تاثیر روش های دارویی و غیر دارویی بر کاهش شدت درد هنگام تزریق در کودکان: یک مطالعه مرور سیستماتیک

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

2 گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: انجام رویه رگ گیری و تزریق در کودکان امری بسیار دردناک و اضطراب آور است. قرار گرفتن کودک در معرض درد و اضظراب شدید می تواند سبب ایجاد مشکلات روحی و روانی در کودکان شود. روش های متعددی برای کاهش درد هنگام تزریق در کوردکان وجود دارد. ما در این مطالعه برآنیم تا به بررسی دو روش دارویی و غیر دارویی در کاهش شدت درد در کودکان در هنگام تزریق بپردازیم.
روش کار: در این مطالعه مرور سیستماتیک، تمام مقالات ایرانی چاپ شده به زبان فارسی با جستجو در پایگاه های اطلاعاتی Sid،Medlib ، Google scholar،Magiran و Iran Medex با کلید واژه های فارسی؛ کنترل درد، رگ گیری، تزریق و انحراف فکر در کودکان جست و جو شد. از بین مقالات متعدد بدست آمده، بیست مقاله مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج: در مطالعات بررسی شده، عمدتا به مقایسه روش های دارویی مانند استفاده از کرم املا و روش های غیر دارویی مانند انحراف فکر(موسیقی، حباب سازی، لمس، طب فشاری، توپ موزیکال، تزریق بر روی عروسک، ماساژ، روش های آرام سازی، تمرین های تنفسی) پرداخته شده بود. در این میان روش های انحراف فکر، رایج ترین روش مورد پژوهش برای کاهش درد هنگام رگ گیری کودکان بوده است. اکثر مطالعات بررسی شده استفاده از روش های غیر دارویی برای کاهش احساس درد کودکان، نتایج مثبتی برای استفاده از این روش ها ارائه دادند.
نتیجه گیری: نتایج مطالعات نشان داد که روش های غیر دارویی تاثیر بیشتری در کنترل درد کودکان هنگام تزریق دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of pharmacological and non-pharmacological methods on reducing the severity of pain when injected in children: A systematic review study

نویسندگان [English]

 • Ayoub Tavakolian 1
 • Mohsen Ebrahimimn 2
 • Seyed reza Ahmadi 2
 • Mahdi Foroughian 2
 • Seyed Reza Habibzadeh 2
1 Department of Emergency Medicine, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.
2 Department of Emergency Medicine.Faculty of medicine. Mashhad University of Medical Sciences.Mashad.Iran
چکیده [English]

Introduction: It is very painful and anxious for children to undergo venous and injection procedures. Exposure to severe pain and anxiety can cause mental health problems in children. There are several ways to reduce pain when injecting cocaine. In this study, we examine both pharmacological and non-pharmacological methods of reducing the severity of pain in children during injection.
Methods: In this study, a systematic review of all Iranian articles published in Persian by searching Sid, Medlib, Google scholar, Magiran and Iran Medex databases with Persian keywords; pain control, vein taking, injection and thought diversion Searched in children. Of the many articles, twenty were reviewed.
Results: In various studies on the role of pharmacological and non-pharmacological methods such as; use of spelling cream, thought deviation (music, bubble making, touch, acupressure, musical ball, injection on doll, massage, relaxation methods, exercises Respiratory problems, etc., are among the most common methods used for painful procedures that take a short time. Therefore, interventions should be used to reduce the feeling of pain in children. , Used.
Conclusion: The results of studies showed that non-pharmacological methods have a greater effect on controlling children's pain during injection. Also, because non-pharmacological methods (thought deviation) are much less expensive and cost-effective than pharmaceutical methods (spelling cream), so different methods of thought deviation can be a good alternative to non-pharmaceutical methods such as spelling cream.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Thought Deviation
 • Pain Control
 • Children
 • Vein
 • Injection
 1. Wong DL, Hockenberry MJ, Wilson D. Wong's nursing care of infants and children. Mosby/Elsevier,; 2007.
  2. Alavi A, Zargham A, Abd Yazdan Z, Namnabati M. Comparison of Distraction effects and cream (EMLA) on pain
  intensity catheter insertion in children 12-5 thalassemia. Journal of Shahrekord University of Medical Sciences.
