اثربخشی درمان مثبت‌گرا بر رفتارهای خود آسیب رسان و هیجان‌های منفی در مردان وابسته به داروهای محرک (شیشه)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 دانشیار، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، گروه روان شناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
مقدمه: طبق آمارهای غیررسمی مصرف مت آمفتامین در ایران در جایگاه دوم یا سوم پرمصرف‌­ترین مواد مورد سوءمصرف قرار گرفته است. هدف این پژوهش تعیین میزان اثربخشی درمان مثبت­گرا بر رفتارهای خودآسیب­رسان و هیجان‌های منفی در مردان وابسته به داروهای محرک (شیشه) بود.
روش کار: روش پژوهش نیمه­آزمایشی با پیش و پس­آزمون و پیگیری، با گروه کنترل بود.  جامعه آماری، شامل کلیه مردان وابسته به مواد محرک(شیشه) مراجعه کننده به مرکز تی سی استان کرج در پاییز 1397 بودند. روش نمونه‌گیری بصورت دردسترس  (40مرد) انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (n=20) و گواه (n=20) قرار گرفتند. مرحله پیش­آزمون، مقیاس پرسشنامه رفتارهای خود آسیب رسان و فرم کوتاه مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس( 21-  DASS) انجام شد. سپس گروه آزمایش 8 جلسه تحت درمان مثبت گرا قرار گرفتند و گروه گواه هیچ مداخله‌ای دریافت نکردند و در پایان هر دو گروه تحت پس‌آزمون و دوره پیگیری (3 ماه) قرار گرفتند. تحلیل داده‌ها، از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره (مانکوا) استفاده شد.
نتایج: نشان دادند بین دو گروه آزمایش وگواه، پس از اجرای درمان تفاوت معناداری وجود دارد. بطوریکه، میانگین نمره رفتارهای خودآسیب رسان و هیجان‌های منفی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کاهش یافت )001/0> .(P
بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته ها می­توان نتیجه گرفت درمان مثبت­گرا  بر رفتارهای خودآسیب­رسان و هیجان‌های منفی در مردان وابسته به داروهای محرک (شیشه) موثر می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Positive Therapy on self-injurious behaviors and Negative Emotions in Drug-Dependent Men (Crystal Methamphetamine)

نویسندگان [English]

 • Pejman Jonoud 1
 • Fatemeh Mohammadi shirmahaleh 2
 • shahram Mohammadkhani 3
 • Marjan Hossein-Zadeh Taqvaei 2
 • Parisa Peyvandi 2
1 Ph.D. in General Psychology, Department of Psychology, Karaj Branch, Islamic AzaUniversity, Karaj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
3 Associate Professor of Clinical Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: According to unofficial statistics, methamphetamine consumption in Iran is ranked as the second or third most commonly used substance abuse. The purpose of this study was to determine the effectiveness of positive treatment on self-injurious behaviors and negative emotions in men with opiate dependence.
Methods: The research method was quasi-experimental with pre- and post-test and follow up with control group. The statistical population consisted of all men with glasses referring to Karaj province TC center in autumn 2019. Samples were selected by convenience sampling (40 males) and were randomly divided into experimental (n = 20) and control (n = 20) groups. The pre-test phase, the questionnaire of self-harming behaviors and the short form of the Depression, Anxiety, Stress Scale (DASS-21) were used. Then the experimental group received 8 sessions of positive treatment and the control group did not receive any intervention. At the end both groups underwent posttest and follow up period (3 months). Multivariate analysis of covariance (MANCOVA) was used for data analysis.
Results: There was a significant difference between experimental and control groups after treatment. The mean score of negative self-injurious behaviors and negative emotions in the experimental group was lower than the control group (P <0.001(.
Conclusion: According to the findings, it can be concluded that positive therapy is effective on self-injurious behaviors and negative emotions in men with opiate dependence.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Stress
 • Anxiety
 • Depression
 • positive treatment
 • Stimulant Drugs (Crystal Methamphetamine)
 • self-injurious behaviors