دوره و شماره: دوره 63، شماره 4، مهر و آبان 1399 
تأثیر مزمن مصرف سیگار بر پاسخ کرونوتروپیک به فعالیت ورزشی فزاینده وامانده ساز در مردان میانسال

صفحه 2518-2528

جواد نوروزی؛ مصطفی صبوری؛ رحمان سوری؛ علیرضا صادقی نیکو؛ بابک هوشمند مقدم


توسعه و بهبود برنامه آموزش پزشکی عمومی جاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد

صفحه 2525-2535

آتنا گریوانی؛ تورج صادقی؛ حسین کریمی مونقی؛ احمد زنده دل


بررسی کفایت دیالیز در بیماران تحت درمان با همودیالیز در بیمارستان شهید بهشتی قروه

صفحه 2526-2534

سیروان زارعی؛ لیلا قنبری؛ بهاره کنعانی؛ شیلان امیری حسینی؛ امیر زارعی


مقاله مروری

تاثیر روش های دارویی و غیر دارویی بر کاهش شدت درد هنگام تزریق در کودکان: یک مطالعه مرور سیستماتیک

صفحه 2526-2538

ایوب توکلیان؛ محسن ابراهیمی؛ سید رضا احمدی؛ مهدی فروغیان؛ سید رضا حبیب زاده


مقاله پژوهشی

بررسی آگاهی و عملکرد زنان باردار شهر مشهد در مورد بیماری توکسوپلاسموز

صفحه 2539-2549

زهرا مصطفویان؛ صبا بزازان؛ حسین مختاری


تبیین مؤلفه‌‌های آموزش و پرورش استاندارد

صفحه 2575-2585

محمد خوب چهره؛ احمد اکبری؛ هادی پورشافعی؛ مسلم چرابین


بررسی تأثیر فرهنگ سیاسی بر نشخوارهای فکری کارکنان بیمارستان‌های دولتی استان اردبیل

صفحه 2585-2591

نسرین بوداغی خیاوی؛ محمد فیضی زنگیر؛ ابراهیم دادفر؛ اسحاق رسولی


تاثیر روش آموزشی مونته‌سوری بر خودکارآمدی تحصیلی کودکان مقطع پیش‌دبستانی شهر بوشهر

صفحه 2688-2697

سید احمد هاشمی؛ مختار رنجبر؛ علی اصغر ماشینچی؛ محمد کارگر؛ محمد بهروزی؛ مهدی نوروزی