تأثیر چرخه قاعدگی بر تصویر بدنی زنان باشگاههای ورزشی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی ،دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

2 گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

چکیده

چکیده
دیسمنوره اولیه و درد و التهاب ناشی از آن یکی از شایع ترین شکایات و مشکلات بیماری های زنان در سراسر جهان در دختران جوان بشمار می آید. یافته های علمی بیان می کند که تمرین و فعالیت جسمانی به طور مثبتی بر این مشکل تاثیر دارد. بنابراین هدف از مطالعه ی حاضر بررسی تأثیر چرخه قاعدگی بر تصویر بدنی مشتریان زن باشگاههای ورزشی شهر تهران بود.
روش کار: جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مشتریان زن باشگاه های ورزشی (آمادگی جسمانی و ایروبیک) دولتی مختص بانوان شهر تهران بودند که تعداد 450 نفر به صورت تصادفی انتخاب و به پرسشنامه های علائم سندرم پیش از قاعدگی و تصویربدنی پاسخ دادند. کلیه ابزارها از پایایی همسانی درونی مطلوبی برخوردار بود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 23 و مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: نتایج نشان داد که تصویربدنی و علائم سندرم پیش از قاعدگی در طی هفته های مختلف بالاتر از میانگین (3) از حداکثر نمره 5 است. بطوریکه علائم سندرم پیش از قاعدگی در هفته چهارم بیشتر از هفته های دیگر بود.  t مشاهده شده در سطح (05/0≤ p) تأثیر مثبت و معناداری را بین تصویربدنی و چرخه قائدگی در هفته سوم نشان داد.
نتیجه گیری: این مفاهیم فراتر از چشم انداز نظری می روند و هشداری به مدیریت باشگاه هست، که پیام های خدمات خود را به زنان ارسال می کنند: باید چیز بیشتری در  مورد تصویر بدنی زنان بدانند؛ ظاهرا تنش قبل از قاعدگی بر رفتار آنان تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of menstrual cycle on body image of women of Tehran sports clubs

نویسندگان [English]

  • Azam Tollabi 1
  • Farshad Tojari 1
  • Mohammad Ali Azarbayjani 2
1 Department of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Sports Physiology, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Primary dysmenorrhea and its associated pain and inflammation is one of the most common complaints and problems of gynecological diseases in young girls worldwide. Scientific findings indicate that exercise and physical activity have a positive effect on this problem. Therefore, the aim of the present study was to investigate the effect of menstrual cycle on the body image of female customers of sports clubs in Tehran.
Methods: The statistical population of the study included all female customers of government sports clubs (physical fitness and aerobics) for women in Tehran. 450 people were randomly selected and answered the questionnaires of premenstrual syndrome symptoms and body image. All instruments had a good internal consistency reliability. Data were analyzed using SPSS 23 statistical software and structural equation modeling (SEM).
Results: The results showed that body image and symptoms of premenstrual syndrome during different weeks are higher than the average (3) of the maximum score of 5. The symptoms of premenstrual syndrome in the fourth week were more than in other weeks. The observed t-level (p ≤ 0.05) showed a positive and significant effect between body image and menstrual cycle in the third week.
Conclusion: These concepts go beyond the theoretical perspective and are a warning to the club management, who send their service messages to women: they need to know more about women's body image; Premenstrual stress apparently affects their behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Menstrual Cycle
  • body Image
  • Sports Services
Abdelmoty HI, Youssef MA,
Abdallah S, Abdel-Malak K,
Hashish NM, Samir D. Menstrual
patterns and disorders among
secondary school adolescents in
Egypt. A cross-sectional survey.
BMC Womens Health. 2015;
15:61-70.
2. Barber N, Kuo P, Bishop M,
Goodman R Jr. Measuring
psychographics to asses purchase
intentions and willingness to pay. J
of Consumer Marketing. 2012;
29(4): 280–292.
3. Blair SN, LaMonte MJ, Nichaman
MZ. The evolution of physical
activity recommendations: how
much is enough? The American j of
clinical nutrition. 2004; 79(5): 913-
920
4. Czajkowska M, Drosdzol-Cop A,
Gałązka I, Naworska B,
Skrzypulec-Plinta V. Menstrual
cycle and the prevalence of
premenstrual
syndrome/premenstrual dysphoric
disorder in adolescent athletes. J
Pediatr Adolesc Gynecol. 2015;
28(6):4-8.
5. Dehghan Mnshady F, Emami M,
Ghamkhar, Shahrokhi B, Ghanbari
Z. The effect of three months of
regular aerobic exercise on
premenstrual syndrome. J
Rafsanjan Uni of Med Sci. 2008;
7(2): 89-98. [In Persian]
6. Durante KM, Griskevicius V, Hill
SE, Perilloux C, Li NP. Ovulation,
female competition and product
choice: hormonal influences on
consumer behavior. J of Consumer
Research. 2011; 37(6): 921–934.
7. Ghaforian K. The etiology of
absents of job in women. J Pain.
2001; 5-12. [In Persian]
8. Gibala MJ, McGee SL. Metabolic
adaptations to short-term highintensity interval training: a little
pain for a lot of gain? Exercise and
sport sciences reviews. 2008;
36(2): 58.
9. Girman A, Lee R, Kligler B. An
integrative medicine approach to
premenstrual syndrome. Ame J of
obstetrics Gyn. 1988; (5): 56-65.
10.Hausman A. A multi-method
investigation of consumer
motivations in impulse buying
behavior. J of Consumer
Marketing. 2000; 17(5): 403–426.
11.Harel Z. Dysmenorrhea in
adolescents and young adults: Eti
and man. J Pediatr Adolesc Gynl.
2006; 19(6): 363-371.