بررسی تاثیر مداخلات انجام شده در جهت افزایش تعداد موارد اهدای عضو در مرگ های مغزی در طی سال های 95-97 در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه طب اورژانس بیمارستان امام رضا دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 پزشک عمومی، معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 استادیار پزشکی اجتماعی، مرکز توسعه تحقیقات بالینی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی اثربخشی برنامه "مدل ایرانی شناسایی اهدا کنندگان احتمالی" PPDDP (Persian Possible Donor Detection Program) در افزایش تعدا اهدای عضو در موارد مرگ مغزی بود.
روش کار: در این مطالعه شبه تجربی که در دانشگاه مشهد به مدت سه سال از سال 1395 تا 1397 اجرا شد مدل PPDDP ابلاغ شده از سوی وزارت بهداشت، توسط کارشناسان برای تمامی مسئولین پیوند اعضا در استان خراسان ( حدود 1000 نفر) در دوره های 4 ساعته با اهداف اموزشی شناسایی بیماران، مراقبت صحیح از مرگ مغزی، ارتقای فرهنگ اهدای عضو در راستای افزایش اخذ رضایت، افزایش انگیزه در تیم های مرتبط، افزایش بقای بیماران گیرنده عضو و آشنایی با نحوه تشخیص، تایید و مراقبت از مرگ مغزی اجرا شد و تعداد موارد اهدای عضو قبل و بعد از مداخله اموزشی بررسی گردید.
نتایج: بررسی ها نشان داد تعداد موارد مرگ مغزی شناسایی شده مناسب پیوند از 96 مورد در سال 1394به 182 مورد در سال 1397 افزایش پیدا کرده است و تعداد موارد پیوند از 56 مورد در سال 94 به 123 مورد در سال 97 افزایش پیدا کرده است که معادل 11% افزایش بود که از نظر آماری این تفاوت معنادار بود (p=0.04). شاخص PMP (تعداد موارد مرگ مغزی اهداکننده عضو به ازای هر یک میلیون نفر) نیز از 12 در سال 94 به 20 در انتهای سال 97 افزایش یافت.
نتیجه گیری: برگزاری دوره های آموزشی و ایجاد حساسیت در کادر درمانی و جلب حمایتهای مسئولین درمان می تواند اثر بخشی مداخلات را ارتقا بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of interventions to increase the number of organ donations in brain deaths during the years 2016-18 in Mashhad University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Morteza Talebi Doluee 1
  • Ebrahim Khaleghi Beygi 2
  • tayebeh tohidi 3
  • Zahra Abbasi 4
1 assistant professor of emergency medicine, Imam reza hospital, Mashhad university of medical sciences, Mashhad, Iran
2 General Practitioner, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 General Practitioner, Deputy of Treatment, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Assistant professor of Community medicine, Clinical Research Development Center, Mashhad University of medical sciences. Mashhad, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of the Persian Possible Donor Detection Program (PPDDP) to increase the the number of organ donations in brain deaths .
Methods: In this quasi-experimental study conducted at Mashhad University for three years from 2016 to 2019, the PPDDP model communicated by the Ministry of Health were performed by the experts in 4-hour courses for all transplant authorities in Khorasan province (About 1000 people) with the goals of patient identification training , proper brain death care, promotion of organ donation culture to increase satisfaction, increase motivation in related teams, increase survival of recipient patients and familiarity with diagnosis, Confirmation and care of brain death and the number of organ donations before and after the educational intervention was evaluated.
Results: The number of brain deaths proper for transplantation increased from 96 cases in 2016 to 182 cases in 2019 and the number of transplants increased from 56 cases in 2016 to 123 cases in 2019 so that there was 11% increase with statistically significant difference (p = 0.04). The PMP index (the number of organ donor brain deaths per million people) also increased from 12 in 2016 to 20 at the end of 2019.
Conclusion: Conducting training courses and sensitizing the therapists team and gaining support from the authorities can enhance the effectiveness of interventions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Potential donor
  • organ transplant
  • brain death
  • tissue transplant
1- achmani R. The Organ Donation Process- Workshop. Transplant Proc 2000; 32(4): 759-760
2-Lin LM, Lin CC, Chen CL, Lin CC. Effects of an Education Program on Intensive Care Unit Nurses' Attitude and
Behavioral Intentions to advocate Deceased Donor Organ Donation. Transplant Proc 2014; 46(4): 1036-1040.
