اثربخشی طرحواره درمانی بر نشخوارهای ذهنی و اضطراب بیماران وسواسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، شیراز، ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران

4 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد گرمسار،گرمسار، ایران

چکیده

مقدمه
محققان در دهه­های اخیر علاقه زیادی به بررسی عوامل شناختی در بیماران وسواسی پیدا کردند؛ طرحواره­درمانی یکی از رویکردهای درمانی موثر در حیطه­های مختلف است. هدف این پژوهش تعیین اثربخشی طرحواره درمانی بر نشخوارهای ذهنی و اضطراب بیماران وسواسی بود
روش کار
روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح‌ پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را تما‎می افراد مبتلا به وسواس منقطه 1 تهران تشکیل دادند. از طریق فراخوان و مراجعه به کلینیک­های روانشناسی منطقه 1 شهر تهران، 30 نفر مبتلا به وسواس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند؛ بدین ترتیب ابتدا پرسشنامه­های نشخوارهای ذهنی و اضطراب به عنوان پیش آزمون اجرا شد سپس گروه آزمایش تحت طرحواره­درمانی به مدت 10 جلسه قرار گرفتند و در پایان از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد و داده­های پژوهش با استفاده از کورایانس مورد تحلیل قرار گرفت.
نتایج
نتایج کواریانس نشان داد که طرحواره درمانی بر کاهش نشخوارهای ذهنی و اضطراب بیماران وسواس تاثیر مثبت و معنی داری دار (001/0 p≤).
نتیجه­گیری
با استفاده از رویکرد طرحواره درمانی می­توان نشخوارهای ذهنی و اضطراب بیماران مبتلا به اختلال وسواس را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Schema Therapy on Mental Rumination and Anxiety in Obsessive-Compulsive Patients

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Mohammadi 1
  • Maryam Mirzaei 2
  • Nasrin Soltani 3
  • Mona Fadaei 4
1 MA in Educational Management, Islamic Azad University, Shiraz Branch, Shiraz, Iran
2 MA in General Psychology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
3 MA in Clinical Psychology, Islamic Azad University, Roudehen Branch, Roudehen, Iran.
4 MA in Educational Psychology, Garmsar Azad University, Garmsar, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: In recent decades, researchers have become increasingly interested in examining cognitive factors in obsessive-compulsive patients; schema therapy is one of the most effective therapeutic approaches in various domains. The purpose of this study was to determine the effectiveness of schema therapy on the rumination and anxiety of obsessive-compulsive patients.
Materials and Methods: The present study was a quasi-experimental study with pretest-posttest design with control group. The statistical population of this study consisted of all individuals with OCD 1 in Tehran. Through recall and referral to psychology clinics in district 1 of Tehran, 30 patients with obsessive-compulsive disorder were selected and randomly assigned into two groups of experimental and control. Then the experimental group underwent 10 sessions of Schema Therapy and at the end of both groups the post-test was performed.
Results: The results of covariance showed that schema therapy had a positive and significant effect on reducing rumination and anxiety in obsessive-compulsive patients (p≤0.001).
Conclusion: Schema therapy can reduce the rumination and anxiety of patients with obsessive-compulsive disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Schema Therapy
  • Mental Rumination
  • Anxiety
  • Obsessive-Compulsive Patients