مقایسه ویژگی های عصبی روانی و شخصیتی بیماران افسرده و اختلال وسواسی جبری

نویسندگان

1 ﮔﺮوه رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ، واﺣﺪ ساری، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ،ساری، اﻳﺮان

2 ﮔﺮوه رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ، واﺣﺪ ساری، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ،ساری اﻳﺮان

چکیده

خلاصه:
مقدمه: اختلال افسردگی اساسی به عنوان سومین و اختلال وسواسی-جبری به عنوان چهارمین اختلال شایع روانی، به دلیل ویژگی‌هایشان تاثیرات مخربی بر عملکرد شغلی، تحصیلی و اجتماعی فرد دارند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه ویژگی‌های عصبی-روانی و شخصیتی بیماران افسرده و وسواسی-جبری انجام شد. 
روش کار: روش پژوهش حاضر علی- مقایسه‌ای و جامعه آماری آن مراجعان مراکز روانشناسی و روانپزشکی شهر ساری در سال1397 بودند که از بین آنها 30 نفر به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری بیماران وسواس جبری، افسرده گمارش شدند. ابزارهای استفاده شده شامل پرسشنامه پنج عاملی شخصیت(NEO) (مک‌کری و کاستا، 1985) و افسردگی بک (بک، 1961) بود. جهت تجزیه و تحلیل نتایح از آزمون تحلیل واریانس با سطح معناداری (α=0.05) استفاده شد.
نتایج: نتایج نشان داد افراد دارای اختلال افسردگی و وسواس فکری-جبری در ویژگی‌های نوروزگرایی (P<0.001)، برونگرایی (P<0.018)، تجربه پذیری (P<0.003)، موافق بودن (P<0.004)، وظیفه شناسی (P
نتیجه گیری: بر اساس یافته‌های این پژوهش می‌توان گفت که ویژگی‌های شخصیتی با توجه به تفاوت‌هایی که در گروه‌های مختلف بیماران دارند، ممکن است در ایجاد و اسمترار و میزان تاثیر این متغیرها در اختلالات و مشکلات مختلف روانی متفاوت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of neuropsychological and personality characteristics of depressed and obese patients with obsessive-compulsive disorder

نویسندگان [English]

  • Sepideh Talebi 1
  • Ramezan Hassanzadeh 2
  • Bahram Mirzaeiyan 1
1 Department of Psychology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran,
2 Islamic Azad University, Sari
چکیده [English]

Background: The present study was conducted to compare the neuropsychological and personality characteristics of depressed and obese patients with obsessive-compulsive disorder .Method: For the purpose of applying the results, the research is an applied one. In terms of implementation, the research is causal-comparative. The statistical population of this study was all clients of psychiatry and psychiatry centers of Sari in 1397 which included three groups of depressed patients and patients with obsessive-compulsive disorder and healthy people. The groups were selected by screening questionnaire (Zohar-Feinberg) as well as a group of normal people without any mental disorders in order to control the effect of demographic factors of the normal group on the sex, age and education level with the matching groups of patients. Then, 30 people were selected by random sampling and randomly assigned into three groups of 15 people with depressive disorder, obsessive-compulsive disorder . Instruments used in this research were demographic, Benton's Observation Response Test (BVRT), Big Five Personality Test (NEO), and Beck Depression Test. Data were analyzed using SPSS 23 software.Results: The results showed that multiple comparisons of obsessive-compulsive disorder and depression using Tukey's post hoc test showed that the mean of neuropsychiatric and personality traits of people with obsessive-compulsive disorder and depressed patients. The most significant difference in the behavioral activator system (BAS) is related to depression, and the behavioral inhibition system in depressed people.Conclusion: The findings of this study showed that there is a significant difference in neuropsychiatric characteristics and personality traits between the three groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neuropsychiatric
  • Personality
  • Depressed patients
  • Obsessive-compulsive disorder