بررسی کفایت دیالیز در بیماران تحت درمان با همودیالیز در بیمارستان شهید بهشتی قروه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE)، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 کارشناسی، واحد پیوند و بیماری‌های خاص، معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

3 کارشناسی ارشد، گروه علوم تربیتی ، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

4 کارشناسی ارشد، واحد اقتصاد درمان، معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

5 دانشگاه صنعتی اصفهان،اصفهان،ایران

چکیده

مقدمه: همودیالیز به‌عنوان بهبوددهنده‌ی کیفیت زندگی و کاهنده عوارض نارسایی کلیه، شایع‌ترین روش درمانی در بیماران کلیوی می‌باشد. عدم‌کفایت دیالیز نیز از مهم‌ترین علل تعیین‌کننده ناتوانی و مرگ‌ومیر در بیماران دیالیزی بوده و به علت نبود تـصویر روشنی از سطح کفایت دیالیز، مطالعـه حاضر با هدف تعیین کفایت دیالیز در بیماران تحت کفایت همودیالیز در بیمارستان شهید بهشتی قروه انجام گردید.
مواد و روش‌ها: این پژوهش از نوع توصیفی_تحلیلی و به‌صورت مقطعی در سال 1398 انجام شد. تعداد نمونه‌ها، 41 بیمـار تحـت همودیـالیز که بیش از سه ماه از شروع دیالیز آن‌ها گذشته و به‌روش سرشـماری انتخـاب شـد. جمع‌آوری داده‌ها از طریق پرسشنامه دموگرافیک محقق ساخته انجام شد. کفایت دیالیز از طریق پارامترهای Kt/v و URR محاسبه گردید. درنهایت داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری توصیفی و استنباطی در نرم‌افزار SPSS 22 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که حداقل و حداکثر شاخص KT/V به ترتیب 24/0 و 12/3، میانگین کل آن در بیماران 43/0±28/1 بود.میانگین URR کل بیماران 23/14±83/66، و کمترین درصد URR،60/12 و بیشترین آن 30/94 درصد بود. میانگین نیتروژن اوره خون قبل از دیالیز 23/0±63/273 و بعد از دیالیز 23/5±17/63 گزارش شد.
بحث و نتیجه‌گیری: مطالعه حاضر نشان داد که بیش از نیمی از بیماران تحت همودیالیز دارای کفایت دیالیز مطلوب بوده؛ اما در 36 درصد بیماران کفایت دیالیز از کارآیی مناسب برخوردار نمی‌باشند؛ لذا اجرای مداخلاتی در جهت اصلاح مدت‌زمان دیالیز و جریان خون، نوع صافی و ...به‌عنوان عوامل عمده تأثیرگذار ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Dialysis Adequacy in Patient Undergoing Hemodialysis in Shahid Behshti Hospital in Qorveh

نویسندگان [English]

  • Sirvan Zareei 1
  • Leila Ghanbari 2
  • Bahareh Kanani 3
  • Shilan Amiri Hoseini 4
  • Amir Zarei 5
1 Department of Health, Safety and Environment, Young Researchers and Elites Club, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 BSc, Unit of Transplantation and Specific Diseases,Vice Chancellor for Clinical Affairs, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran
3 Master, Department of Education Sciences, Young Researchers and Elites Club, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
4 MSc, Unit of Economics of treatment, Vice Chancellor for Clinical Affairs, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran
5 Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background and purpose: Hemodialysis is the most common treatment in renal patients as it improves the quality of life and reduces the complications of renal failure. Insufficient dialysis is one of the most important causes of disability and death in dialysis patients.
Materials and Methods: This descriptive-analytical cross-sectional study was conducted in 2019. The number of samples was 41 patients undergoing hemodialysis selected for dialysis for more than three months and were chosen by the census method. Data were collected through a researcher-made demographic questionnaire. Dialysis adequacy was calculated using Kt /v and URR parameters. Finally, the data were analyzed using descriptive and inferential statistical tests in SPSS 22 software.
Finding: The results showed that the minimum and maximum KT/V index were 0.24 and 3.12, respectively, the mean was 1.28 ±0.The mean total URR of patients was 66.83 ±14.23, and the lowest URR was 12.60, and the highest was 94.30%. Mean blood urea nitrogen was reported to be 273.63± 0.23 before dialysis and 63.17± 5.23 after dialysis.
Discussion and Conclusion:
The present study showed that more than half of the patients(64%) on hemodialysis had good dialysis adequacy, but in 36% of patients, dialysis adequacy was not sufficient; Therefore, it is necessary to implement interventions to improve the duration of dialysis and blood flow, the type of filter, etc. as the influential primary factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dialysis adequacy
  • Hemodialysis
  • KT/V
  • Qorveh