مقایسه اثربخشی آموزش سرمایه‌های روان‌شناختی و خودتنظیمی هیجانی بر انعطاف‌پذیری روان‌شناختی دانشجو معلمان با اشتیاق تحصیلی پایین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران.

2 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران.

4 استادیار گروه روا‌ن‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران.

چکیده

مقدمه: اشتیاق تحصیلی پایین مولفه‌های روان‌شناختی، هیجانی و شناختی دانشجویان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش سرمایه‌های روان‌شناختی و خودتنظیمی هیجانی بر انعطاف‌پذیری روان‌شناختی دانشجو معلمان با اشتیاق تحصیلی پایینانجام گرفت.
روش کار: پژوهش حاضر نیمه­آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجو معلمان دختر دانشگاه فرهنگیان شهر شهرکرد در سال تحصیلی 98-1397 بود. در این پژوهش تعداد 45 دانشجو معلم دختر دارای اشتیاق تحصیلی پایین در دانشگاه فرهنگیان شهر شهرکرد با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه­های آزمایش و گواه گمارده شدند (15 دانشجو در گروه آزمایش آموزش سرمایه‌های روان‌شناختی، 15 دانشجو در گروه آزمایش آموزش خودتنظیمی هیجانی و 15 دانشجو در گروه گواه). گروه‌های آزمایش مداخله آموزش سرمایه‌های روان‌شناختی (آخوندی، 1396) و خودتنظیمی هیجانی (گراس، 2007) را به شکل جداگانه را طی دو و نیم ماه در 10 جلسه 90 دقیقه‌ای دریافت نمودند. پرسشنامه‌های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه اشتیاق تحصیلی (فردریکز، بلومنفیلد و پاریس، 2004) و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی (دنیس و وندروال، 2010) بود. داده‌های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: نتایج نشان داد که آموزش سرمایه‌های روان‌شناختی و خودتنظیمی هیجانی بر انعطاف‌پذیری روان‌شناختی دانشجو معلمان با اشتیاق تحصیلی پایین تأثیر معنادار دارد (p<0/001). علاوه بر این نتایج آزمون تعقیبی نشان داد که بین میزان اثربخشی این دو مداخله نیز تفاوت معنادار وجود داشته (p<0/001) و آموزش سرمایه‌های روان‌شناختی نسبت به خودتنظیمی هیجانی تأثیر بیشتری بر انعطاف‌پذیری روان‌شناختی دانشجویان داشته است.
نتیجه گیری: یافته‌های پژوهش حاضر بیانگر آن بودند که آموزش سرمایه‌های روان‌شناختی با بهره‌گیری از مفاهیمی همانند امید، خودکارآمدپنداری، تاب‌آوری و خوش‌بینی می‌تواند به عنوان یک آموزش کارآمد جهت بهبود انعطاف‌پذیری روان‌شناختی دانشجو معلمان با اشتیاق تحصیلی پایین مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison on the Effectiveness of Training Psychological Capitals and Emotional Self-Regulation on the Psychological flexibility of Teacher Students with Low Academic Eagerness

نویسندگان [English]

  • parvin faraj zadeh 1
  • Ahmad Ghazanfari 2
  • Maryam Charami 3
  • Tayyebeh Sharifi 4
1 PhD Student in Psychology, Islamic Azad University, Shahrekord Branch, Shahrekord, Iran.
2 Associate Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Shahrekord Branch, Shahrekord, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Shahrekord Branch, Shahrekord, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Shahrekord Branch, Shahrekord, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Low academic eagerness affects students' psychological, emotional, and cognitive components. Therefore the present study was conducted aiming to comparison of the effectiveness of training psychological capitals and emotional self-regulation on the psychological flexibility of the teacher students with low academic eagerness.
Methods: The present study was quasi-experimental with pretest, posttest, control group and two-month follow-up design. The statistical population of the study included female teacher students at teachers university in the city of Shahrekord in academic year 2018-19.45 female teacher students with low academic eagerness at the teachers university of Sharekord were selected through purposive sampling method and they were randomly replaced into experimental and control groups (15 students in the experimental group of psychological capitals, 15 students in the experimental group of training emotional self-regulation and 15 students in the control group). The experimental group received ten ninety-minute sessions of interventions of training psychological capitals (Akhoondi, 2017) and emotional self-regulation (Gross, 2007) separately in two-and-a-half months. The applied questionnaires included the questionnaire of academic eagerness (Fredricks, Bloomenfield, and Paris, 2004) and psychological flexibility (Dennis, Vander Wal, 2010). The data from the study were analyzed through repeated measurement ANOVA and Bonferroni follow-up test.
Results: The results showed that training psychological capitals and emotional self-regulation have significant effect on the psychological flexibility of the teacher students with low academic eagerness (p<0/001). Moreover, the results of Bonferroni follow-up test showed that there is a significant difference between the degree of the effectiveness of these two interventions too (p<0/001) and training psychological capitals has had more effect on the students’ psychological flexibility compared to emotional self-regulation.
Conclusion: The findings of the present study revealed that training psychological capitals employing concepts such as hope, self-efficiency beliefs, resilience and optimism can be used as an effective training to increase the teacher students’ psychological flexibility with low academic eagerness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Training psychological capitals
  • psychological flexibility
  • academic eagerness
  • emotional self-regulation
  • teacher student