بررسی رابطه‌ بین مسئولیت پذیری و نیازهای بنیادین گلاسر با ازدواج رضایت مند: نقش میانجی تاب‌آوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره ، واحد سنندج ، دانشگاه آزاد اسلامی ، سنندج ، ایران

2 استادیار گروه مشاوره، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

چکیده

چکیدهمقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ بین مسئولیت‌پذیری و نیازهای بنیادین گلاسر با ازدواج رضایتمند بر اساس نقش میانجی تاب‌آوری بود.
روش کار: در این پژوهش 254 نفر از زنان سه منطقۀ شهر زنجان از طریق نمونه‌گیری در دسترس به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. پنج نیاز اساسی به‌وسیله پرسشنامه استاندارد نیازهای اساسی گلاسر، مسئولیت‌پذیری به‌وسیله پرسشنامه مسئولیت‌پذیری گاف و تاب‌آوری با استفاده از پرسشنامه تاب‌آوری کانر و دیویدسون سنجیده شد. سپس داده‌های جمع شده با استفاده از روش تحلیل مسیر تجزیه‌وتحلیل و در ادامه مدل تدوین شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان دادند که داده­ها از مدل اولیه، برازش خوبی از مدل نشان دادند به عنوان مثال شاخص برازش CFI و IFI در مدل حاضر برابر با 96/0 بود که چون این میزان بالاتر از معیار 90/0 برای این شاخص­ها بود نشان دهنده­ی برازش خوب مدل بود. همچنین مسیر مستقیم متغیر‌ تاب­آوری به متغیر ازدواج رضایت­مند معنی­دار است (084/21T= ،821/0=β).
نتیجه‌گیری: ارضای نیازهای بنیادین متغیری است که می­تواند بیشترین تأثیر را بر رضایتمندی داشته باشد چرا که رضایتمندی ضرورتاً تا حد زیادی بسته به ارضای نیازها در روابط است. از سوی دیگر تاب­آوری نیز بر رضایت از زندگی مشترک تأثیر دارد؛ یافته­ای که با مدل پیشنهادی پژوهش نیز همخوان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Accountability and Glaser's Fundamental Needs with Satisfactory Marriage: The Mediating Role of Resilience

نویسندگان [English]

  • Shahla Khatibi 1
  • Mahmoud Godarzi 2
  • Yahya Yarahmadi 2
1 PhD student counseling, Department of Counseling, Islamic Azad University, Sanandaj, Ira
2 Assistant Professor, Department of Counseling, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The purpose of the present study was to investigate the relationship between accountability and the basic needs of Glaser with satisfactory marriage based on the mediating role of resilience.
Methods: In this study, 254 women from three regions of Zanjan were selected through available sampling. The five basic needs were measured by the standard Glaser Basic Needs Assessment, Liability Questionnaire and Gap Responsibility Questionnaire, using Conner and Davidson Resiliency Questionnaire. Then the collected data were analyzed using path analysis method and then the model was developed.
Results: Findings showed that the primary model had a good fitness. For example, the CFI and IFI in the present model were about 0.96, which indicates a good fitness (> 0.90). All indices indicated a good fitness of the model. Therefore, the study hypothesis is confirmed. In addition, the analysis showed that the direct path from resiliency to satisfactory marriage is significant (T= 21.084, β= 0.821).
Conclusion: Satisfying basic needs is a variable that can have the greatest impact on satisfaction because satisfaction is largely dependent on satisfying needs in relationships. Resilience, on the other hand, has an impact on life satisfaction, which is consistent with the proposed research model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • satisfactory marriage
  • Glasser’s basic needs
  • resiliency
  • responsibility