دوره و شماره: دوره 63، شماره 4، مهر و آبان 1399 
بررسی کفایت دیالیز در بیماران تحت درمان با همودیالیز در بیمارستان شهید بهشتی قروه

سیروان زارعی؛ لیلا قنبری؛ بهاره کنعانی؛ شیلان امیری حسینی؛ امیر زارعی


مقاله مروری

تاثیر روش های دارویی و غیر دارویی بر کاهش شدت درد هنگام تزریق در کودکان: یک مطالعه مرور سیستماتیک

ایوب توکلیان؛ محسن ابراهیمی؛ سید رضا احمدی؛ مهدی فروغیان؛ سید رضا حبیب زاده


تبیین مؤلفه‌‌های آموزش و پرورش استاندارد

محمد خوب چهره؛ احمد اکبری؛ هادی پورشافعی؛ مسلم چرابین


تاثیر روش آموزشی مونته‌سوری بر خودکارآمدی تحصیلی کودکان مقطع پیش‌دبستانی شهر بوشهر

سید احمد هاشمی؛ مختار رنجبر؛ علی اصغر ماشینچی؛ محمد کارگر؛ محمد بهروزی؛ مهدی نوروزی