اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی، اضطراب، استرس و کیفیت زندگی مردان سالمند مقیم سراهای نگهداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی مهدیشهر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

2 استادیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی مهدیشهر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

3 دانشیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی مهدیشهر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

مقدمه: هدف از این پژوهش بررسی اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی، اضطراب، استرس و کیفیت زندگی مردان سالمند مقیم سراهای سالمندان بود.
روش کار: تعداد 50 مرد سالمند، به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل گمارده شدند. جهت سنجش متغیر‌های وابسته از دو پرسشنامه DASS-42 و کیفیت زندگی لیپاد استفاده شد. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیره تحلیل شد.
نتایج: نتایج این تحقیق نشان داد در مرحله پس آزمون شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی فقط بر متغیر‌های  استرس و عملکرد شناختی اثر داشته و در مرحله پیگیری معناداری عملکرد شناختی از بین رفته و فقط در مورد متغیر استرس معنادار بود. همچنین در مرحله پیگیری افسردگی در گروه آزمایش کاهش داشته هر چند که به لحاظ آماری معنادار نبود.
نتیجه‌گیری: شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در کوتاه مدت می تواند استرس را کاهش داده و در بلند مدت باعث بهبود نسبی افسردگی در سالمندان گردد. لذا استفاده از این درمان برای اهداف کوتاه مدت و بلند مدت به متولیان بهداشت و سلامت سالمندان پیشنهاد می شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy on Depression, Anxiety, Stress and Quality of Life in Elderly Men Living in Nursing Homes

نویسندگان [English]

  • Mohsen Rafee 1
  • Parviz Sabahi 2
  • Shahrokh Makvand Hosseini 3
1 Master of Clinical Psychology, Department of Clinical Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Mahdishahr, Semnan University, Semnan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Clinical Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Mahdishahr, Semnan University, Semnan, Iran.
3 Associate Professor, Department of Clinical Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Mahdishahr, Semnan University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The aim of this study was to investigate the effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on depression, anxiety, stress and quality of life in elderly men living in nursing homes.
 Materials and Methods:  50 elderly men were selected and randomly assigned to experimental and control groups. for measuring the dependent variables from two DASS-42 questionnaires and lipid quality of life. The data were analyzed using multivariate covariance analysis.
 Results: The results of this study showed that in the post-test, mindfulness-based cognitive- therapy had only effects on stress and cognitive functions, and in the follow-up phase, cognitive function was significant and only in the stress variable was significant. Also, in step The follow up of depression in the experimental group decreased, although it was not statistically significant.
Conclusion:  The results of this study showed that in the post-test, mindfulness-based cognitive therapy had only effects on stress and cognitive functions, and in the follow-up phase, only the stress was significant. Also, in the follow up phase, depression in the experimental group decreased, although it was not statistically significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness-Based Cognitive Therapy
  • Depression
  • Anxiety
  • Stress
  • Quality of Life
  • Elderly