بررسی اثر اتساع مفصل در درمان بیماران مبتلا به انجماد شانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 - دانشیار گروه ارتوپدی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

3 -- استادیار گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

4 مربی گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه
خشکی و عدم توانایی درانجام حرکات شانه همراه با درد یکی از شکایات بیماران در درمانگاههای بیماران جسمی و حرکتی است. این مطالعه به منظور مقایسه تاثیر روش اتساع مفصل با درمان رایج غیرجراحی در بیماری انجماد مفصل شانه انجام شده است.
روش کار
این مطالعه به روش کارآزمایی  بالینی بر 70 بیمار مبتلا به انجماد شانه که در طی سالهای 1384ـ1389 به درمانگاه بیمارستان امام خمینی(ره) مراجعه نموده بودند، انجام شد. بیماران به دوگروه 35 نفره که از نظر سن و جنس همسان بودند تقسیم شدند. برای گروه اول فیزیوتراپی و داروهای دیکلوفناک سدیم 100میلی گرم در روز برای دو هفته تجویز شد و برای گروه دوم ـ اتساع مفصل علاوه بر درمان گروه اول نیز انجام شد. پس از دوهفته میزان بهبودی دامنه حرکات شانه و شدت درد بیماران توسط معیار VAS اندازه گیری شد، و به کمک آزمون تی مستقل تاثیر دو روش درمانی با یکدیگر مقایسه شدند.
نتایج
مقایسه میزان حرکات بین دوگروه تفاوت چشمگیری درتمام دامنه ها را در گروه دوم نسبت به گروه اول نشان داد 001/0p= میانگین کاهش شدت درد در گروه اول 4/ .±6/2 و درگروه دوم 4/.± 5/5 درجه بود که از نظر آماری در 001/0p= چشمگیر بود.
نتیجه گیری
مقایسه فوق نشان می دهد که انجام اتساع در مفصل شانه باعث بهبودی چشمگیر نتایج درمان انجماد مفصل شانه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evaluation of Shoulder Distention Technique in the Treatment of Frozen Shoulder

نویسندگان [English]

  • Seyed Reza Saeidian 1
  • Seyed Abdolhosein Mehdi Nasab 2
  • Morteza Tahmasebi 3
  • Seyed Mahmoud Latifi 4
1 Assistant Professor of Physical Medicine and Rehabilitation, Jundishapur University of Medical. Sciences, Ahvaz, Iran
2 Associate Professor of Orthopedic, Jundishapur University of Medical. Sciences, Ahvaz, Iran
3 Assistant Professor of Radiology, Jundishapur University of Medical. Sciences, Ahvaz, Iran
4 MSc in Epidemiology and Statistics, Jundishapur University of Medical. Sciences, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Introduction
Painful-stiff-shoulder is a common complain among patients who referred to the musculoskeletal clinics. This study aimed to compare the impact of shoulder distension with the routine conservative treatments of frozen shoulder.
Materials and Methods
This clinical trial performed on 70 patients suffering from frozen shoulder who referred to the musculoskeletal clinic of Imam Khomeini hospital during 2005-2010. The patients were divided in to two sex and age matched groups consisting of 35 persons. One group received physio therapy along with Diclofenac Sodium 100 mg daily for two weeks. For the second group shoulder distension was performed in addition to the treatment of the first group. The amount of improvement in shoulder ranges of motions and pain reported by the patients were calculated in the both groups. The results of the two groups were compared using independent T. test.
Results
There were higher improvements in shoulder range of motion in the second group at p=0.001. The mean pain reduction in the first group was 2.6 ± 0.4 and for the second group was 5.5 ± 0.4 degrees. It was significant atp=0.001.
Conclusion
This study revealed that shoulder distension can improve the treatment of frozen shoulder significantly.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Frozen shoulder
  • Pain- Range of motion
  • Shoulder distension