بررسی آگاهی و عملکرد زنان باردار شهر مشهد در مورد بیماری توکسوپلاسموز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پزشکی اجتماعی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد،ایران

2 دانشکده پزشکی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد،ایران

3 استادیار، گروه عفونی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد،ایران

چکیده

مقدمه: توکسوپلاسموز یکی از علل سندروم (TORCH)Toxoplasmosis , Others, Hepatitis B , Rubella Cytomegalovirus , Herpes Simplex Virus در دوران بارداری است که در صورت عدم درمان می تواند باعث ایجاد عوارض شدیدی در جنین و نوزاد شود. هدف این مطالعه بررسی آگاهی و عملکرد زنان باردار در مورد بیماری توکسوپلاسموز در شهر مشهد در سال 1397 بود.
روش کار: مطالعه مقطعی حاضر بر روی 501 زن باردار مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهری انجام شد. نمونه گیری به صورت خوشه ای چند مرحله ای صورت گرفت. ابزار جمع آوری داده ها یک پرسشنامه 25 سوالی محقق ساخته شامل اطلاعات عمومی ، عوامل خطر ، علائم ، عوارض ، راه های پیشگیری و عملکرد زنان باردار در مورد بیماری توکسوپلاسموز بود. نحلیل داده ها با نرم افزار SPSS Version 20 و با آزمون های تی و ANOVA و رگسیون خطی صورت گرفت.

نتایج: 1/31% از زنان باردار اظهار کردند که اطلاعاتی درباره توکسوپلاسموز شنیده یا خوانده اند. آگاهی 417 نفر آنان (2/83% ) ضعیف بوده است. در آنالیز چند متغیره، تعداد سقط، درآمد ماهیانه خانوار، سن و تحصیلات زنان باردار با آگاهی آنان درباره توکسوپلاسموز ارتباط معنی دار آماری داشت.(p <0.05)

نتیجه گیری: نظر به اینکه در این مطالعه تنها 2/4 % از زنان باردار اطلاعات خوبی درباره بیماری توکسوپلاسموز داشتند ، ضروری است که اهتمام بیشتری در اجرای برنامه های آموزشی جهت بهبود آگاهی زنان باردار توسط مراقبین دوران بارداری صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of knowledge and practice of pregnant women about Toxoplasmosis in Mashhad

نویسندگان [English]

 • Zahra Mostafavian 1
 • Saba Bazzazan 2
 • Hossein Mokhtari 3
1 Department of Community Medicine, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
2 Faculty of Medicine, Islamic Azad University, Mashhad Branch, Mashhad, Iran
3 Department of Infectious Diseases, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: Toxoplasmosis is one of the causes of TORCH syndrome )Toxoplasmosis, Others, Hepatitis B, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes Simplex Virus) during pregnancy that can cause severe complications in fetus and neonate if left untreated. The purpose of this study was to evaluate the knowledge and practice of pregnant women about Toxoplasmosis in Mashhad in 2018.

