بررسی کفایت دیالیز در بیماران تحت درمان با همودیالیز در بیمارستان شهید بهشتی قروه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE)، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 کارشناسی، واحد پیوند و بیماری‌های خاص، معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

3 کارشناسی ارشد، گروه علوم تربیتی ، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

4 کارشناسی ارشد، واحد اقتصاد درمان، معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

5 دانشگاه صنعتی اصفهان،اصفهان،ایران

چکیده

مقدمه: همودیالیز به‌عنوان بهبوددهنده‌ی کیفیت زندگی و کاهنده عوارض نارسایی کلیه، شایع‌ترین روش درمانی در بیماران کلیوی می‌باشد. عدم‌کفایت دیالیز نیز از مهم‌ترین علل تعیین‌کننده ناتوانی و مرگ‌ومیر در بیماران دیالیزی بوده و به علت نبود تـصویر روشنی از سطح کفایت دیالیز، مطالعـه حاضر با هدف تعیین کفایت دیالیز در بیماران تحت کفایت همودیالیز در بیمارستان شهید بهشتی قروه انجام گردید.
مواد و روش‌ها: این پژوهش از نوع توصیفی_تحلیلی و به‌صورت مقطعی در سال 1398 انجام شد. تعداد نمونه‌ها، 41 بیمـار تحـت همودیـالیز که بیش از سه ماه از شروع دیالیز آن‌ها گذشته و به‌روش سرشـماری انتخـاب شـد. جمع‌آوری داده‌ها از طریق پرسشنامه دموگرافیک محقق ساخته انجام شد. کفایت دیالیز از طریق پارامترهای Kt/v و URR محاسبه گردید. درنهایت داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری توصیفی و استنباطی در نرم‌افزار SPSS 22 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که حداقل و حداکثر شاخص KT/V به ترتیب 24/0 و 12/3، میانگین کل آن در بیماران 43/0±28/1 بود.میانگین URR کل بیماران 23/14±83/66، و کمترین درصد URR،60/12 و بیشترین آن 30/94 درصد بود. میانگین نیتروژن اوره خون قبل از دیالیز 23/0±63/273 و بعد از دیالیز 23/5±17/63 گزارش شد.
بحث و نتیجه‌گیری: مطالعه حاضر نشان داد که بیش از نیمی از بیماران تحت همودیالیز دارای کفایت دیالیز مطلوب بوده؛ اما در 36 درصد بیماران کفایت دیالیز از کارآیی مناسب برخوردار نمی‌باشند؛ لذا اجرای مداخلاتی در جهت اصلاح مدت‌زمان دیالیز و جریان خون، نوع صافی و ...به‌عنوان عوامل عمده تأثیرگذار ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Dialysis Adequacy in Patient Undergoing Hemodialysis in Shahid Behshti Hospital in Qorveh

نویسندگان [English]

