بررسی تأثیر ویژگی های شخصیتی و خودشکوفایی بر بهزیستی ذهنی کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دوره دکتری روان شناسی سلامت، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 استادیار گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

3 دانشیار گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن،ایران.

چکیده

چکیده
مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ویژگی های شخصیتی و خودشکوفایی بر بهزیستی ذهنی کارکنان انجام شده است.
روش کار: روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان جهاد کشاورزی عجب شیر در سال 1398 بود. 250 نفر از کارکنان جهاد کشاورزی عجب شیر به صورت روش نمونه­گیری تصادفی به عنوان شرکت کنندگان تحقیق انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه خودشکوفایی سلیمانی و همکاران، پرسشنامه بهزیستی ذهنی ریف و کیز و پرسشنامه ویژگی­های شخصیتی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد که در محیط نرم افزار لیزرل انجام شد.
نتایج: ضریب رگرسیونی بدست آمده از روابط بین ویژگی های شخصیتی و بهزیستی دهنی معادل 67/0 می­باشد و ضریب رگرسیونی بدست آمده از روابط بین خودشکوفایی و بهزیستی ذهنی معادل 73/0 می باشد. مقدار t برای روابط بین ویژگی های شخصیتی و خودشکوفایی با بهزیستی ذهنی به ترتیب برابر با 38/4 و 59/4 بود.
نتیجه ­گیری: ویژگی­های شخصیتی و خودشکوفایی بر بهزیستی ذهنی تأثیر دارتد؛ بنابراین پیشنهاد می شود که برای بهبود بهزیستی ذهنی به مؤلفه های ویژگی­های شخصیتی و خودشکوفایی توجه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of personality traits and self-actualization on subjective well-being in employees

نویسندگان [English]

  • Khanom Eslami Harvan 1
  • Hayede Saberi 2
  • Malek Mirhashemi 3
1 PhD in Psychology, Islamic Azad University, Roudehen Branch, Roudehen, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Roodehen Branch, Islamic Azad University, Roodehen, Iran.
3 Associate Professor, Department of Psychology, Roodehen Branch, Islamic Azad University, Roodehen, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to investigate the effect of personality traits and self-actualization on subjective well-being.
Methods: This is a descriptive correlational study. The statistical population of this study consisted of all the employees of Ajab Shir Jihad Agriculture Organization in 1398. 250 employees of Ajab Shir Jihad Agriculture Organization were selected by random sampling. To collect data, Soleimani et al questionnaire, Reif & Keyes mental well-being questionnaire and personality traits questionnaire were used. Structural equation modeling was used to analyze the data.
Results: The regression coefficient of the relationship between personality traits and oral well-being was 0.67 and the regression coefficient of the relationship between self-actualization and subjective well-being was 0.73. The t-values for the relationship between personality traits and self-actualization with subjective well-being were 4.38 and 4.59, respectively.
Conclusion: Personality and self-actualization traits have an effect on subjective well-being; therefore, it is suggested to consider the components of personality and self-actualization to improve mental well-being.

کلیدواژه‌ها [English]

  • subjective well-being
  • personality traits
  • self-healing