اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رژیم حسی در تعدیل حسی حس وستیبولار/تعادل کودک دارای اختلال طیف اتیسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

4 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر، ابهر، ایران

چکیده

مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رژیم حسی در تعدیل حسی حس وستیبولار/تعادل کودک اتیستیک شهر تهران در سال 1397 صورت گرفت.
روش­کار: روش این پژوهش شبه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کودکان مبتلا به اتیسم شهر تهران در انجمن اتیسم بودند. نمونه آماری این پژوهش 20 نفر بودند که به­صورت نمونه­گیری در دسترس انتخاب، و به صورت تصادفی در گروه آزمایش (10 نفر) و گروه کنترل (10 نفر) قرار داده شدند. گروه آزمایش 25 جلسه 45 دقیقه ای تحت آموزش بازی درمانی مبتنی بر رژیم حسی قرار گرفتند و گروه کنترل در لیست انتظار باقی ماندند. جمع­آوری داده­ها بر اساس آزمون استاندارد حسی وینی دان (1997) انجام شد سپس با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تحلیل پذیرفت.
یافته­ها: نتایج نشان داد که آموزش بازی درمانی مبتنی بر روش رژیم حسی به طور معناداری در سطح (05/0>P) در بهبود حس وستیبولار/تعادل کودکان اتیستیک موثر است.
نتیجه­گیری: بازی درمانی مبتنی بر رژیم حسی به عنوان یک روش موثر می تواند موجب بهبود در حس تعادل کودکان دارای اختلال اتیسم شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Play Therapy Based on Sensory Diet in Sensory Adjustment Vestibular Sense / Balance in Autistic Children

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Mojgan Salehi 1
  • Mahnaz Estaki 2
  • Mahdiyeh Salehi 3
  • Mojtaba AmiriMajd 4
1 PhD of Psychology, Department of Psychology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
3 Assistant Professor in Department of psychology, Central Tehran Branch, Islamic azad university, Tehran, Iran.
4 Associate Professor of Psychology, Islamic Azad University, Abhar Branch, Abhar, Iran
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to investigate the effectiveness of Play Therapy Based on Sensory Diet in Sensory Adjustment Vestibular Sense / Balance in autistic Children in Tehran City in 1397.
Methods: The method of this study was quasi-experimental with pretest-posttest design with control group. The statistical population of the study included all children with autism in Tehran Autism Society. The statistical sample of this study consisted of 20 individuals who were selected by convenience sampling and were randomly assigned to experimental (n = 10) and control (n = 10) groups. The experimental group received 25 minutes of 45-minute sessions of sensory-based game therapy and the control group remained on the waiting list. Data collection was done according to Wini Don (1997) standard sense test and then analyzed by repeated measures ANOVA.
 Results: The results showed that Play Therapy Based on Sensory Diet in Sensory training significantly (P <0.05) improved the vestibular / balance sensitivity of autistic children.
Conclusion:  Therefore, it can be concluded that sensory regimen-based play therapy as an effective method can improve the sense of balance in children with autism disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Play Therapy
  • Sensory Diet
  • Vestibular / Balance Sense
  • Autism