اثربخشی آموزش مهارت های مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر تحمل ناپذیری بلاتکلیفی، نشانه های اضطرابی و باورهای انگیزشی دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ﮔﺮوه رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ، واﺣﺪ نیشابور، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، نیشابور ، اﻳﺮان؛

2 ﮔﺮوه رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ، واﺣﺪ نیشابور، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، نیشابور ، اﻳﺮان

3 گروه روانشناسی بالینی،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد قوچان مشهد،ایران

4 گروه ریاضی ، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد نیشابور،مشهد، ایران

چکیده

 
خلاصه
مقدمه: هدف اصلی این پژوهش بررسیاثربخشی آموزش مهارت های مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر تحمل ناپذیری بلاتکلیفی، نشانه های اضطرابی و باورهای انگیزشی دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان بود.
روش کار: این پژوهش از نوع پژوهش های نیمه آزمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دوره متوسطه دوم مبتلا به اختلال اضطراب امتحان در شهر مشهد بود. نمونه آماری این پژوهش شامل 45 نفر از این دانش آموزان بود که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر)‌ جایگزین شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس های اضطراب امتحان ساراسون و همکاران (1960)، اضطراب  فراگیر اسپیتزر و همکاران (2006)،  تحمل‌ناپذیری بلاتکلیفی فریستون و همکاران (1994) و راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پینتریچ و دیگروت (1999)  استفاده شد. ابتدا، هر دو گروه مورد پیش آزمون قرار گرفتند، سپس مهارت های مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی طی 10 جلسه یک و نیم ساعته برای گروه آزمایش اجرا گردید، اما گروه کنترل هیچ گونه آموزشی را دریافت نکرد. پس از پایان دوره آموزش و دو ماه پس از آن ، از هر دو گروه پس آزمون و آزمون پیگیری به عمل آمد. داده ها بر اساس آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر  و با کمک نرم افزار ‌SPSS (نسخه 22) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: نتایج حاکی از اثربخشی آموزش مهارت های مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر تحمل ناپذیری بلاتکلیفی، نشانه های اضطرابی و باورهای انگیزشی دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان بود (05/0p <).
نتیجه گیری: آموزش مهارت های مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی یک رویکرد مداخله ای مبتنی بر روان شناسی مثبت نگر است که شادمانی را افزایش می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of quality of life skills training in intolerance of ‎uncertainty, anxiety symptoms and motivational beliefs of students with test anxiety

نویسندگان [English]

  • Zahra Shiran 1
  • اassan Toozandehjani 2
  • Hamid Nejat 3
  • Ahmad Zendedel 4
1 Department of Psychology, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran,
2 Department of Psychology, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran,
3 Departmen of Clinical Psychology, Islamic Azad University, Quchan Branch, Mashhad, Iran
4 Department of Mathematics , Islamic Azad University, Neyshabur Branch, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Test anxiety is a kind of mental self-obsession characterized by self-awareness, self-doubt and low self-esteem. This type of cognitive activities affects both obvious behavior and physiological responses. The main goal of this research was to investigate the effectiveness of quality of life skills training in intolerance of uncertainty, anxiety symptoms and motivational beliefs of students suffering from test anxiety.
Materials and Methods: This study is a semi-experimental ‎research with a pretest-‎posttest and follow-‎up control group ‎design. The research statistical population comprised all senior secondary school ‎ students with test anxiety disorder in Mashhad. The statistical sample included 45 of these students who were selected through convenience sampling method and were then assigned into two experimental and control groups, each containing 15 subjects. For data collection, Test Anxiety Scale by Sarason et al. (1960), Generalized Anxiety Disorder Questionnaire by Spitzer et al. (2006), Intolerance of Uncertainty Scale by ‎Freeston et al. (1994) and Motivated Strategies for Learning ‎Questionnaire (MSLQ) by Pintrich ‎and De Groot (1999) were employed. Initially, both groups were pretested. Then, quality of life skills training was conducted during 10 sessions of one and a half hours for the experimental group. But the control group did not receive any training. After the end of the training period and two months later, a posttest and a follow-up test were administered for both groups. The data were analyzed using repeated measures analysis of variance with the aid of SPSS-22.
Results: The obtained results indicated the effectiveness of quality of life skills training in intolerance of uncertainty, anxiety symptoms and motivational beliefs of students with test anxiety (p < 05).
Conclusion: Quality of life skills training is an interventional approach based on positive psychology, which enhances happiness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of life improvement
  • intolerance of uncertainty
  • anxiety symptoms
  • motivational beliefs
  • test anxiety