رابطه فعالیت سیستم های مغزی رفتاری و تاب آوری با تاکید برنقش واسطه ای ناگویی هیجانی در بیماران مبتلا به سردرد تنشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی عمومی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران.

2 دانشیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی تهران، ایران

3 استاد یار گروه روانشناسی عمومی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه با توجه به تغییر روش زندگی شهرنشینی و عوارض ناشی از آن، به‌ویژه شرایط پراسترس زندگی شهری، زمینه برای بروز بیماری‌های مختلف، ازجمله سردرد فراهم‌شده است. گرچـه سـردرد دارای اشـکال بسـیار متنوعـی اسـت، امـا دو نوع اصلـی آن در طب سـرپایی سـردردهای میگرنی و سـردردهای تنشـی می‌باشند که در این مطالعه سردد تنشی مورد بررسی قرار گرفته است.
روش کار: روش مطالعه از نوع همبستگی ستجامعـه موردمطالعه مبتلایان بـه سـردردهای تنشـی  در شهر مشهد در سال 97 بود کـه بـه. کلینیک های مغزو اعصاب و نیز مطب های متخصصین مغز و اعصاب و نیز زوانپزشکان  وروانشناسان بالینی کـه از ایـن میـان، تعـداد 300نفر به صورت غیر تصادفی ود دسترس از  میا ن اینها انتخاب شده ومعیارهای ورود و خروج نیز دزنظرگرفته  شد.
نتایج: یافته­ها نشان داد که سیستم فعال­ساز رفتاری بر تاب آوری تاثیرمستقیم دارد. بازداری رفتاری به عنوان دومین زیرمقیاس سیستم‌های مغزی – رفتاری بر تاب آوری تاثیرمستقیم منفی دارد و  سیستم جنگ و گریز به عنوان سومین زیرمقیاس بر تاب آوری تاثیرمستقیم مثبت دارد...
نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر بین سیستم بازدارنده رفتار و ناگویی هیجانی و سردردتنشی شکل رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد.همچنین ناگویی هیجانی با اختلال در تنظیم هیجانی همراه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Behavioral and Resilience Brain Systems Activity with Emphasis on Mediated Role Emotional comprehension in patients with tension headache

نویسندگان [English]

  • Elahe Poorakbaran 1
  • Jafar Hasani 2
  • Mahdi Ghasemi Motlagh 3
1 Department of General Psychology, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran.
2 Associate Professor, Department of Clinical Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi University of Tehran, Iran
3 Professor Assistant Professor, Department of General Psychology, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Nowadays, due to changing urban life style and its complications, especially stressful urban living conditions, the conditions for various diseases, including headache, have been provided. Although headache has a wide variety of forms, but its two main types are migraine headaches and tension headaches that have been studied in this study.
Methods: This study was a correlational study. The population was studied by stress disorder patients in Mashhad in 1997. Neurology clinics as well as neurosurgery offices, as well as zoologists and clinical psychologists, among whom 300 were randomly selected and accessed and exclusion criteria were considered.
Results: The results showed that behavioral activation system had a direct effect on resiliency. Behavioral inhibition as the second subsystem of brain-behavioral systems has a negative effect on resiliency and the War and Escape system as a third subsystem has a positive effect on resilience ...
Discussion & Conclusion: According to the results of this study, there is a positive and significant relationship between behavioral inhibition system and emotional exhaustion and headache. Also, emotional exhaustion is associated with impaired emotional regulation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral Brain System
  • Resiliency
  • Emotional Consciousness
  • Patients with Tension Headache