  • Sirvan Zareei 1
  • Leila Ghanbari 2
  • Bahareh Kanani 3
  • Shilan Amiri Hoseini 4
  • Amir Zarei 5
1 Department of Health, Safety and Environment, Young Researchers and Elites Club, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 BSc, Unit of Transplantation and Specific Diseases,Vice Chancellor for Clinical Affairs, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran
3 Master, Department of Education Sciences, Young Researchers and Elites Club, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
4 MSc, Unit of Economics of treatment, Vice Chancellor for Clinical Affairs, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran
5 Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background and purpose: Hemodialysis is the most common treatment in renal patients as it improves the quality of life and reduces the complications of renal failure. Insufficient dialysis is one of the most important causes of disability and death in dialysis patients.
Materials and Methods: This descriptive-analytical cross-sectional study was conducted in 2019. The number of samples was 41 patients undergoing hemodialysis selected for dialysis for more than three months and were chosen by the census method. Data were collected through a researcher-made demographic questionnaire. Dialysis adequacy was calculated using Kt /v and URR parameters. Finally, the data were analyzed using descriptive and inferential statistical tests in SPSS 22 software.
Finding: The results showed that the minimum and maximum KT/V index were 0.24 and 3.12, respectively, the mean was 1.28 ±0.The mean total URR of patients was 66.83 ±14.23, and the lowest URR was 12.60, and the highest was 94.30%. Mean blood urea nitrogen was reported to be 273.63± 0.23 before dialysis and 63.17± 5.23 after dialysis.
Discussion and Conclusion:
The present study showed that more than half of the patients(64%) on hemodialysis had good dialysis adequacy, but in 36% of patients, dialysis adequacy was not sufficient; Therefore, it is necessary to implement interventions to improve the duration of dialysis and blood flow, the type of filter, etc. as the influential primary factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dialysis adequacy
  • Hemodialysis
  • KT/V
  • Qorveh
1. Taal MW, Chertow GM, Marsden PA, Skorecki K, Alan SL, Brenner BM. Brenner and Rector's
The Kidney E-Book. Elsevier Health Sciences; 2011 Nov 1.
2. Harrison TR,Kasper DL.Harrisons principles of internal medicine.16th ed.New yourk:MC Graw-Hill,2005.
3. Zyga S, Sarafis P. Haemodialysis adequacy-contemporary trends. Health Science Journal. 2009
Oct 1;3(4).
4. Culleton BF. Hemodialysis Clinical Practice Guidelines for the Canadian Society of Nephrology. J Am Soc Nephrol
2006; 17(3): 1-27.
5. Gilmore J. KDOQI clinical practice guidelines and clinical practice recommendations--2006
updates. Nephrology Nursing Journal. 2006 Sep 1;33(5):487-9.
6. Daugirdas JT, Kjellstrand CM, Daugirdas JT, Blake PG, Ing TS. Prescrição de hemodiálise crônica: uma abordagem
da cinética da uréia. Daugirdas JT, Ing TS. Man diál. Rio de Janeiro: Med si. 2003.
7. Waniewski J, Lindholm B. Fractional solute removal and KT/V in different modalities of renal
replacement therapy. Blood purification. 2004;22(4):367-76.
8. Moslem AR, Naghavi MO, Basiri Moghadam M, Moghadam B. Assessing the adequacy of
dialysis and its relationship with kind of filter in patient under hemodialysis referred to 22-Bahman
hospital of Gonabad. The Horizon of Medical Sciences. 2008 Jul 10;14(2):20-3.
9. Matos CM, Silva LF, Melo NA, Kuwano AY, Kuwano AN, Azul PS, Barros LL, Pisoni RL,
Lopes AA. Prevalence and management of anemia in hemodialysis patients in a Brazilian population of predominantly African descent. The International journal of artificial organs. 2013
Sep;36(9):640-9.