3-McGlade D, Pierscionek B. Can Education alter Attitudes, Behaviour and Knowledge a bout Organ Donation? A
Pretest- Post-Test Study. BMJ Open 2013; 3(12): 1-7.
4-Zahrasadat Manzari, Seyedeh Toktam Masoumian Hoseini, Hossein Karimi Moonaghi, Hamidreza Behnam Vashani .
Effect of Education Based on Nursing Model of Dynamism and Continuous Improvement in Seeking Assurance and
Getting Approve on Nurses’ Knowledge, Attitude and Practice about Their Role in Organ Donation Process. J
Mazandaran Univ Med Sci 2014; 24(119): 141-153
5- Akgun HS, Bilgin N, Tokalak I, Kut A, Haberal M. Organ Donation: A Cross- Sectional Survey of The Knowledge
and Personal View of Turkish Health Care Professionals. Transplant Proc 2003; 35(4): 1273-1275.
6- Aghayan HR, Arjmand B, Emami-Razavi SH, Jafarian A, Shabanzadeh AR, Jalili R, et al. Organ Donation
Workshop-A Survey on Nurses Knowledge and Attitudes Toward Organ and Tissue Donation in Iran. Int J Artif
Organs 2009; 32(10): 739-744.
7- Abbasi Z, Peyman A. Brain death and organ donation in Iran. Medical Law Journal. 2012; 6 (20) :43-54
 8- Matesanz R, Dominguez-Gil B, Coll E, Mahillo B, Marazuela R. How Spain Reached 40 Deceased Organ
Donors per Million Population. Am J Transplant. 2017;17(6):1447-54.
 9- Balleste C, Arredondo E, Gomez MP, Fernandez A, Wolf M, Gunderson S, et al. Successful example of how to
implement and develop a deceased organ
 10- Marloes Witjes, Nichon E. Jansen, Johannes G. van der Hoeven and Wilson F. Abdo. Interventions aimed at
healthcare professionals to increase the number of organ donors: a systematic review. Witjes et al. Critical Care (2019);
23:227
11.Young D, Danbury C, Barber V, Collett D, Jenkins B, Morgan K, et al. Effect of “collaborative requesting” on
consent rate for organ donation: randomised controlled trial (ACRE trial). BMJ (Online). 2009;339(7726):899–901.
12. Bires MH. Comparison of consent rates between hospital-based designated requestors and organ procurement
coordinators. J Transpl Coord. 1999;9(3): 177–80.
13. Henderson SO, Chao JL, Green D, Leinen R, Mallon WK. Organ procurement in an urban level I emergency
department. Ann Emerg Med. 1998;31(4): 466–70.
14. Ismail SY, Kums E, Mahmood SK, Hoitsma AJ, Jansen NE. Increasing consent and assent rate for organ and tissue
donation: communication about donation-telephone advice by psychologist. Transplant Proc. 2018;50(10): 3017–24.
15. Lenzi JA, Sarlo R, Assis A, Ponte M, Paura P, Araujo C, et al. Family informed consent to organ donation-who
performs better: organ procurement organizations, in-hospital coordinators, or intensive care unit professionals?
Transplant Proc. 2014;46(6):1672–3.
16. Manyalich M, Guasch X, Paez G, Valero R, Istrate M. ETPOD (European Training Program on Organ Donation): a
successful training program to improve organ donation. Transpl Int. 2013;
(4):373–84.
17. Mulvania P, Mehakovic E, Wise C, Cass Y, Daly TA, Nathan HM. Successful international collaboration improves
family donation conversations resulting in increased organ donation. Transplant Proc. 2014;46(6):2058–65.
18. Siminoff LA, Marshall HM, Dumenci L, Bowen G, Swaminathan A, Gordon N. Communicating effectively about
donation: an educational intervention to increase consent to donation. Prog Transplant. 2009;19(1):35–43.
19. Siminoff LA, Traino HM, Genderson MW. Communicating Effectively about Organ Donation: A Randomized
Trial of a Behavioral Communication Intervention to Improve Discussions about Donation. Transplant Direct.
2015;1(2):e5.
20. Stark J, Wikoren B, Martone L. Partners in organ donation: piloting a successful nurse requestor program. Crit Care
Nurs Clin North Am. 1994;6(3): 591–8.