مطالعه تطبیقی مدارس خرید خدمات آموزشی در دوره ابتدایی با مدارس دولتی استان قم و ارائه مدل مفهومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران

2 استاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

3 اﺳﺘﺎدﯾﺎر، مدیریت آموزشی، داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان

چکیده

مقدمه: تحقیقات نشان داده است که لازمه رشد دانش حرفه ای دانش آموزان به موازات پیشرفت علم و دانش، ایجاد فرصت‎های یکسان برای همه افراد جامعه است. بنابراین، هدف اصلی از پژوهش حاضر بررسی مطالعه تطبیقی مدارس خرید خدمات آموزشی در دوره ابتدایی با مدارس دولتی استان قم و ارائه مدل مفهومی بود.
روش کار: روش پژوهش کتابخانه ای و میدانی می باشد. با مراجعه به کتابخانه ها و مطالب وکتب مختلف و بررسی مقالات علمی – پژوهشی مندرج در مجلات و فصلنامه و ماهنامه‌هایی که در زمینة تحقیق حاضر وجود داشت و نیز با استفاده از سایت‎های اینترنتی داخلی و خارجی اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شد. به منظور جمع آوری داده ها از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته بهره گرفته شد. مصاحبه ها برای نمونه‎های کارشنا­سان و متخصصان حوزه مربوطه انجام گرفت. یافته‎های حاصل از مصاحبه با کارشنا­سان و متخصصان از طریق روش الگوی بردی است که دارای چهار مرحله توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه را در مطالعات تطبیقی است.
نتایج: نتایج آماره t محاسبه شده در تمام مؤلفه ها نشان می‌دهد که مقادیر به دست آمده با درجه آزادی 29 و آلفای 01/0 بزرگتر از مقدار t بحرانی هستند بنابراین بین میانگین‌های مشاهده شده و میانگین جامعه تفاوت معناداری وجود دارد  (05/0≥p).
نتیجه گیری: به نظر می رسد که عملکرد مملمان، عملکرد مدیران، استانداردهای نسبت معلم به دانش آموز، تخصیص اعتبارات، توجه به فرصت‎های عادلانه، توجه به عدم تبعیض، توجه به استعدادهای یادگیرندگان، بهره گیری از نیروی انسانی توانمند و کیفیت تدریس در مدارس دوره ابتدایی خرید خدمات آموزشی از وضعیت مناسب تری نسبت به مدارس دولتی برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of schools to purchase educational services in primary school with public schools in Qom province and provide a conceptual model

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Sheikholeslam 1
  • Hossein Khanifar 2
  • Abolfazl Bakhtiari 3
1 Ph.D Student of Educational Management, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
2 Professor, Faculty of Management and Accounting, Farabi College, Tehran University, Ghom, Iran
3 Assistant Prof , Educational Management, Farhangian University, Tehran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Research has shown that in parallel with the development of science and knowledge, it is necessary to create equal opportunities for all members of society. Therefore, the main purpose of the present study was to compare the comparative study of schools purchasing educational services in primary school with public schools in Qom province and provide a conceptual model.
Methods: The research method is library and field. By referring to different libraries, articles and books and reviewing scientific-research articles in magazines, quarterly and monthly magazines that were available in the field of current research, as well as using internal and external Internet sites, the required information was collected. In order to collect data, a semi-structured interview tool was used. Interviews were conducted with experts and specialists in the relevant field. Findings from interviews with experts and specialists through the winemaking model method, which has four stages of description, interpretation, proximity and comparison in comparative studies.
Results: The results of t-statistic calculated in all components show that the values ​​obtained with the degree of freedom 29 and alpha 0.1 are greater than the critical t-value, so there is a significant difference between the observed averages and the community mean (p < 0.001).
Conclusion: It seems that the performance of teachers, the performance of principals, standards of teacher-student ratio, allocation of funds, attention to fair opportunities, attention to non-discrimination, attention to the talents of learners, utilization of capable human resources and teaching quality in Primary school schools are better off than public schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Services Shopping Schools
  • Elementary Schools
  • Public Schools
  • Conceptual Models