اثربخشی مداخلات معنوی-مذهبی مبتنی بر آموزه‌های اسلام بر احساس طردشدگی و احساس شکست در سالمندان ارجاع داده‌شده به سرای سالمندان توسط فرزندان

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی شاخه نجف آباد، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدبیرجند، بیرجند، ایران.

3 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت، شیراز، ایران.

4 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند، بیرجند، ایران.

چکیده

مقدمه: دوری از محیط خانواده و عدم حمایت‌های خانوادگی در دوران سالمندی، می‌تواند مشکلات زیادی برای سالمندان ساکن خانه‌ی سالمندان ایجاد کند؛ لذا ضروری است به دنبال شناسایی و تقویت عواملی باشیم که آسیب‌پذیری سالمندان را در برابر این مشکلات کاهش دهد. ازاین‌رو این پژوهش باهدف بررسی اثربخشی مداخلات معنوی مبتنی بر آموزه‌های اسلام بر احساس طردشدگی و احساس شکست در سالمندان ارجاع داده‌شده به سرای سالمندان توسط فرزندان انجام شد.
روش کار: طرح پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی و به‌صورت پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه سالمندان ارجاع داده‌شده (توسط فرزندان‌) به سرای سالمندان منطقه 4 شهر تهران در سال 98 بودند. نمونه موردمطالعه شامل 32 نفر از سالمندان بود که به‌صورت نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند و اعضای گروه آزمایش تحت مداخلات معنوی-مذهبی قرار گرفتند. از مقیاس ادراک طردشدگی و پرسشنامه احساس شکست برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. داده‌ها از طریق تحلیل کوواریانس تک‌متغیری (آنکوا) و نرم‌افزار SPSS-22 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند.
نتایج: نتایج نشان داد که مداخلات معنوی مبتنی بر آموزه‌های اسلام اثر معناداری در احساس طردشدگی (52/63 F= و 05/0 p<) و احساس شکست (54/130 F= و 05/0 p<) دارد.
نتیجه گیری: با توجه به یافته‌های این پژوهش، مداخلات معنوی مبتنی بر آموزه‌های اسلام می‌تواند به‌عنوان یک روش مؤثر بالینی موجب کاهش احساس طردشدگی و احساس شکست در سالمندان ارجاع داده‌شده به سرای سالمندان توسط فرزندان باشد. نتایج این پژوهش می‌تواند دارای تلویحات کاربردی فراوانی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compare Mindfulness Skills among Students with Internalized Behavioral Disorder and Normal Students

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Ansari Shahidi 1
  • Samaneh Sadat Tabatabai 2
  • Neda Ghahremani 3
  • Javad Samadi 4
1 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University of Najafabad, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Islamic Azad University of Birjand, Birjand, Iran
3 M.A in Family Counseling, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Islamic Azad University of Marvdasht, Shiraz, Iran
4 Ph.D. Student of Educational Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Birjand Islamic Azad University, Birjand, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Staying away from the family surroundings and lack of family support during old age can cause many problems for the elderly living in the nursing home; therefore, it is necessary to seek to identify and strengthen factors that reduce the vulnerability of the elderly to these problems. Therefore this study was done aimed to evaluation the effectiveness of spiritual-religion interventions based Islamic teaching on the feelings of rejection and defeat in the elderly referred to the nursing homes by their children.
Methods: Design of this study was semi-experimental type as pretest-posttest with control group.Statistical population consisted of all elderly referred to the nursing homes (by their children) in district 4 of Tehran in 2019.The sample studied were all 32 elderly people who were selected through convenience sampling method and were divided randomly into two groups- under training and control and members of the experimental group received spiritual-religion interventions.For collection data was used from Rejection Perception Scale and Defeat Feeling Questionnaire. Data Analyzing was conducted with ANCOVA and SPSS-22.
Results: The results showed that spiritual-religion interventions based have significant effect on rejected feeling (F= 63.52, p<.05) and defeated feeling (F= 130.54, p<.05).
Conclusion: According to the findings this study, spiritual-religion interventions based Islamic teaching can be an effective clinical method to decrease the feelings of rejection and defeat in the elderly referred to the nursing homes by their children. The results of this research can have many practical implications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spirituality
  • Religion
  • Rejected Feeling
  • Defeated Feeling
  • Elderly