توسعه و بهبود برنامه آموزش پزشکی عمومی جاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، واحدنیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحدنیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران.

3 استاد، مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری و مامایی، گروه داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 گروه ریاضی ، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد نیشابور،مشهد، ایران، استادیار گروه آمار، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور ، ایران

چکیده

مقدمه : برنامه آموزش پزشکی به منظور کسب مهارت‌ها و ارتقاء وظایف بالینی دانشجویان علوم پزشکی از ضرورت های فرصت های آموزشی است. این مطالعه با هدف تحقیق توسعه و بهبود برنامه آموزش پزشکی عمومی جاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شده است.
روش ها: طراحی برنامه آموزشی براساس مدل پنج مرحله ای ADDIE که شامل تحلیل، طراحی، توسعه، اجرا و ارزشیابی و در هفت گام طراحی و برنامه ریزی گردید .
نتایج: مطابق برنامه اجرا شده، در شیوه بازنگری، دروس بصورت ادغام یافته و در4 نیمسال ارائه گردید. همچنین می توان از نتایج بارز این طراحی آموزشی ارائه پزشکی عمومی در 6.5 سال که نسبت به 7 سال کلاسیک اشاره نمود یعنی در شیوه سنتی پزشکی، علوم پایه پزشکی در 5نیمسال و در شیوه بازنگری شده در 4 نیمسال ارائه خواهد شد.
نتیجه گیری: پیشرفت تکنولوژی و بروز وقایع و اتفاقات جدید، تغییر در الگوهای آموزشی را بدین جهت می طلبد که با اصلاح و بازنگری روش های گذشته، بتوان فرایند آموزش را پیشتر از گذشته کارآمد تر و اثربخش تر نمود. این بازنگری باعث افزایش میزان یادگیری و به یادسپاری دانشجویان شد،. همچنین این برنامه می تواند بر حسب نیاز توسط تمامی دانشگاههای علوم پزشکی کشور مورد استفاده قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development and improvement of current general medical education program of Mashhad University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Atena Gerivani 1
  • Tooraj Sadeghi 2
  • Hossein Karimi Moonaghi 3
  • Ahmad Zendedel 4
1 Department of Education Management, Neyshabur Branch , Islamic Azad University, Neyshabur , Iran
2 Department of Business Management, Neyshabur Branch , Islamic Azad University, Neyshabur , Iran
3 Professor, Nursing and Midwifery Care Research Center, Department of Medical Surgical Nursing, School of Nursing and Midwifery, & Department of Medical Education, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Department of Mathematics , Islamic Azad University, Neyshabur Branch, Mashhad, Iran Assistant Professor, Department of Statistics, Neishabour Branch, Islamic Azad University, Neishabour, Iran
چکیده [English]

Introduction: The medical education program is one of the necessities of educational opportunities in order to acquire skills and improve the clinical duties of medical students. This study was conducted with the aim of researching the development and improvement of the current general medical education program of Mashhad University of Medical Sciences.
Methods: Design a training program for the Addie five-step model that includes analysis, design, development, implementation and evaluation in seven steps.
Results: According to the implemented program, in the revision method, the courses are integrated and presented in 4 semesters. You can also see the obvious results of this design of general medical medical education in 6.5 years, which shows compared to the classic 7 years, ie in the traditional medical method, basic medical sciences will be presented in 5 semesters and in the revised method in 4 semesters.
Conclusion: The advancement of technology and the emergence of new events and happenings require a change in educational patterns in order to make the educational process more efficient and effective than before by modifying and reviewing past methods. This review increased the amount of learning and memory of students. Also, this program can be used by all medical universities in the country as needed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • educational design
  • revision
1- Zartosht, Roghayeh. Karimi Monaghi, Hussein.
Etezad Razavi, Mohammad. Ahmadi,
Suleiman.(2016). Explaining the process of clinical
education in operating room students: Designing an
educational model. PhD Thesis in Nursing
Education. nursing school. Mashhad University of
Medical Sciences.
2- Gerivani A, Sadeghi T, Karimi Moonaghi H,
Zendedel A. Integrating of Anatomy and
Physiology courses in basic medical sciences
(case study in Mashhad Faculty of Medicine).
Future of Medical Education Journal. 2020 Dec
1;10(4):46-50.
3- Yamani, Niko, Shater Jalali, Maria.(2011).
Integration into curriculum with emphasis on
medical education special education development
and health promotion letter.Iranian Journal of
Medical Education, 11 (9): Pages 1213-1202.
4- Teymouri Jorukani, Zahra, Ashourion, Vahid,
Mozaffarpour, Sara, Sirus, Salimeh
.(2015).Evaluation of changes in the arrangement
of basic medical sciences course at Isfahan
University of Medical Sciences: Students' point of
viewIranian Journal of Medical Education. 15 (13).
Pages 88-79.
5- Zahedi M., Amir Maleki H.(2007).The
effectiveness of medical education from the
perspective of medical students of Tehran
University of Medical Sciences. Iranian Journal of
Medical Education .7 (2). Pp. 289-98
6- Namdari P.(2009).Investigating the effective
factors in the comprehensive exam of basic medical
sciences of medical students of Lorestan University
of Medical Sciences. Yafteh : 11 (3): 5-12
7- Ghaffari, Reza, Amini, Abolghasem, Yazdani,
Shahram, Alizadeh, Mahasti, Salek Ranjbarzadeh,
Fariba and Hassanzadeh Salmasi, Susan.(2011).
Comparison of general medical education program
in Iran with several reputable medical schools from
selected countries of the world. Iranian Journal of
Medical Education .11 (7). Pp. 831-819
8- Yazdani Sh, Sadat Hatami.(2004)General
Practitioner in Iran Educational Tasks and Needs:
Methods and Application of Results. Tehran:
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
9- Abdollahi Seyed Hossein, Bakhshi Hamid,
Ebrahimi Shahmabadi Hassan, Soltani Nejad Abdul
Maneem.(2016).Medical students' views on the role
of basic science courses in achieving the clinical
goals of Rafsanjan University of Medical Sciences
Medical Education Program in 2010: A short
report. Journal of Rafsanjan University of Medical
Sciences; 15 (11): 1077-1086
10- Adibi, Peyman. Shahriari, Mohsen. Iranian friendship,
Mehri.(2016).Design and development of endoscopic
nursing education program in Iran. Journal of Nursing
Education. Volume 5, Number 1 Pages 38-34.