بررسی اثربخشی آموزش مهارت های روان پویشی کوتاه مدت بر حساسیت اضطرابی، تحمل ناپذیری بلاتکلیفی، سلامت روانی و شاخص های سلامت در زوجین در آستانه طلاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ﮔﺮوه رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ، واﺣﺪ نیشابور، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ،نیشابور، اﻳﺮان؛

2 ﮔﺮوه رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ، واﺣﺪ نیشابور، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ،نیشابور، اﻳﺮان

چکیده

خلاصه
مقدمه: طلاق یکی از مهم ترین مسائل روانی در جمعیت زوجین است که با عواملی همچون حساسیت اضطرابی، تحمل ناپذیری بلاتکلیفی، سلامت روان و شاخص های سلامت در زوجین مرتبط است. مدل های مداخله مختلفی جهت تعدیل این عوامل مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام پژوهش بررسی تاثیر آموزش مهارت های روان پویشی کوتاه مدت بر حساسیت اضطرابی، تحمل ناپذیری بلاتکلیفی، سلامت روان و شاخص های سلامت زوجین در آستانه طلاق بود.
روش کار: پژوهش حاضر یک پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل بود که بر روی زوجین شهر مشهد در سال 1397 انجام شد. 30 زوج (60 نفر) که واجد شرایط ورود به مطالعه بودند به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و 15 زوج (30 نفر) در گروه کنترل و 15 زوج (30 نفر) در گروه آزمایش به صورت تصادفی گمارش شدند. جهت گرد آوری اطلاعات از پرسشنامه های حساسیت اضطرابی تجدید نظر شده، عدم تحمل بلاتکلیفی، سلامت عمومی و همنیطور اندازه گیری شاخص توده بدنی، فشار خون و سطح کلسترول استفاده شد. پرسشنامه ها ابتدا توسط گروه ها تکمیل شد، سپس برای گروه آزمایش مداخله مهارت های روان پویشی کوتاه مدت انجام گرفت، پس از دوره آموزش مجدد پرسشنامه ها توسط دو گروه تکمیل گردید. اطلاعات جمع اوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS22 و آزمون آنالیز کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج: نتایج آزمون آنالیز کوواریانس نشان داد، مداخله آموزش مهارت های روان پویشی کوتاه مدت بر حساسیت اضطرابی، تحمل ناپذیری بلاتکلیفی، سلامت روان و شاخص های سلامت زوجین تاثیر معناداری دارد (p <0.001).
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد برنامه آموزش مهارت های روان پویشی کوتاه مدت در بهبود سطح حساسیت اضطرابی، تحمل ناپذیری بلاتکلیفی، سلامت روان و شاخص های سلامت در زوجین موثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effectiveness of short-term psychotherapy skills training on Anxiety Sensitivity, intolerance of uncertainty, Mental Health and Health Indicators in Couples who had Decided to get Divorced

نویسندگان [English]

  • Hoda Naddaf 1
  • Hasan Toozandehjani 2
  • Zahra Bagherzadeh Golmakan 1
1 Department of Psychology, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran,
2 Department of Psychology, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran,
چکیده [English]

Introduction: Divorce is one of the most important psychological issues in couples population which is related to factors such as anxiety sensitivity, uncertainty intolerance, mental health and health indicators in couples. Different intervention models have been studied to modify these factors. The purpose of this study was to investigate the effect of short-term psychotherapy skills training on anxiety sensitivity, uncertainty intolerance, mental health, and couple health indicators on the verge of divorce.
Materials and Methods: The present study was a quasi-experimental study with pre-test and post-test design and control group that was done on couples in Mashhad in 1397. Thirty (60) couples who were eligible for inclusion were voluntarily selected and 15 couples (30 persons) in the control group and 15 couples (30 persons) in the experimental group were randomly assigned. Revised anxiety susceptibility questionnaires, uncertainty intolerance, general health, and body mass index, blood pressure and ظthen the intervention group received short-term psychodynamic skills intervention. Collected data were analyzed using SPSS 22 software and covariance analysis test.
Results: The results of covariance analysis showed that the intervention of short-term psychiatric skills training had a significant effect on anxiety sensitivity, uncertainty intolerance, mental health and couple health indicators (P <0.001).
Conclusion: The results of this study showed that short-term psychosocial skills training program was effective in improving anxiety level, uncertainty intolerance, mental health and health indicators in couples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • short-term psychotherapy
  • anxiety sensitivity
  • uncertainty intolerance
  • mental health
  • health indicators
  • divorce