مدلی به منظور ارتقاء بهره وری منابع انسانی در راستای بهبود اهداف سلامت عمومی سازمان بهزیستی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

2 استادیارگروه مدیریت آموزشی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.(نویسنده مسئول)

3 استادیارگروه مدیریت آموزشی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

چکیده

چکیده
مقدمه: هدف این پژوهش ارائه مدلی به منظور ارتقاء بهره وری منابع انسانی در راستای بهبود اهداف سلامت عمومی در سازمان بهزیستی بود. دراین راستا به شناسایی و تبیین مولفهها و عوامل موثر بر بهرهوری منابع انسانی در راستای بهبود اهداف سلامت عمومی سازمان بهزیستی کشور پرداخته شد.
روش کار: روش پژوهش حاضر همبستگی با رویکرد مدل ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان اداره بهزیستی در استان تهران در سال 1397 بودند که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای مرحله ای، 320 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش گردآوری داده‌ها با روش کتابخانهای و پرسشنامه محقق ساخته انجام شد. روایی پرسشنامه محقق ساخته نیز از طریق روایی صوری، محتوا و سازه و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تایید شد. در این پژوهش به منظور توصیف ویژگی های جمعیت شناسی و متغیرهای پژوهش از آمار توصیفی و از شاخصهای درصد فراوانی ،جدول و نمودار استفاده شد و در بخش استنباطی نیز به منظورآزمون سوالات پژوهش ازمدلسازی معادلات ساختاری، آزمون فریدمن استفاده شد.
نتایج: از میان 88 شاخص (گویه) استخراج شده از مبانی نظری و پیشینه پژوهش، 14 عامل اصلی شامل 4 مولفه بهره وری و 10 عامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی قابل شناسایی بود. مولفههای بهره وری منابع انسانی شامل کارایی، اثربخشی، تعهد و همکاری در حل مسئله بودند
نتیجهگیری: عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در راستای بهبود اهداف سلامت سازمان بهزیستی کشور نیز عبارت بودند از توانایی، درک نقش، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، سبک رهبری، عوامل انگیزشی، فضای فیزیکی، توانمندسازها، رقابت پذیری و خلاقیت، لذا با بهبود مولفه های بهره وری و همچنین کنترل عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در سازمان بهزیستی، می توان انتظار افزایش سطح سلامت در جامه را داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation of the model to enhance the human resources productivity to Improve the General Health Goals of the Welfare Organization

نویسندگان [English]

  • Elnaz Karimi 1
  • Rasoul Davoodi 2
  • MohammadReza Karamipour ShemshAbadi 3
1 PhD Student in Educational Management, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Educational Management, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Educational Management, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Intrudoction: The purpose of this research was to presentation of the model to enhance the human resources productivity productivity to Improve the General Health Goals of the Welfare Organization. In this regard, identification and explanation of dimension and factors affecting human resource efficiency in the welfare organization of the country were addressed.
Methodology: The research method was correlated with the structural model approach. The statistical population of the study consisted of all employees of the Welfare Office in Tehran province during the years 2019. Using a random sampling method, 320 subjects were selected as sample. In this research, data collection was done by library method and researcher-made questionnaire. Validity of the researcher made questionnaire was confirmed through formal validity, content and structure, and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient and combined reliability. In this research, descriptive statistics and descriptive statistics were used to describe the demographic characteristics and the variables of frequency, table and graph. In the inferential part, in order to test the research questions, we used the modeling of structural equations, Friedman test and Spss software and Lisrel was used.
Results: Among the 88 indicators extracted from theoretical and historical bases, 14 main factors including 4 productivity components and 10 factors influencing human resource productivity were detectable. The components of human resource efficiency included effectiveness, efficiency, commitment and cooperation in problem solving.
Conclusion: Factors affecting human resource efficiency to improve the general health goals of the Welfare organization were: ability, perception of role, organizational culture, organizational structure, leadership style, Motivational factors, Physical Space, Empowerment, Competitiveness and Creativity. Therefore, by improving the productivity components and controlling the factors affecting human resource productivity in the Welfare Organization, we can expect to increase the level of health in country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Resources
  • Productivity
  • Welfare Organization
  • General Health
  • Effectiveness
  • Efficiency
  • Commitment