پیش‌بینی اقدام به خودکشی بر اساس عزت نفس و هراس از اجتماع در مردان با گرایش به هم‌جنس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، یزد، ایران

3 گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کاشان، کاشان، ایران

چکیده

مقدمه: هم‌جنس‌گرایی به کشش عاطفی جنسی و رمانتیک یک فرد اطلاق می‌شود. یکی از مسائلی که افراد هم‌جنس‌گرا با آن مواجه می‌شوند خودکشی است که مشکلات روان‌شناختی، عزت‌نفس و هراس از اجتماع می‌توانند زمینه‌ساز اقدام به آن باشند. بر این اساس، این پژوهش باهدف پیش‌بینی اقدام به خودکشی بر اساس عزت‌نفس و هراس اجتماعی در مردان با گرایش به هم‌جنس صورت گرفت. روش کار: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه پژوهش کلیه افراد هم‌جنس‌گرای مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره و روان‌درمانی شهر تهران بودند که 200 نفر از آن‌ها به روش نمونه‌گیری در دسترس به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه افکار خودکشی بک، پرسشنامه عزت‌نفس آیزنک و پرسشنامه هراس اجتماعی کانور بود. داده‌ها در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندمتغیره و با استفاده از نرم‌افزار SPSS در سطح خطای 05/0 مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج: رابطه بین اقدام به خودکشی با عزت‌نفس و هراس اجتماعی مثبت بود (01/0p<). متغیر عزت‌نفس (01/0 P<، 05/0β=) متغیر اقدام به خودکشی را به‌صورت منفی پیش‌بینی کرد اما متغیر هراس اجتماعی قادر به پیش‌بینی اقدام به خودکشی نبود (05/0P>). نتیجه‌گیری: گرایش جنسی متفاوت، هویت‌یابی ناقص، عذاب وجدان و همچنین عدم‌تأیید وی در مذهب و خانواده عواملی هستند که موجب کاهش عزت‌نفس هم‌جنس‌گرایان شده و آن‌ها را به سمت خودکشی سوق می‌دهد. پیشنهاد می‌شود اقدامات لازم جهت شناسایی مشکلات و کمک به افراد هم‌جنس‌گرا موردتوجه متخصصان و نهادهای مرتبط با این امر قرار گیرد تا در حد امکان از خودکشی آنان جلوگیری شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Forecasting Suicide Ideation Based on Self-esteem and Social phobia in Homosexual Men

نویسندگان [English]

  • Seyed Jalil Jebeli 1
  • Ebrahim Dehghani Ashkezari 2
  • Mohammad Javad Sadeghi 3
1 Department of Educational Psychology and Counseling, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Department of Counseling, Islamic Azad University, Yazd Branch, Yazd, Iran
3 Department of Psychology, Islamic Azad University, Kashan Branch, Kashan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Homosexuality refers to the emotional, sexual and romantic attraction of a person to his or her same-sex. Homosexuals face many emotional- behavioral challenges in personal and social life. One of the issues that homosexuals face is suicide, which psychological problems, self-esteem, and social phobia can underlie to suicide. So the purpose of this research was to forecasting suicide ideation based on self-esteem and social phobia in homosexual men. Materials and methods: The method was correlational and participants included gays who went to counseling center and 200 out of them were chosen as a research sample through the available sampling method. Research instruments included Beck's Suicide Scale Ideation Questionnaire, Eysenck's Self-esteem Scale Questionnaire and Connor's Social Phobia Inventory. To analyze the data, the descriptive statistics methods and inferential statistics was including Pearson correlation and regression linear multiplex with the error Level of 0.05 by utilizing of SPSS 24 software. Results: There was a positive and significant correlation between self-esteem and social phobia with suicidal ideation (P<0/01). Self-esteem variables (P<0/01, β=0/5) forecasted suicide ideation negatively, but social phobia variable couldn't forecast suicide ideation (P>0/05). Conclusions: Different sexual orientation, incomplete identification, guilty and disapproval in religion and family are factors that reduce self-esteem in homosexuals and lead them to suicide. It is recommended experts and institutions related to this filed pay attention to Identifying homosexual's problems and helping them to prevent them from committing suicide as much as possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Suicide
  • Homosexuality
  • Men
  • Self-esteem
  • Social phobia