مقایسه‌ اثربخشی روش بازی‌درمانی شناختی-رفتاری و آموزش برنامه فرندز بر اختلالات رفتاری کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، واحد بین الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران.

2 استاد گروه روانشناسی، واحد بین الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

چکیده

مقدمه: تحقیق حاضر با هدف مقایسه اثربخشی روش بازی درمانی شناختی-رفتاری و آموزش برنامه فرندز بر اختلالات رفتاری کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی انجام شد.
روش کار: روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل بود. جامعه آماری در این پژوهش شامل تمامی کودکان مراجعه کننده به کلینیک­های درمان اختلالات رفتاری در غرب شهر تهران بود که با روش نمونه گیری به صورت در دسترس  45 نفر انتخاب شد و به طور تصادفی به سه گروه  تقسیم شدند. گروه آزمایش اول و دوم به مدت 10  جلسه 30 تا 45 دقیقه­ای تحت مداخله بازی درمانی شناختی-رفتاری و برنامه فرندز قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش شامل سیاهه رفتاری کودک آخنباخ بود.
نتایج: نتایج تحلیل کوورایانس نشان داد که بازی درمانی شناختی رفتاری و آموزش برنامه فرندز بر اختلالات رفتاری کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی موثر بود (001/0≥P). نتایج مقایسه اثربخشی دو رویکرد نشان داد که بازی درمانی تاثیر بیشتری نسبت به برنامه فرندز بر بهبود اختلالات رفتاری دارد (001/0≥P).
 نتیجه گیری: به منظور بهبود اختلالات رفتاری کودکان دارای اختلال اضطراب جدایی، از هر دو روش بازی درمانی شناختی-رفتاری و آموزش فرندز می­توان استفاده کرد اما بازی درمانی موثرتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the efficacy of cognitive-behavioral play therapy and FRIENDS program training on behavioral disorders in children with separation anxiety disorder

نویسندگان [English]

  • Mona Falsafi 1
  • Hasan Ahadi 2
  • Parviz Asgari 3
1 Department of Psychology, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran
2 professor, Department of Psychology, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran
3 Associate professor, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad university, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The purpose of this study was to compare the effectiveness of Cognitive-Behavioral Play Therapy and FRIENDSprogram training on behavioral disorders in children with separation anxiety disorder.
Materials and Methods: The present study was a quasi-experimental and pretest-posttest design with two experimental and one control group. The statistical population of this study consisted of all children referred to Behavioral Disorders Clinics in west of Tehran who were selected by convenience sampling method. The first and second experimental groups received 10 sessions of 30 to 45 minutes of cognitive-behavioral game therapy and the FRIENDSprogram. The research tools were Achenbach's Child Behavior Checklist.
Results: The results of the covariance analysis showed that the cognitive behavioral game therapy and the education program of FRIENDSwas effective on behavioral disorders of children with separation anxiety disorder (P≤0.001). The results of comparing the effectiveness of the two approaches showed that play therapy had more effect on the improvement of behavioral disorders than the FRIENDSprogram (P≤0.001).
Conclusion: Both Cognitive-Behavioral Play Therapy and FRIENDSTraining can be used to improve behavioral disorders in children with separation anxiety disorder, but play therapy is more effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive-behavioral play therapy
  • FRIENDS program
  • behavioral disorders
  • separation anxiety disorder