تاثیر آموزش ذهن‌آگاهی نوجوان‌محور بر افسردگی و اضطراب دختران دارای شکست عاطفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

2 استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

3 دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

چکیده
زمینه: شکست عاطفی، آسیب‌های روان‌شناختی و هیجانی فراوانی برای دختران ایجاد می‌کند که ضروری است با بکارگیری درمان‌های روان‌شناختی مناسب نسبت به کاهش این آسیب‌ها اقدام شود. اما آیا آموزش ذهن‌آگاهی نوجوان‌محور به کاهش افسردگی و اضطراب دختران دارای شکست عاطفی کمک می‌کند؟
هدف: بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی نوجوان‌محور بر افسردگی و اضطراب دختران دارای شکست عاطفی انجام گرفت.
روش: پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل شامل کلیه دختران نوجوان دوره دوم متوسطه دارای تجربه شکست عاطفی در شهرستان ازنا (استان لرستان) بود. در این پژوهش تعداد 30 دختر نوجوان دارای تجربه شکست عاطفی با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه­های آزمایش و گواه گمارده شدند (15 دختر در گروه آزمایش و 15 دختر در گروه گواه). گروه آزمایش آموزش ذهن‌آگاهی نوجوان‌محور (بوردیک، 2014) را طی دو و نیم ماه در 10 جلسه 90 دقیقه‌ای دریافت نمودند. پرسشنامه‌های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه ضربه عشق (راس، 1999)، پرسشنامه افسردگی (بک و همکاران، 1996) و پرسشنامه اضطراب(بک و همکاران، 1988) بود. داده‌های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که آموزش ذهن‌آگاهی نوجوان‌محور بر افسردگی و اضطراب دختران دارای شکست عاطفی تأثیر معنادار دارد (p<0/001).
نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش حاضر بیانگر آن بودند که آموزش ذهن‌آگاهی نوجوان‌محور با بهره‌گیری از فنونی همانند فنونی همانند افکار، هیجانات و رفتار آگاهانه می‌تواند به عنوان یک درمان کارآمد جهت کاهش افسردگی و اضطراب دختران دارای شکست عاطفی مورد استفاده قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Adolescent-Based Mindfulness Training on the Depression and Anxiety of the Girls with Affective Failure

نویسندگان [English]

  • Mohammad reza Vajdian 1
  • Mojgan Arefi 2
  • Gholamreza Manshaei 3
1 ma of educational psychology
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran.
3 Associate Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Background: affective failure brings about many psychological and emotional damages for the girls that applying appropriate psychological therapies to decrease these damages is necessity. But does the adolescent-based mindfulness training help decreasing the depression and anxiety of the girls with affective failure? Purpose: therefore the present study was conducted to investigate the effectiveness of adolescent-based mindfulness training on the depression and anxiety of the girls with affective failure. Method: the present study was quasi-experimental with pretest, posttest, and control group and a two-month follow-up design. The statistical population included all secondary high school female adolescents with affective failure in the town of Azna (province of Lorestan). 30 female adolescents experiencing affective failure were selected through purposive sampling method and randomly replaced into experimental and control groups (15 girls in the experimental and 15 girls in the control group). The experimental group received adolescent-based mindfulness training (Bordik, 2014) in ten ninety-minute sessions during two-and-a-half-months. The applied questionnaires were Love Trauma Inventory (Ross, 1999), depression questionnaire (Beck et.al, 1996) and anxiety questionnaire (Beck et.al. 1988). The data taken from the study were analyzed through repeated measurement ANOVA. Findings: the results showed that the adolescent-based mindfulness training has significant effect on the depression and anxiety of the girls with affective failure (p<0.001). Conclusion: the findings of the present study showed that the adolescent-based mindfulness training can be used as an efficient method to decrease depression and anxiety of the girls with affective failure through the application of techniques such as thoughts, emotions and mindful behavior. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • mindfulness training
  • anxiety
  • affective failure