مقایسه مهارت‌های ذهن‌آگاهی در بین دانش‌آموزان دارای اختلال رفتار درونی‌سازی شده و دانش‌آموزان عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: بروز اختلال‌های رفتاری سبب ایجاد آسیب به تعاملات اجتماعی و پردازش‌های هیجانی می‌شود. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف مقایسه مهارت‌های ذهن‌آ‌گاهی در بین دانش‌آموزان دارای اختلال رفتار درونی‌سازی شده و دانش‌آموزان عادی شهر اصفهان انجام گرفت.
روش کار: روش پژوهش حاضر علی- مقایسه‌ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه نوجوانان دارای اختلال رفتار درونی‌سازی شده و نوجوانان عادی در مقطع دوره اول متوسطه در سال تحصیلی 97-1396 در شهر اصفهان بود. حجم نمونه شامل 50 دانش‌آموز دارای اختلال رفتار درونی‌سازی شده و 50 نوجوان عادی شهر اصفهان بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل سیاهه رفتاری کودکان و نوجوانان آخنباخ و رسکورلا (2001) و مهارت‌های ذهن‌آ‌گاهی (بایر، اسمیت، و آلن، 2004) بود.  داده‌های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس چندمتغیری توسط نرم‌افزار آماری SPSS23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: نتایج نشان داد که نتایج نشان داد که بین مهارت‌های ذهن‌آ‌گاهی در بین دانش‌آموزان دارای اختلال رفتار درونی‌سازی شده و دانش‌آموزان عادی تفاوت معنادار وجود دارد (001/0>p). بدین صورت که دانش‌آموزان دارای اختلال رفتار درونی‌سازی شده در مقایسه با دانش‌آموزان عادی از میزان ‌مهارت‌های ذهن‌آگاهی پایین‌تری برخوردارند.
نتیجه گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان چنین نتیجه گرفت که دانش‌آموزان دارای اختلال رفتار درونی‌سازی شده به دلیل آسیب‌پذیری روان‌شناختی، هیجانی و اجتماعی، دارای مهارت‌های ذهن‌آ‌گاهی پایینی هستند که نیاز است با بکارگیری درمان‌های روان‌شناختی مناسب، نسبت به رفع این مشکلات اقدام نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compare Mindfulness Skills among Students with Internalized Behavioral Disorder and Normal Students

نویسندگان [English]

  • somayeh sabaghi 1
  • Iran Mehdi Zadegan 2
1 Master of Clinical Psychology, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The occurrence of behavioral disorders can cause harm to social interactions and emotional processes. Therefore, The present study was conducted aiming to compare mindfulness skills among students with internalized behavioral disorder and normal students in the city of Isfahan.
Methods: The research method was causal-comparative. The statistical population included all first high school adolescents with internalized behavioral disorder and normal ones in academic year 2017-18 in the city of Isfahan. The sample size in the study included 50 students with internalized behavioral disorder and 50 normal adolescents in the city of Isfahan who were selected through multi-stage clustered random sampling method. The applied instruments included children and adolescents behavioral inventory (Achenbach and Rescorla, 2001) AND mindfulness skills questionnaire (Bier, Smith and Allen, 2004). The data from the study were analyzed through repeated measurement MANOVA method via SPSS23 software.
Results: The results showed that there is a significant difference between mindfulness skills among students with internalized behavioral disorder and normal students in the city of Isfahan (p<0.001). Thus, students with internalized behavioral disorder have lower mindfulness skills than normal students.
Conclusion: According to the findings of the present study it can be concluded that that students with internalized behavioral disorder due to psychological, emotional and social vulnerability, have low mindfulness skills that need to be addressed by solving these problems by employing appropriate psychological treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internalized behavioral disorder
  • mindfulness skills
  • student