اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری بر شایستگی اجتماعی و اضطراب کودکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد راهنمایی ومشاوره ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، گرمسار، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

مقدمه: بررسی مراجعه­کنندگان به کلینیک­های کودک نشان از این دارد که بسیاری از کودکان در زمینه شایستگی اجتماعی و اضطراب مساله دارند؛پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری بر شایستگی اجتماعی و اضطراب کودکان انجام شد.
روش کار: از روش نیمه‌آزمایشی و طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. از بین تمامی کودکان مراجعه کننده به کلینیک­های منطقه 6 شهرستان تهران در سال 1397، 30  نفر به­صورت دردسترس انتخاب شدند و بصورت تصادفی در دوگروه آزمایشی و کنترل جایگزین شدند. ابزارهای پژوهش شایستگی اجتماعی و اضطراب کودکان بود. روش اجرا بدین ترتیب بود که بعد از پیش­آزمون، بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری برای گروه آزمایش اجرا گردید در نهایت از هر دو گروه پس­آزمون به عمل آمد.
نتایج: تحلیل کواریانس نشان داد که پس از حذف اثر پیش­آزمون، میانگین نمرات پس­آزمون در شایستگی اجتماعی و اضطراب کودکان دو گروه اختلاف آماری معناداری داشتند (001/0p<).
 نتیجه گیری: این مطالعه نشان می­دهد که بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری بر افزایش عملکرد اجتماعی و کاهش اضطراب کودکان موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of play therapy Based on cognitive-behavioral approach On the social competence and anxiety of children

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hosein Zelli 1
  • pegah Nafariye 2
1 MA in Counselling, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran. Iran
2 MA in Clinical Psychology, Islamic Azad University, Garmsar Branch, Garmsar, Iran
چکیده [English]

Introduction: Examination of referrals to child clinics shows that many children have problems with social competence and anxiety; The purpose of this study was to determine the effectiveness of play therapy Based on cognitive-behavioral approach On the social competence and anxiety of children.
Methods: A quasi-experimental design with pre-test and post-test with control group was used. Of all the children referred to clinics in district 6 of Tehran city in 1397, 30 were selected and randomly assigned to two experimental and control groups. Research tools were social competence and children's anxiety. The method of the study was that after the pre-test, the cognitive-behavioral game therapy was administered to the experimental group. Finally, both groups received post-test.
Results: The analysis of covariance showed that after eliminating the pre-test effect, the mean of post-test scores in social competence and children's anxiety were statistically significant (p <0.001).
Conclusion: This study showed that cognitive-behavioral play therapy is effective on increasing social functioning and decreasing anxiety in children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive-behavioral play therapy
  • Social competence
  • anxiety
  • children