (RMSEA) of this model is 0.073 with a RMSEA threshold of 0.08. GFI, AGFI and NFI indices were 0.91, 0.91 and 0.92, respectively, indicating a good fit. The result shows that many countries see this dynamic industry as a major source of income, employment and private sector growth and infrastructure development by strengthening and establishing a proper management structure. Accordingly, one of the necessary strategies used today in most countries of the world is the management structure capable of developing and expanding tourism in deprived areas with potential tourism.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management Structure
  • Sport Tourism
  • Money
  • Employment