  2005;7(3):9-15.
  5- Migdal M, Chudzynska-Pomianowska E, Vause E, Henry E, Lazar J. Rapid, needle-free delivery of lidocaine for
  reducing the pain of venipuncture among pediatric subjects. Pediatrics. 2005 Apr 1;115(4):e393-8.
  6- Ellis JA, Sharp D, Newhook K, Cohen J. Selling comfort: A survey of interventions for needle procedures in a
  pediatric hospital. Pain Management Nursing. 2004 Dec 1;5(4):144-52.
  7- Wang ZX, Sun LH, Chen AP. The efficacy of non-pharmacological methods of pain management in school-age
  children receiving venepuncture in a paediatric department: a randomized controlled trial of audiovisual distraction and
  routine psychological intervention. Swiss medical weekly. 2008 Oct 4;138(3940).
  8- Rogers TL, Ostrow CL. The use of EMLA cream to decrease venipuncture pain in children. Journal of pediatric
  nursing. 2004 Feb 1;19(1):33-9.
  9- Alhani F, Shad H, Anoosheh M, Hajizadeh E. The effect of programmed distraction on the pain caused by
  venipuncture among adolescents on hemodialysis. Pain Management Nursing. 2010 Jun 1;11(2):85-91.
  10. FOROUTAN R, SAADATI A, VAFAEI S, RAEISI F. A comparative study on impact of topical cooling and
  manual pressure before intramuscular injection on pain severity in 5-12 years old children.
  11. Sadeghi T, Shamshiri M, Mohammadi N, Shoghi M. Effect of distraction on children's behavioral responses to pain
  during IV catheter insertion. Journal of hayat. 2013 Feb 10;18(4):1-9.
  12. Rasoli M, Mir Lashari J, Abdolreza Z. Nursing care of infant and children. Tehran, Iran: Andishe Rafie
  Publication; 2008.
  13. Namnabati M, Abazari P, Talakoob S. Nursesexperiences of pain management in children. Iran J Nurs Res.
  2008;3(10-11):75-84.
  14. Nematollahi M, Mehdipoor-Raberi R, Esmailzadeh-Noghani F. omparing the Effects of Distraction Techniques and
  Routine Care on Intensity of Fear of IV Insertion in Children with Strabismus. Journal of Health and Care. 2011 Nov
  10;13(4):0-.
  15. Kim WO, Song BM, Kil HK. Efficacy and safety of a lidocaine/tetracaine medicated patch or peel for dermatologic
  procedures: a meta-analysis. Korean journal of anesthesiology. 2012 May;62(5):435.
  16. Wong DL, Hockenberry Marily J. Wong`s nursing care of infants and children. Mosby/ Elsevier; 2011.
  17. Gevirtz C. Pain management. Current concept and treatment strategies. 2008: 23 (7): 1‐ 12.
  18. MacLaren JE, Cohen LL. Interventions for paediatric procedure-related pain in primary care. Paediatrics & child
  health. 2007 Feb 1;12(2):111-6.
  19. Sparks L. Taking the" ouch" out of injections for children: Using distraction to decrease pain. MCN: The American
  Journal of Maternal/Child Nursing. 2001 Mar 1;26(2):72-8.
  20. Walco GA. Needle pain in children: contextual factors. Pediatrics. 2008 Nov 1;122(Supplement 3):S125-9.
  21. Babaie M, Shirinabadi Farahani A, Nourian M, Pourhoseingholi A, Masoumpoor A. Pain management using
  distraction in school-age children. Iranian Journal of Nursing Research. 2015 Sep 15;10(3):71-80.
