بررسی سودمندی یک دوره آموزش تغذیه به منظور کاهش وزن، افزایش آگاهی تغذیه‌ای، تغییرنگرش مربوط به مصرف غذا و افزایش انگیزه برای زندگی سالم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی تربیتی،دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

2 دانشیار روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی تربیتی، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا،تهران ایران.

چکیده

مقدمه: هدف از این پژوهش، نشان دادن سودمندی یک دوره­ی آموزشی طراحی شده برای کاهش وزن و سلامتی در راستای بالابردن سطح آگاهی و دانش تغذیه­ای، نیز بالا بردن انگیزه ی افراد برای داشتن وزن مناسب افراد و همچنین تغییر نگرش افراد نسبت به مصرف موادغذایی که همگی به زندگی سالم و با کیفیت منتهی می­شود، می­باشد.
روش کار: این پژوهش درمنطقه­ی دو تهران انجام شده است. شرکت کنندگان دراین پژوهش ۲۰ نفر بودند و به روش تصادفی گزینش شدند. دراین پژوهش روش داده­گیری وسنجش پرسش بوده است که در آن، یک گروه داده بخش (نمونه) ۲بار به­صورت پیش­آزمون و پس­آزمون با ابزار (پرسشنامه­های انگیزه­ی کاهش وزن و آگاهی تغذیه­ای و نگرش) پژوهنده ساخته، سنجش شده­اند. دوره­ی آموزش با رویکرد سازاگرایی شامل ۶ جلسۀ آموزش بوده است. برای پاسخ به چهار پرسش این پژوهش، آزمون آماری جهت مقایسه­ی پیش­آزمون و پس­آزمون نمرات با سطح مقیاس فاصله­ای و نسبتی از آزمون تی زوجی (همبسته) و جهت مقایسه­ی پیش­آزمون- پس­آزمون اطلاعات با سطح دقت اسمی دو مقوله­ای از آزمون بی­پارامتری مک نمار استفاده شد.
نتایج: یافته­های پژوهش حاکی از آن است که روش آموزشی طراحی شده در ارتقاء سطح آگاهی تغذیه­ای، انگیزه­­ی کاهش وزن وعملکرد افراد مؤثر است ولی نگرش افراد نسبت به مصرف صحیح موادغذایی قبل و بعد از مداخلۀ آموزشی تفاوتی نشان نداد.
نتیجه­گیری: بطورکلی آموزش سبب ارتقاء سطح آگاهی افراد برای داشتن حاشیۀ امن سلامتی در زندگی می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Benefits of a Nutrition Training Course for Weight Loss, Increasing Nutritional Awareness, Changing Food Consumption Concerns, and Increasing Motivation for Healthy Living

نویسندگان [English]

  • Sara Mohammadi 1
  • Moluk Khademi Ashkezari 2
1 Master of Educational Psychology, Department of Educational Psychology, Al-Zahra University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Educational Psychology, Department of Educational Psychology, Faculty Member, Al-Zahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to demonstrate the usefulness of a training course designed to reduce weight and health in order to raise awareness and nutritional knowledge, as well as increase people's motivation to have the right weight and also change people's attitudes towards food consumption, all of which It leads to a healthy and quality life.
Methods: This research has been done in the region of Tehran. There were 20 participants in the study and they were randomly selected. In this study, data collection and assessment method was a question in which a data section of the sample (sample) was tested twice as a pre-test and post-test with a tool (questionnaires for weight loss motivation, nutritional awareness and anxiety). The reliability of the instrument has been confirmed by the internal retesting and validation method of the instrument by Cronbach's alpha method. The training course with an adaptive approach included 6 training sessions. To answer the four questions of this study, statistical test to compare pre-test and post-test scores with distance and relative scale of T-pair test (correlated) and to compare pre-test - post-test information with nominal level of two-category accuracy. McNemar's non-parametric test was used.
Results: The findings show that the training method designed to improve nutritional awareness, weight loss motivation and performance is effective. However, people's attitudes towards the proper consumption of food before and after the educational intervention did not show any difference.
Conclusion: In general, education raises people's awareness of having a safe margin of health in life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Active Learning
  • Nutrition
  • Weight Loss and Health
1. Fardanesh H. Fundamentals of Technology and Education, Tehran: Samat Publications.1993. (Persian)
2. Aghazadeh M. Guide to New Teaching Methods. Tehran: Ayge Publications.2009. (Persian)
3. Mahboob M. White Medical Journal of Iran, Tehran: Ibn Sina Bozorg Cultural Institute Publications.2011. (Persian)
4. Keshavarz S. Principles of Nutrition in Kraus, Tehran: Jameh Negar Publications.2006. (Persian)
5. Farshchi H. Novin Diet Therapy, Tehran: Farhang Sabz Publications.2012.(Persian)