تأثیر مزمن مصرف سیگار بر پاسخ کرونوتروپیک به فعالیت ورزشی فزاینده وامانده ساز در مردان میانسال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده‌ی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 مرکز پزشکی ورزشی، مجموعه ورزشی اکسیژن، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری گروه فیزیولوژی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: ناکارآمدی کرونوتروپیک به عنوان کاهش پاسخ ضربان قلب به فعالیت ورزشی تعریف می شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر مزمن مصرف سیگار بر پاسخ کرونوتروپیک به فعالیت ورزشی در مردان میانسال است.
روش کار: این مطالعه تحلیلی گذشته نگر بر روی 1045 فرد مراجعه کننده به مرکز پزشکی ورزشی اکسیژن در سال 1398 انجام شد. در مجموع، پرونده 30 مرد سیگاری و 30 مرد غیر سیگاری مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات مورد نیاز از پرونده افراد استخراج و از آزمون T مستقل جهت تحلیل داده ها استفاده شد.
نتایج: نتایج نشان داد اختلاف معناداری در متغیرهای سن، سطح فعالیت بدنی، حداکثر ضربان قلب پیش بینی شده بر اساس سن، مدت زمان رسیدن به خستگی و تحمل فشار کاری افراد سیگاری و غیرسیگاری وجود نداشت (05/≥ P). ضربان قلب افراد سیگاری در حالت استراحت، در شدت زیر بیشینه و در طول دوره ریکاوری به طور معناداری بالاتر از افراد غیر سیگاری بود (05/≥ P). درصد افزایش ضربان قلب از استراحت تا شدت زیر بیشینه و حداکثر ضربان قلب در افراد سیگاری به طور معناداری کمتر از افراد غیر سیگاری بود (05/≥ P).
نتیجه گیری: به نظر می رسد مصرف سیگار می تواند باعث افزایش ضربان قلب استراحت، کند شدن روند افزایش ضربان قلب در حین فعالیت ورزشی و ناتوانی در رسیدن به حداکثر ضربان قلب پیش بینی شده بر اساس سن شود. علاوه بر آن مصرف سیگار روند کاهش ضربان قلب در طول دوره ریکاوری را کند می کند. این یافته ها نشان دهنده ناکارآمدی کرونوتروپیک در افراد سیگاری

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Chronic Impact of Cigarette Smoking on the Chronotropic Response to Progressive Exhausting Exercise in Middle-aged Men

نویسندگان [English]

  • Javad Norouzi 1
  • Mostafa Sabouri 1
  • Rahman Soori 1
  • Alireza Sadeghi Nikoo 2
  • Babak Hooshmand Moghadam 3
1 Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Sport Medicine Center, Oxygen Sport Group, Tehran, Iran.
3 PhD student, Department of Physiology and Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: Chronotropic incompetence is defined as a decrease in the heart rate response to exercise. Therefore, the purpose of the present study was to investigate the chronic effect of smoking on Chronotropic Response to exhausting exercise in Middle-aged Men.
Materials and Methods: This prospective study was performed on 1045 individual referred to oxygen sports medical center in 2019. In total, 30 smoker and 30 non-smoker cases were selected and evaluated. Required information was extracted from the case file. Independent T-test was used for data analysis.
Results: There was no significant difference in age, physical activity level, maximum heart rate predicted by age, time to exhaustion and Workload tolerance in smokers and nonsmokers (p < 0.05). Smokers heart rate at rest, during submaximal intensity and recovery was significantly higher than non-smokers (p < 0.05). Percentage of heart rate change from rest to sub-maximal intensity and maximum heart rate in smokers was significantly lower than non-smokers (p < 0.05).
Conclusion: Cigarette smoking can increase resting heart rate, blunted heart rate response during exercise, and inability to reach the maximum heart rate predicted by age. In addition, cigarette smoking blunted heart rate response during recovery. These findings indicate chronotropic Incompetence in smokers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chronotropic incompetence
  • Smoking
  • Exhausting Exercise
  • Middle-aged men