  23. Rastgarian A, Saniejahromi MS, Sadeghi SE, Kalani N, Eftekharian F, Damshenas MH, Hatami N. The impact of
  different methods of distraction on pain of venipuncture: a case study in children 6-3 years old. medical journal of
  mashhad university of medical sciences. 2020 Jan 21;62(6):1812-22.
  24. Irani H, Eshghizadeh M, Zivari M. Effect of doll injection display on pain intensity due to intramuscular injection in
  preschool children. The Horizon of Medical Sciences. 2016 Jun 10;22(3):247-51.
  25. Foroogh Ameri G, Shah Mohammadi Pour P, Kazemi M, Jahani Y. Comparison of the effect of EMLA cream and
  acupressure on pain Reduction of venipuncture in 6-12 years old children. Journal of Pediatric Nursing. 2016 Jul
  10;2(4):16-22.
  26. Pouraboli B, Abazari F, Rostami M, Jahani Y. Comparison the effect of two methods of acupressure and massage
  with ice on Huko point on pain intensity during IV insertion in pediatrics with thalassemia. Journal of Pediatric
  Nursing. 2015 Dec 10;2(2):20-7.
  27. ROSTAMI M, ABAZARI F, POURABOLI B, JAHANI Y, SHIRZADI F. The effects of huko point massage with
  ice on intensity of pain due of phlebotomy in children with thalassemia in kerman samen Alhojaj Medical Center, Iran.
  28. Safari A, Behnam Vashani H, Reyhani T, Ataei Nakhei A. Effect of Touch on the Intensity and Duration of
  Venipuncture Pain in the School-age Children. Evidence Based Care. 2014;4(2):17-24.
  29. SHAH MP, FOROOGH AG, KAZEMI M, JAHANI Y. YEARS OLD CHILDREN ADMITTED TO HOSPITALS
  OF RAFSANJAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES, IRAN, IN 2013.
  30. Razaghi N, Givari A, Tatarpoor P, Hoseini AF. Comparing the effect of two methods of distraction and touch on
  intensity of pain related to venipuncture in 5-10 years old children. Iran Journal of Nursing. 2012 Aug;25(77):50-9.
 2. 31. Ghamarigivi H, Sharei S. An investigation into the effect of employing relaxation and attention deviation methods
  on alleviating pain in children hospitalized in state hospitals. Counseling Culture and Psycotherapy. 2012 Nov
  21;3(10):101-15.
  32. Bageriyan S, Borhani F, Abaszadeh A. The effect of non–pharmacologic pain management methods for
  venipuncture pain in school aged children in the center for thalassemia in the city of kerman. Nursing And Midwifery
  Journal. 2013 Feb 10;10(6):0-.
  33. Raberi RM, Nematollahi M, Nighabi FI. Effect of Distraction Techniques on Pain Intensity Catheter Insertion in
  Children with Strabismus. Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care. 2010 Jul 10;18(1):18-28.
  34. Nikfarid L, GHAMAR YR, Namazian M, Namdar F, Azam NM. Comparison of EMLA cream versus local
  refrigeration for reducing venipuncture-related pain in pediatric patients of Children’s Medical Center, 2008.
  35. Vosoghi N, Chehrzad M, Abotalebi GH, Roshan ZA. Effects of Distraction on Physiologic Indices and Pain
  Intensity in children aged 3-6 Undergoing IV Injection. Hayat. 2010 Sep 1;16.
  36. Alavi AZ, Zargham A. Study of the effect of bubble blowing on the pain intensity due to IV catheters in children.
  Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences. 2008;13(1).
  37. ESMAEILI K, Iranfar SH, Afkari B, ABBASI P. The comparison of the effect of music and rhythmic breathing
  techniques on pain severity of intravenous cannulation during blood transfusion.
  38. Pourmovahed Z, Salimie T, Dehghani K, Yassinie M, Shakiba M, Tavangar H, Shahrie T. Comparative study of
  the effect of music distraction and Emla cream on pain of the children during intravenous cannulation. Iran Journal of
  Nursing. 2008 Dec;21(55):47-53.
