پیش‌بینی اقدام به خودکشی بر اساس سلامت روان در مردان با گرایش به هم‌جنس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، یزد، ایران؛

3 گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کاشان، کاشان، ایران

چکیده

مقدمه: گرایش جنسی به میزان کشش جنسی، عاطفی و عشق رمانتیک به شخص دیگر گفته می‌شود و فردی که این گرایش در او متوجه هم‌جنسش می‌باشد، هم‌جنس‌گرا است. هم‌جنس‌گرایان مشکلات فراوانی را تجربه می‌کنند و تمایل به خودکشی در آنان همواره در سطح بالایی بوده است. بنابراین شناسایی عوامل زمینه‌ساز تمایل به خودکشی در افراد هم‌جنس‌گرا حائز اهمیت است. بر این اساس، پژوهشی باهدف پیش‌بینی اقدام به خودکشی بر اساس سلامت روان در مردان با گرایش به هم‌جنس صورت گرفت. روش کار: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه پژوهش را کلیه افراد هم‌جنس‌گرای مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره و روان‌درمانی تهران در سال 1398 تشکیل می‌دادند که 200 نفر از آنان به روش نمونه‌گیری در دسترس به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه تمایل به خودکشی بک و پرسشنامه اضطراب، افسردگی و استرس (DASS-21) بودند. نتایج: رابطه بین افسردگی، اضطراب و استرس با تمایل به خودکشی مثبت و معنادار بود (01/0P<). متغیرهای افسردگی (01/0 P<، 42/0β=) و استرس (01/0 P<، 24/0β=) متغیر تمایل به خودکشی را پیش‌بینی کردند اما متغیر اضطراب قادر به پیش‌بینی تمایل به خودکشی نبود (05/0P>). نتیجه‌گیری: نتیجه اینکه این افراد چالش‌های روانی-عاطفی و هیجانی زیادی ازجمله استرس، افسردگی، عذاب وجدان و ناامیدی را تجربه می‌کنند که می‌تواند ناشی از نوع گرایش جنسی، تابو بودن مسئله و حتی جرم انگاری باشد، که این چالش‌ها تمایل به خودکشی را افزایش داده، لذا پیشنهاد می‌شود اقدامات لازم جهت پیشگیری از خودکشی و کاهش مشکلات این گروه موردتوجه متخصصان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Forecasting Suicide Ideation Based on Mental Health in Homosexual Men

نویسندگان [English]

  • Seyed Jalil Jebeli 1
  • Ebrahim Dehghani Ashkezari 2
  • Mohammad Javad Sadeghi 3
1 Department of Educational Psychology and Counseling, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Department of Counseling, Islamic Azad University, Yazd Branch, Yazd, Iran
3 Department of Psychology, Islamic Azad University, Kashan Branch, Kashan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Sexual orientation is the level of sexual, emotional attraction and romantic love to another person, and someone who this orientation in his or her is toward the people of same sex, is homosexual. Homosexuals experience many challenges, and suicide rates have always been high in them. Therefore, it is important to identify the underlying causes of suicide in homosexuals. So the purpose of this research was to forecasting suicide ideation based on mental health in homosexual men. Materials and methods: The method was correlational and participants included gays who went to counseling center in 1398 and 200 out of them were chosen as a research sample through the available sampling method. Research instruments included Beck Suicide Scale Ideation Questionnaire and Anxiety, Depression and Stress Questionnaire (DASS-21). Results: There was a positive and significant correlation between depression, anxiety and stress with suicidal ideation (P<0/01). Depression variables (P<0/01, β-0/42) and stress (P<0/01, β-0/24) forecasted suicide ideation variable, but anxiety variable couldn't forecast suicide ideation (P> 0/05. conclusions: It can be concluded this group experiences many psycho-emotional challenges such as stress, depression, guilty and frustration that can be caused by their sexual orientation, taboo issue or even criminality, that these challenges have increased the tendency to commit suicide in this group, so to preventing suicide and reduce that challenges of this group, it is recommended experts pay attention to appropriate functions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Suicide
  • Mental Health
  • Homosexual
  • Men