10. Dehgani AA, Zarei H, Dehgani MA, Nazamieh H, Forat Yazdi M, Askari A, et al. Prevalence of anemia dialysis in
patients hospitalized in Sahid Sadoghi Hospital of Yazd. Virtual 2010; 1(1): 114-118. [Persian].
11. Nadi E, Bashirian S, Khosravi M. Survey dialysis adequacy in Ekbatan hemodialysis part. Sci J Hamadan Univ
Med Sci 2003; 10(3): 27-33. [Persian].
12. Mohammadi H, Zamani P, Vatandost S, Nouri B. Evaluation of hemodialysis adequacy in
hemodialysis patients in Sanandaj in 2017. Scientific Journal of Nursing, Midwifery and
Paramedical Faculty. 2017 May 10;3(1):65-72.
13. Azita ZM, Babak H, Reza G, Fatemeh M. Dialysis adequacy in chronic hemodialysis patients in
Shohada Ashayer Hospital, Khorramabad, Lorestan, Iran. Yafte. 2016;18(4).
14. Zafar Mohtashami A, Hadian B, Lashkarara G R, Mahdipanah F. Dialysis adequacy in chronic hemodialysis
patients in Shohada Ashayer Hospital, Khorramabad, Lorestan, Iran. Yafte. 2017; 18 (4). [Persian].
15. NG T,Cheng y,Shek c,wong k,yang v,Kjellstrand c,etal.observation on urea kinetic modleling and adequacy of
hemodialysis. Hong kong journalof nephrology 2010; 2(1):3-12.
16. Vahedparast H, RavaniPour M. Investigation of Hemodialysis adequacy in patients undergo hemodialysis in
Bushehr. J Hamedan Univ Med Sci 2008; 16: 50-54. [Persian].
17. Amini M, Aghighi M, Masoudkabir F, Zamyadi M, Norouzi S, Rajolani H, Rasouli MR,
Pourbakhtyaran E. Hemodialysis adequacy and treatment in Iranian patients a national multicenter
study.
18. Golbabai M.Dialysis administration and optimal dialysis ward circumstances.Iranian medical university symposium
on special disease.No2002. [Persian].
19. Jessica EM, Csaba PK, Allen RN, Rajnish M, Elani S, David VW, et al. Association of hemodialysis treatment time
and dose with mortality and the role of race and sex. AMJ Kidney Dis 2010; 55(1): 100-12.
20. Canaud B, Leray‐Moragues H, Kerkeni N, Bosc JY, Martin K. Effective flow performances and
dialysis doses delivered with permanent catheters: a 24‐month comparative study of permanent
catheters versus arterio‐venous vascular accesses. Nephrology Dialysis Transplantation. 2002 Jul
1;17(7):1286-92.
21. Farhadi M, Dadgari F, Farsi Z, Dadgari A. Dialysis adequacy in chronic hemodialysis patients in
a military hospital. Ebnesina. 2015 Jul 10;17(2):36-42.
22. Barzegar H, Moosazadeh M, Jafari H, Esmaeili R. Evaluation of dialysis adequacy in
hemodialysis patients: A systematic review. Urology journal. 2016 Aug 25;13(4):2744-9.
23. گرشاد, هاشمی .Assissing the Adequacy of Dialysis and some biochemical Factors related to it in
patient under Heamodialysis in Dialysis ward of Emam Ali Hospital Of Bojnourd. علوم دانشگاه مجله
.(پزشکی خراسان شمالی. 2012;4(4
24. Roozitalab M, Moohamadi B, Najafi SH, Mehrabi S. Determining the adequacy of hemodialysis
in hemodialysis units of Kohgilouyeh and Boyerahmad hospitals in 2009. Armaghane danesh. 2010
Oct 10;15(3):273-82.
25. Ghorbane Moghaddam Z, Sharifi S, Raeese A, Yazdankhah Fard M, Mirzaee K, Bahraine M.
Investigation of Hemodialysis Adequacy in Patients Undergoing Hemodialysis in the Shohada Hospital in
Bushehr. ISMJ. 2016 Jan 10;18(6):1236-44.
26. Matos CM, Silva LF, Melo NA, Kuwano AY, Kuwano AN, Azul PS, Barros LL, Pisoni RL, Lopes AA.
Prevalence and management of anemia in hemodialysis patients in a Brazilian population of predominantly
African descent. The International journal of artificial organs. 2013 Sep;36(9):640-9.
27. Mogharab M, Madarshahian F, Rezai N, Mohammadi A. Dialysis adequacy in chronic
hemodialysis patients in educational center Vali-Asr in Birjand. Journal of Birjand University of
Medical Sciences. 2010 Oct 15;17(3):206-14.
28. Beladi Mousavi SS, Hosaini Nejad K, Ali Zeraati A. The evaluation of dialysis adequacy by
KT/V in hemodialysis patients. Jundishapur Scientific Medical Journal. 2012 Mar 20;11(1):43-8.