توسعه و بهبود برنامه آموزش پزشکی عمومی جاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، واحدنیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحدنیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران.

3 استاد، مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری و مامایی، گروه داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 گروه ریاضی ، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد نیشابور،مشهد، ایران، استادیار گروه آمار، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور ، ایران

چکیده

مقدمه : برنامه آموزش پزشکی به منظور کسب مهارت‌ها و ارتقاء وظایف بالینی دانشجویان علوم پزشکی از ضرورت های فرصت های آموزشی است. این مطالعه با هدف تحقیق توسعه و بهبود برنامه آموزش پزشکی عمومی جاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شده است.
روش ها: طراحی برنامه آموزشی براساس مدل پنج مرحله ای ADDIE که شامل تحلیل، طراحی، توسعه، اجرا و ارزشیابی و در هفت گام طراحی و برنامه ریزی گردید .
نتایج: مطابق برنامه اجرا شده، در شیوه بازنگری، دروس بصورت ادغام یافته و در4 نیمسال ارائه گردید. همچنین می توان از نتایج بارز این طراحی آموزشی ارائه پزشکی عمومی در 6.5 سال که نسبت به 7 سال کلاسیک اشاره نمود یعنی در شیوه سنتی پزشکی، علوم پایه پزشکی در 5نیمسال و در شیوه بازنگری شده در 4 نیمسال ارائه خواهد شد.
نتیجه گیری: پیشرفت تکنولوژی و بروز وقایع و اتفاقات جدید، تغییر در الگوهای آموزشی را بدین جهت می طلبد که با اصلاح و بازنگری روش های گذشته، بتوان فرایند آموزش را پیشتر از گذشته کارآمد تر و اثربخش تر نمود. این بازنگری باعث افزایش میزان یادگیری و به یادسپاری دانشجویان شد،. همچنین این برنامه می تواند بر حسب نیاز توسط تمامی دانشگاههای علوم پزشکی کشور مورد استفاده قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development and improvement of current general medical education program of Mashhad University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Atena Gerivani 1
  • Tooraj Sadeghi 2
  • Hossein Karimi Moonaghi 3
  • Ahmad Zendedel 4
1 Department of Education Management, Neyshabur Branch , Islamic Azad University, Neyshabur , Iran
2 Department of Business Management, Neyshabur Branch , Islamic Azad University, Neyshabur , Iran
3 Professor, Nursing and Midwifery Care Research Center, Department of Medical Surgical Nursing, School of Nursing and Midwifery, & Department of Medical Education, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Department of Mathematics , Islamic Azad University, Neyshabur Branch, Mashhad, Iran Assistant Professor, Department of Statistics, Neishabour Branch, Islamic Azad University, Neishabour, Iran
چکیده [English]

Introduction: The medical education program is one of the necessities of educational opportunities in order to acquire skills and improve the clinical duties of medical students. This study was conducted with the aim of researching the development and improvement of the current general medical education program of Mashhad University of Medical Sciences.
Methods: Design a training program for the Addie five-step model that includes analysis, design, development, implementation and evaluation in seven steps.
Results: According to the implemented program, in the revision method, the courses are integrated and presented in 4 semesters. You can also see the obvious results of this design of general medical medical education in 6.5 years, which shows compared to the classic 7 years, ie in the traditional medical method, basic medical sciences will be presented in 5 semesters and in the revised method in 4 semesters.
Conclusion: The advancement of technology and the emergence of new events and happenings require a change in educational patterns in order to make the educational process more efficient and effective than before by modifying and reviewing past methods. This review increased the amount of learning and memory of students. Also, this program can be used by all medical universities in the country as needed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • educational design
  • revision