تأثیر مکمل‌یاری ال- سیترولین بر نیتریک اکساید و لاکتات خون زنان جوان پس از فعالیت ورزشی بیشینه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

2 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

3 استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: مصرف مکمل‌های ورزشی و اثرات آن‌ها بر عملکرد ورزشکاران نیازمند ارزیابی است. هدف از پژوهش حاضر، تعیین تأثیر مکمل‌یاری ال- سیترولین بر نیتریک اکساید (NO) و لاکتات خون زنان جوان پس از فعالیت ورزشی بیشینه بود.
مواد و روش‌ها: روش پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح دوسویه کور بود. پس از پر کردن پرسش نامه تندرستی، 24 زن جوان غیر فعال داوطلب با شاخص توده بدنی کمتر از 25 کیلوگرم بر مترمربع به طور تصادفی به دو گروه مکمل (12 نفر) و دارونما (12 نفر) تقسیم شدند. آزمودنی‌ها دو بار به آزمایشگاه مراجعه کردند؛ در جلسه اول، اولین نمونه خونی آزمودنی‌ها پس از انجام پروتکل تمرینی بلافاصله پس از تمرین گرفته شد. آزمودنی‌ها پس از 5 دقیقه گرم کردن به اجرای پروتکل آزمون تردمیل بروس تا حد واماندگی پرداختند. سپس گروه مکمل به مدت یک هفته پودر ال- سیترولین و دارونما (پودر نشاسته)، 6 گرم در روز مصرف کردند. جلسه دوم، یک هفته بعد در شرایط یکسان با جلسه اول انجام شد. بلافاصله پس از آزمون زمان واماندگی ثبت، نمونه‌های خونی جمع آوری و سطوح پلاسمایی لاکتات و NO اندازه‌گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل واریانس با اندازه-گیری مکرر با سطح معنی‌داری 05/0p < استفاده شد.
یافته‌های پژوهش: نتایج نشان داد بین زمان واماندگی، سطوح پلاسمایی لاکتات و NO دو گروه (دارونما و مکمل) در دو جلسه تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد مکمل‌یاری کوتاه مدت ال- سیترولین بر NO و لاکتات خون زنان جوان پس از فعالیت ورزشی بیشینه تأثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of a L-citrulline supplementation on nitric oxide and blood lactate in young women after a maximum exercise session

نویسندگان [English]

  • Atefeh Fereidooni 1
  • Parvaneh Nazarali 2
  • Fahimeh Kazemi 3
1 Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Alzahra University, Tehran, Iran
2 Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Alzahra University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: The consumption of sports supplements and their effects on the performance of athletes needs to be evaluated. The purpose of this study was to determine the effects of L-citrulline supplementation on nitric oxide (NO) and blood lactate in young women after a maximal exercise session.
Methods & Materials: The research method was quasi-experimental with double blind design. After filling out the health questionnaire, 24 voluntary inactive young women with body mass index less than 25 kg/m2 were randomly divided into two groups (n=12) and placebo (n=12). Subjects visited the laboratory twice; in the first session, the first blood samples were taken immediately after the exercise protocol. After 5 minutes of warm-up, the subjects were performed the Bruce treadmill test protocol to time to exhaustion. Then the supplement group consumed 6 grams daily L-citrulline powder and placebo (starch powder) for one week. The second session was performed one week later in the same conditions as the first session. Immediately after the test, time to exhaustion was recorded, blood samples collected and lactate and NO plasma levels measured. Analysis of variance with repeated measures with significant level p < 0.05 was used for analyzing data.
Findings: The results showed that there was no significant difference between time to exhaustion, plasma levels of lactate and NO of two groups (placebo and supplement) in two sessions.
Discussion & Conclusions: It seems that acute supplementation of L-citrulline has no effect on nitric NO and blood lactate in young women after a maximal exercise session.

کلیدواژه‌ها [English]

  • L-citrulline
  • time to exhaustion
  • nitric oxide
  • lactate
  • Bruce exercise test