تأثیر12 هفته تمرین مقاومتی بر شاخص‎های ساختاری قلب زنان سالمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

3 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

4 دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از این تحقیق بررسی اثر 12 هفته تمرین مقاومتی بر شاخص‌های ساختاری قلب زنان سالمند بود.
روش کار: روش تحقیق نیمه تجربی و طرح تحقیق به‌صورت پیش‌آزمون پس‌آزمون، پیگیری با گروه تجربی و کنترل می‌باشد. جامعه آماری تحقیق را سالمندان مرکز بهزیستی شهر کرمانشاه تشکیل دادند. روش نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند و بر اساس معیارهای ورود و خروج از بین زنان سالمند 60 تا 65 سال بود که 27 نفر به‌صورت تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. تمرینات با شدت 40% یک تکرار بیشینه آغاز و در سه نوبت (ست) با 10 تا 12 تکرار و استراحت 2 دقیقه‌ای بین هر مرحله و 3 دقیقه بین هر ایستگاه انجام شد. پس از 4 هفته اول شدت تمرینات به 60% یک تکرار بیشینه و از هفته هشتم به 70% یک تکرار بیشینه رسید و تا پایان هفته دوازدهم حفظ شد. از دستگاه اکوکاردیوگرافی برای اندازه­گیری متغیرهای ساختاری (توده بطن چپ، ضخامت دیواره بین بطنی در پایان سیستول، توده بطن راست) آزمودنی‌ها استفاده شد. جهت تعیین اثربخشی تمرین از آزمون اندازه‌گیری مکرر و جهت تفاوت بین گروه‌ها از آزمون بونفرنی استفاده شد.
نتایج: میانگین نمرات متغیرهای ساختاری بین پیش‌آزمون و پس‌آزمون بعد از 12 هفته در گروه تجربی افزایش معناداری داشت (05/0≥p). نمرات متغیرهای ساختاری بین پیش‌آزمون و پیگیری بعد از 4 ماه (2 ماه تمرین و 2 ماه عدم تمرین) در گروه تجربی افزایش معناداری داشت (05/0≥p). همچنین نمرات متغیرهای ساختاری بین پس‌آزمون و پیگیری بعد از 2 ماه (عدم تمرین) در گروه تجربی کاهش معناداری داشت (05/0≥p). میانگین نمرات متغیرهای ساختاری بین پیش‌آزمون و پس‌آزمون بعد از 12 هفته (05/0≤p)، بین پیش‌آزمون و پیگیری بعد از 4 ماه (05/0≤p)، بین پس‌آزمون و پیگیری بعد از 2 ماه (05/0≤p) در گروه کنترل تفاوت معناداری نداشت.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که 12 هفته تمرین مقاومتی بر شاخص‌های ساختاری قلب زنان سالمند تأثیر معنی‌داری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of 12 weeks Resistance training on heart’s structure characteristics in elderly women

نویسندگان [English]

  • Lida Ghoredan 1
  • Sedigheh Hosseinpour Delavar 2
  • Vahic Tadibi 3
  • Naser Behpour 4
1 PhD Student of Exercise Physiology, Department of Physical Education and Sport Science, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
2 Assistant Professor of Exercise Physiology, Department of Physical Education and Sport Science, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
4 Associate Professor, Department of exercise physiology, Faculty of sports sciences, Razi university, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The aim of this study was to investigate the Effect of 12 weeks Resistance training on heart’s functional and structural characteristics in elderly women.
Methods: The research method was quasi-experimental and the research design was pre-test, post-test, follow up with experimental and control groups. The statistical population of the study consisted of elderly in Kermanshah Welfare Center. The sampling method was purposive and based on inclusion and exclusion criteria among 60-65 years old women. 27 persons were randomly divided into experimental and control groups. Echocardiography was used to measure heart structure. Repeated measurement test was used to determine the effectiveness of exercise and Bonferroni test was used at the P≤0.05 level. All calculations were performed using SPSS 24 software.
Results: The results showed that in all structural variables, the difference between pre-test and post-test was significant in the experimental group (p <0.001). Due to the difference in the means, scores from pre-test to post-test increased. There was also a significant difference between the mean post-test and follow-up of the experimental group (p <0.001). Also in all structural variables, the difference between pre-test and post-test in control group was not significant (p = 1.000). Due to the difference in the means, pre-test to post-test scores did not change significantly. (05 /0≤p).
Conclusion: According to the findings of this study, it can be concluded that 12 weeks of resistance training had a significant effect on the structural parameters of the heart of elderly women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistance training
  • Structural characteristics
  • Heart
  • Elderly women