تاثیر تحریک فراجمجمه ای مغز همراه با تمرینات تعادلی برکنترل پاسچر ایستا و پویا بیماران مبتلا به ام اس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد رفتار حرکتی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 کارشناسی ارشد رفتارحرکتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار رفتار حرکتی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: ام اس یک بیماری مزمن سیستم عصبی مرکزی است که دراثر تخریب غلاف میلین،انتقال پیامهای عصبی صادر شده توسط مغز به عضلات مختل می‌شود.مخچه از شایعترین نواحی مغزی است که در این بیماری دچار آسیب شده که موجب عدم تعادل و آتاکسی میگردد.اخیرا مطالعات نشان داده یک نوع روش مداخله تعدیل کننده عصبی باعنوان تحریک مغز از ورای جمجمه با استفاده از جریان الکتریکی ضعیف (2-1 میلی آمپر) موجب تعدیل فعالیت نورونها در مغز میشود.بنابراین هدف اصلی مطالعه حاضر تاثیر تحریک مخچه برکنترل پاسچر بیماران ام اس بود.
روش کار:نمونه های مطالعه شامل 20 زن مبتلا به ام‌اس(30 تا 40 سال)که بطور تصادفی به دوگروه تحریک واقعی وساختگی تقسیم شدند.بیماران،تحریک واقعی یا ساختگی را بهمراه تمرینات تعادلی بمدت 20 دقیقه و با شدت جریان 2 میلی آمپر در ناحیه مخچه برای 5 روز متوالی دریافت کردند.جهت ارزیابی کنترل پاسچر از آزمونهای مقیاس تعادلی برگ و آزمون برخاستن و رفتن استفاده شد.ارزیابی ها قبل، بعد و یکماه بعد از مداخله انجام گردید.
نتایج: ازآزمون تحلیل واریانس با اندازه‌های تکراری برای بررسی تغییرات درون و بین گروهی استفاده گردید.سطح معنی‌داری درتمامی آزمون های آماری 05/0 در نظرگرفته شد.نتایج، بهبود نمرات در آزمونهای مقیاس تعادلی برگ و آزمون برخاستن و رفتن را درگروه آزمایش نشان می‌دهد.
بحث و نتیجه گیری:نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد احتمالا تحریک آندی مخچه بتواند موجب بهبود کنترل پاسچر در بیماران مبتلا به ام‌اس شود اما برای قطعیت بیشتر در این خصوص، نیاز به تحقیقات بیشتری در آینده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of transcranial direct current stimulation with balance training on static and dynamic postural control in MS patients

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Taheri 1
  • Elahe Teymuri 2
  • Alireza Saberi kakhki 3
1 Professor of Motor Behavior, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Master of Motor Behavior, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Associate Professor of Motor Behavior, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: Multiple sclerosis (MS) is a chronic disease of the central nervous system in which the myelin of the central nervous system is damaged. One of the areas that are affected in MS is the cerebellum. Disorders in this structure lead to ataxia, imbalance. Recent studies have shown Transcranial direct current stimulation (tDCS) is the application of weak electrical currents (1-2 mA) to modulate the activity of neurons in the brain. However, the main aim of this study was to investigate the effect of cerebellar transcranial direct current stimulation (ctDCS) on postural control in woman with MS.
Methods: The study samples were 20 women with MS (30 to 40 years).Patients received sham or real anodal tDCS of cerebellar for 5 consecutive days in a randomized, sham-controlled study. Main Outcome Measures: postural control (Berg Balance Scale (BBS) and Time up and Go (TUG)), were evaluated. The Neuropsychological evaluation was conducted at baseline and immediately after the ctDCS and one month after the completion of the intervention.
Results: Repeated-measures ANOVA was used for the intragroup analyses and intergroup analyses. Berg Balance Scale and Time up and Go scores improved in after active anodal tDCS only were improved in intervention group.
Conclusion: These preliminary data support the notion that tDCS of the cerebellar combined with balance training improves postural control in women with MS. However Future work has to evaluate potential benefits of cerebellar tDCS on postural control in People with MS.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tDCS
  • postural control
  • cerebellum
  • Balance Training
  • Multiple Sclerosis