مقایسه اثربخشی رویکردهای مختلف بر بهبود انتظار از ازدواج دختران مجرد مانده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری گروه مشاوره، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه
این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی رویکردهای اولسون، پذیرش و تعهد و تلفیقی بر بهبود انتظار از ازدواج دختران مجرد مانده انجام شد.
روش کار
طرح پژوهش نیمه­آزمایشی از نوع پیش­آزمون و پس­آزمون با سه گروه آزمایشی و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی دختران مجرد مانده شهر تهران در سال 1397 تشکیل دادند که از این جامعه تعداد 80 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب و در چهار گروه (سه گروه آزمایش و یک گروه کنترل) به صورت تصادفی جایگزین شدند. یافته‎های مورد نیاز با استفاده از مقیاس انتظار از ازدواج جونز و نلسون (1997) در دو نوبت پیش­آزمون و پس­آزمون مورد جمع آوری قرار گرفت و با استفاده از آزمون کواریانس چندمتغیره مورد تحلیل قرار گرفت.
نتایج
یافته‎های پژوهش نشان داد که میانگین انتظار از ازدواج دختران مجرد مانده در هر سه گروه آزمایش افزایش پیدا کرد و نتایج کواریانس چندمتغیره نشان داد که تاثیر هر سه رویکرد بر کاهش انتظار بدبینانه و ایده­آل­گرایانه از ازدواج و افزایش انتظار واقع­بینانه از ازدواج معنی­دار است(001/0p≤) و نتایج آزمون تعقیبی بن فرونی، نشان از آن داشت که رویکرد تلفیقی موثرتر از رویکردهای اولسون و پذیرش وتعهد بر بهبود انتظار از ازدواج دختران مجرد مانده است (005/0p≤).
نتیجه­گیری
با توجه به اثر بخش بودن رویکرد تلفیقی بر انتظار از ازدواج، این رویکرد می‌تواند به عنوان یکی از روش‌های مداخله مورد استفاده مشاوران ازدواج و درمانگران خانواده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Effectiveness of Different Approaches on Improving Marriage Expectations of bachelor girls

نویسنده [English]

  • Bahar Hajrezaei
PhD of counselling, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The purpose of this study was to compare the effectiveness of Olson's approaches, acceptance and commitment, and integration on improving the expectation of marriage for single girls.
Materials and Methods: The research design was quasi-experimental with pre-test and post-test with three experimental and control groups. The statistical population of the study consisted of all single girls living in Tehran in the year 1397. From this population 80 individuals were selected and randomly divided into four groups (three experimental and one control group). Required findings were collected using Jones and Nelson's (1997) Marriage Expectation Scale in both pre-test and post-test and analyzed using multivariate covariance test.
Results: The findings showed that the average expectation of marriage for single girls in all three groups increased and multivariate covariance results showed that the impact of all three approaches on reducing the pessimistic and idealistic expectation of marriage and increasing the actual expectation Marital status was significant (p<0.001) and the results of the follow-up test showed that the integrated approach was more effective than Olson's approaches and acceptance and commitment to improve expectation of single girls' marriage (p<0.005).
Conclusion: Given the effectiveness of the integrated approach on marriage expectation, this approach can be used as one of the intervention methods of marriage counselors and family therapists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Olson Preparation Approach
  • Acceptance and Acceptance
  • marriage expectation
  • bachelor girls