پاسخ برخی شاخص های استرس اکسیداتیو به یک ورزش شدید متعاقب یک دوره کوتاه مدت مکمل سازی بربرین در مردان جوان غیر ورزشکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد ساوه، ساوه، ایران

2 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه، ساوه، ایران

چکیده

 مقدمه: شواهد اپیدمیولوژیک از نقش آنتی اکسیدانی بربرین در شرایط استرس اکسیداتیو حکایت دارد. با این وجود، عملکرد آنتی اکسیدانی آن متعاقب انقباضات عضلانی شدید به خوبی مشخص نشده است. مطالعه حاضر با هدف پاسخ برخی شاخص های اکسیدان یا آنتی اکسیدانی به ورزش شدید متعاقب مکمل سازی بربرین انجام می گیرد.
روش کار: 26 مرد جوان غیر ورزشکار 18 تا 24 سال(15±80 کیلوگرم) به شیوه تصادفی به دو گروه مکمل(13=n) و دارونما(13=n) تقسیم شدند. گروه مکمل یک آزمون ورزشی شدید را متعاقب 10 روز مکمل سازی بربرین(روزانه 1200 میلیگرم) اجرا نمودند و نمونه گیری خون در شرایط قبل، بلافاصله و 1 ساعت پس از توقف آزمون با هدف تعیین پاسخ آنی و تاخیری مالون دی آلدئید(MDA) و کاتالاز(CAT) به بارگیری بربرین و مقایسه با گروه دارونما به عمل آمد. گروه دارونما نیز همین شرایط را اما با مصرف دارونمای مالتودکسترین تجربه نمودند. داده ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس دوسویه با اندازه گیری های مکرر مقایسه شدند.
نتایج: تفاوت معنی داری در پاسخ های آنی و تاخیری MDA به مکمل سازی بربرین با گروه دارونما مشاهده شد(05/0>p). به عبارتی، مکمل سازی بربرین به کاهش معنی دار MDA متعاقب آزمون ورزشی شدید در مقایسه با مصرف دارونما منجر شد. با این وجود، پاسخ آنی و تاخیری CAT به آزمون ورزشی تحت تاثیر مکمل سازی بربرین قرار نگرفت.
نتیجه گیری: با تاکید بر کاهش MDA می توان نتیجه گیری نمود مکمل سازی بربرین به کاهش اثرات اکسایشی ناشی از اجرای ورزشی شدید در مردان جوان غیر ورزشکار منجر می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Responses of some markers of stress oxidative to an intense exercise follow up a short-term berberine supplementation in non-athletes young men

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Eizadi 1
  • Amirgusein Rostami 2
1 Assistant professor, Department of Exercise Physiology, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran.
2 Ms.C, Department of Exercise Physiology, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Epidemiological evidence suggests the antioxidant role of berberine in oxidative stress. However, its antioxidant function during or following intense muscle contractions has not been well characterized. The present study aimed to investigate the response of some oxidant or antioxidant indices to intense exercise following berberine supplementation.
Materials and methods: For this purpose, 26 young non-athlete men aged 18-24 years (80 ± 15 kg) were randomly divided into two supplement (n=13) or placebo (n=13) groups. The supplement group performed an intense exercise test after 10 days of berberine supplementation (1200mg/daily) and blood samples were taken before, immediately and 1 hour after the test to determine acute and delayed responses of malondialdehyde (MDA) and catalase (CAT) to berberine loading and compared with placebo group. The placebo group also experienced the conditions but with the maltodextrin placebo. Data were compared using repeated measures ANOVA.
Results: There was a significant difference in the acute and delayed MDA responses to berberine supplementation with the placebo group (p <0.05). In other words, berberine supplementation led to a significant decrease in MDA following an intense exercise test compared to placebo. However, acute and delayed response of CAT to the exercise test was not affected by berberine supplementation.
Conclusion: Emphasizing decreased MDA, it can be concluded that berberine supplementation reduces the oxidative effects of intense exercise in young non-athlete men.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant property
  • Stress oxidative
  • Berberine
  • Intense exercise