اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر بخشودگی بین فردی و صمیمت زناشویی زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار،گرمسار، ایران

3 کارشناس ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان، ایران

چکیده

مقدمه
تجربهخیانت زناشویی از طرف همسران، معضلی است که بنیان خانواده را تحت تأثیر قرار داده و ارتباط زناشویی را دچار اختلال می کند. دو مؤلفه روانشناختی مورد توجه در این فرایند، بخشودگی بین فردی و صمیمت زناشویی است. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر بخشودگی بین فردی و صمیمت زناشویی زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی انجام شد.
روش کار
در این پژوهش از روش نیمه‌آزمایشی و طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را تمامی زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی منطقه 1 تهران تشکیل دادند. از این جامعه، 30  نفر بصورت دردسترس انتخاب شدند و بصورت تصادفی در دوگروه آزمایشی و کنترل جایگزین شدند. ابزارهای پژوهش مقیاس بخشودگی بین فردی پولارد و پرسشنامه صمیمت زناشویی باگاروزی بود. روش اجرا بدین ترتیب بود که بعد از پیش­آزمون، درمان پذیرش و تعهد برای گروه‌ آزمایش اجرا گردید در نهایت از هر دو گروه پس­آزمون به عمل آمد. یافته­های پژوهش با استفاده از کواریانس تحلیل شدند.
نتایج
یافته­ها نشان داد میانگین بخشودگی بین فردی و صمیمت زناشویی گروه آزمایش در پس­آزمون نسبت به پیش­آزمون افزایش پیدا کرده است. نتیجه تحلیل کواریانس نشان داد که پس از حذف اثر پیش آزمون، میانگین نمرات پس آزمون دو گروه اختلاف آماری معناداری داشتند (001/0p<).
نتیجه­ گیری
این مطالعه نشان می­دهد که درمان پذیرش و تعهد بر افزایش بخشودگی بین فردی و صمیمت زناشویی زنان آسیب دیده از خیانت همسر اثربخش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Interpersonal Forgiveness and Marital Intimacy in Women Affected by Marital Infidelity

نویسندگان [English]

  • Fatemeh gholizadeh 1
  • Mona Fadaei 2
  • Negin Soleymani 3
  • Maryam Khorooshi 4
1 Master of Counseling, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Master of Educational Psychology, Islamic Azad University, Garmsar Branch, Garmsar, Iran
3 Master of Counseling, Islamic Azad University, SouthTehran Branch, Tehran, Iran
4 Master of Counseling, Islamic Azad University, Quchan Branch, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The experience of marital infidelity by spouses is a problem that affects the family's foundations and disrupts the marital relationship. The two psychological components to consider in this process are interpersonal forgiveness and marital intimacy. The purpose of this study was to determine the effectiveness of acceptance and commitment therapy on interpersonal forgiveness and marital intimacy in women affected by marital infidelity.
Materials and Methods: In this study, a quasi-experimental design with pre-test and post-test with control group was used. The statistical population of this study consisted of all women affected by marital infidelity in District 1 of Tehran. From this population, 30 subjects were selected and randomly assigned to two experimental and control groups. The research tools were Interpersonal Pollard Forgiveness Scale and Loveliness Intimacy Questionnaire. The method of treatment was that after the pre-test, acceptance and commitment treatment was administered to the experimental group. Finally, both groups received post-test. Findings were analyzed using covariance.
Results: The results showed that the mean of interpersonal forgiveness and marital intimacy in the experimental group increased after the pre-test. The result of analysis of covariance showed that after eliminating the pre-test effect, the mean of post-test scores in the two groups was statistically significant (p <0.001).
Conclusion: This study shows that acceptance and commitment therapy are effective in increasing interpersonal forgiveness and marital intimacy in women affected by infidelity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance and Commitment Therapy
  • Interpersonal Forgiveness
  • Marital Intimacy
  • Marital Infidelity