Material and Methods: This cross-sectional study was performed on 501 pregnant women referred to comprehensive urban health centers. Multistage cluster sampling was used. The data collection tool was a 25-question questionnaire including general information, risk factors, symptoms, complications, prevention and practice of pregnant women about Toxoplasmosis. Data were analyzed by SPSS software version 20 using t-test, ANOVA and linear regression test.
Results: 31.1% of pregnant women stated that they had heard or read information about toxoplasmosis. The knowledge of 417 people (83.2%) was poor. In multivariate analysis, the number of miscarriages, monthly household income, age and education of pregnant women were significantly correlated with their knowledge about toxoplasmosis. (p <0.05)
Conclusion: Given that only 4.2% of pregnant women in this study had good information about Toxoplasmosis, it is necessary to pay more attention to educational programs to improve the awareness of pregnant women by prenatal caregivers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Toxoplasmosis
 • Pregnant women
 • Knowledge
 • Practice
 1. Nayebzadeh H, Tarrahi MJ, Khodadian V, Shakarami Z, Ranjbar M. A study on the degree of awareness of
  pregnant women about Toxoplasmosis. Journal of Zoonoses Research. 2014; 2(1): 9-13.
  2. Jones JL, Ogunmodede F, Scheftel J, Kirkland E, Lopez A, Schulkin J, Lynfield R. Toxoplasmosis-related
  knowledge and practices among pregnant women in the United States. Infectious diseases in obstetrics and
  gynecology. 2003 Jan 1;11(3):139-45.
  3. Andiappan H, Nissapatorn V, Sawangjaroen N, Khaing SL, Salibay CC, Cheung MM, Dungca JZ, Chemoh
  W, Xiao Teng C, Lau YL, Mat Adenan NA. Knowledge and practice on Toxoplasma infection in pregnant
  women from Malaysia, Philippines, and Thailand. Frontiers in microbiology. 2014 Jun 11;5:291.
  4. Chandrasena N, Herath R, Rupasinghe N, Samarasinghe B, Samaranayake H, Kastuririratne A, de Silva
  NR. Toxoplasmosis awareness, seroprevalence and risk behavior among pregnant women in the Gampaha
  district, Sri Lanka. Pathogens and global health. 2016 Feb 17;110(2):62-7.
  5. Flegr J, Prandota J, Sovičková M, Israili ZH. Toxoplasmosis–a global threat. Correlation of latent
  toxoplasmosis with specific disease burden in a set of 88 countries. PloS one. 2014 Mar 24;9(3):e90203.
  6. Foroutan M, Dalvand S, Daryani A, Ahmadpour E, Majidiani H, Khademvatan S, Abbasi E. Rolling up the
  pieces of a puzzle: a systematic review and meta-analysis of the prevalence of toxoplasmosis in Iran.
  Alexandria journal of medicine. 2018 Oct 23;54(3):189-96.
  7. Kasper D, Fauci A, Hauser S, Longo D, Jameson J, Loscalzo J. Harrison's principles of internal medicine,
  19e. Mcgraw-hill; 2015.
  8. Al-Naggar RA, Al-Jashamy K, Al-Dubi SA, Isa ZM, Alghalibi S. Perceptions of Toxoplasmosis among
  Female University Students. Journal of Health Research. 2010;24(2):87-9.
  9. Millar PR, Moura FL, Bastos OM, Mattos DP, Fonseca AB, Sudré AP, Leles D, Amendoeira MR.
  Toxoplasmosis-related knowledge among pregnant and postpartum women attended in public health units
  in Niterói, Rio de Janeiro, Brazil. Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo. 2014
  Sep;56(5):433-8.
  10. Dabritz HA, Conrad PA. Cats and Toxoplasma: implications for public health. Zoonoses and public health.
  2010 Feb;57(1):34-52.
  11. Babaie J, Amiri S, Mostafavi E, Hassan N, Lotfi P, Rastaghi AR, Golkar M. Seroprevalence and risk
  factors for Toxoplasma gondii infection among pregnant women in Northeast Iran. Clinical and Vaccine
  Immunology. 2013 Nov 1;20(11):1771-3.
  12. Sharbatkhori M, Moghaddam YD, Pagheh AS, Mohammadi R, Mofidi HH, Shojaee S. Seroprevalence of
  Toxoplasma gondii infections in pregnant women in Gorgan city, Golestan province, northern Iran-2012.
  Iranian journal of parasitology. 2014 Apr;9(2):181.
  13. Hajsoleimani F, Ataeian A, Nourian AA, Mazloomzadeh S. Seroprevalence of Toxoplasma gondii in
  pregnant women and bioassay of IgM positive cases in Zanjan, Northwest of Iran. Iranian journal of
  parasitology. 2012;7(2):82.
  14. Azadi T, Darabi M, Sayemiri F, Sayemiri K. Prevalence of Toxoplasmosis in Iranian Pregnant Women:
  A Systematic Review and Meta-Analysis Study. Journal of Ilam University. 2017; 25(1) : 148-158. [In
  Persian]
  15. Pereira KS, Franco RM, Leal DA. Transmission of toxoplasmosis (Toxoplasma gondii) by foods. Advances
  in food and nutrition research. 2010 Jan 1;60:1-9.
  16. Smit GS, Vu BT, Do DT, Do QH, Pham HQ, Speybroeck N, Devleesschauwer B, Padalko E, Roets E,
  Dorny P. Sero-epidemiological status and risk factors of toxoplasmosis in pregnant women in Northern
  Vietnam. BMC infectious diseases. 2019 Dec;19(1):1-8.
  17. Smereka J, Szarpak L, Ruetzler K, Schacham Y, Smereka A, Dabrowski M, Terpilowska M, Terpilowski
  L, Adam I. A multicenter survey on toxoplasmosis knowledge among pregnant women in Poland (the
  TOWER study). BMC pregnancy and childbirth. 2018 Dec;18(1):1-5.
  18. Manuel L, Santos-Gomes G, Noormahomed EV. Human toxoplasmosis in Mozambique: gaps in
  knowledge and research opportunities. Parasites & Vectors. 2020 Dec;13(1):1-0.
  19. Gollub EL, Leroy V, Gilbert R, Chêne G, Wallon M, European Toxoprevention Study Group.
  Effectiveness of health education on Toxoplasma-related knowledge, behaviour, and risk of seroconversion
  in pregnancy. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. 2008 Feb
  1;136(2):137-45.
  20. Carter AO, Gelmon SB, Wells GA, Toepell AP. The effectiveness of a prenatal education programme for
  the prevention of congenital toxoplasmosis. Epidemiology & Infection. 1989 Dec;103(3):539-45.
 2. 21. Pawlowski ZS, Gromadecka-Sutkiewicz M, Skommer J, Paul M, Rokossowski H, Suchocka E, Schantz
  PM. Impact of health education on knowledge and prevention behavior for congenital toxoplasmosis: the
  experience in Poznań, Poland. Health Education Research. 2001 Aug 1;16(4):493-502.
  Eroglu S, Asgin N. Awareness, knowledge and risk factors of Toxoplasma gondii infection among pregnant
  women in the Western Black Sea region of Turkey. Journal of Obstetrics and Gynaecology. 2020 Oct 12:1-7.