  39. Shahabi MA, Kalani-Tehrani D, Eghbal M, Alavi-Majd H, Saidi JA. Comparing the effects of EMLA ointment with
  a diversionary activity (music) on Vein Puncture pain at school-age children. Advances in Nursing & Midwifery.
  2007;17(56):13-20.
  40. FOROUTAN R, SAADATI A, VAFAEI S, RAEISI F. A comparative study on impact of topical cooling and
  manual pressure before intramuscular injection on pain severity in 5-12 years old children.
  41. Aein F. Effect of distraction and relaxation on pain-intensity during the postoperative 24 hours in children. Journal
  of Shahrekord Uuniversity of Medical Sciences. 2003;4.
  41. Hasanpour M, Tootoonchi M, Aein F, Yadegarfar G. The effects of two non-pharmacologic pain management
  methods for intramuscular injection pain in children. Acute pain. 2006 Mar 1;8(1):7-12.
  42. Farion KJ, Splinter KL, Newhook K, Gaboury I, Splinter WM. The effect of vapocoolant spray on pain due to
  intravenous cannulation in children: a randomized controlled trial. Cmaj. 2008 Jul 1;179(1):31-6.
  43. Arab M, Abaszadeh A, Ranjbar H, Pouraboli B, Rayani M. Survey of psychosocial problems in thalassemic
  children and their siblings.
  44. Bagheriyan S, Borhani F, Abbaszadeh A, Ranjbar H. The effects of regular breathing exercise and making bubbles
  on the pain of catheter insertion in school age children. Iranian journal of nursing and midwifery research.
  2011;16(2):174.
  45. Robinson PA, Carr S, Pearson S, Frampton C. Lignocaine is a better analgesic than either ethyl chloride or nitrous
  oxide for peripheral intravenous cannulation. Emergency Medicine Australasia. 2007 Oct;19(5):427-32.
  46. Katzung BG, Trevor AJ, Masters SB. Katzung & Trevor's Pharmacology: Examination & Board Review. New
  York, NY: Lange Medical Books/McGraw McGraw- Hill; 2002.
  47. Hopkins SJ. Drugs and Pharmacology for Nurses. Trans. Jahangiri B, Posti A, Shafie SH, Rasoli MR. Tehran, Iran:
  Arjmand Publication; 2005.
  48. Yaffe SJ, Aranda JV, editors. Neonatal and pediatric pharmacology: therapeutic principles in practice. Lippincott
  Williams & Wilkins; 2010.
  49. Sawyer J, Febbraro S, Masud S, Ashburn MA, Campbell JC. Heated lidocaine/tetracaine patch (Synera™,
  Rapydan™) compared with lidocaine/prilocaine cream (EMLA®) for topical anaesthesia before vascular access. British
  journal of anaesthesia. 2009 Feb 1;102(2):210-5.
  50. Page DE, Taylor DM. Vapocoolant spray vs subcutaneous lidocaine injection for reducing the pain of intravenous
  cannulation: a randomized, controlled, clinical trial. British journal of anaesthesia. 2010 Oct 1;105(4):519-25.
  51. Sparks L. Taking the" ouch" out of injections for children: Using distraction to decrease pain. MCN: The American
  Journal of Maternal/Child Nursing. 2001 Mar 1;26(2):72-8.
  52. Jacobson AF. Intradermal normal saline solution, self-selected music, and insertion difficulty effects on intravenous
  insertion pain. Heart & Lung. 1999 Mar 1;28(2):114-22.
  53. Tsao JC, Zeltzer LK. Complementary and alternative medicine approaches for pediatric pain: a review of the stateof-the-science. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2005 Jun;2(2):149-59.
  54. Dutta S. Use of eutectic mixture of local anesthetics in children. The Indian Journal of Pediatrics. 1999
  Sep;66(5):707-15.