مدیریت مبتنی بر شواهد در حوزه سلامت (مطالعه موردی: بیمارستان های دولتی شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

2 گروه مدیدیت دولتی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

4 گروه مدیریت دولتی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

چکیده:
مهم ترین مسئله در مدیریت مبتنی بر شواهد، تصمیم گیری براساس واقعیت ها می باشد ومسئله دیگر ذخیره سازی مستنداتی از اشتباهات ایجاد شده در حین کار است. در این راستا هدف تحقیق حاضر ارائه الگوی سیستمی پیاده سازی مدیریت مبتنی بر شواهد در حوزه سلامت شهر تهران است. ازنظر هدف، پژوهش حاضر از نوع کاربردی می باشد و از نظر گردآوری داده ها از ترکیب روش های کیفی و کمی(آمیخته) استفاده شد. جامعه آماری در بخش کیفی خبرگان حوزه مدیریت، مدیریت رفتار سازمانی و مدیران حوزه سلامت که می‌باشند و با روش هدفمند و گلوله برفی 9 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمی پژوهش شامل کلیه مدیران و معاونین بخش های مختلف بیمارستانهای دولتی شهر تهران می باشد که تعداد آنها برابر است با 290 نفر که برای تعیین تعداد نمونه مورد‌ نیاز از این جامعه آماری از فرمول نمونه‌گیری لوی و لمشو (1981) و روش تصادفی ساده 170 نفر تعیین شد.به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از گرند تئوری،تحلیل عاملی اکتشافی،تحلیل عاملی تائیدی و معادلات ساختاری و نرم افزار2 PLS استفاده شد. نتایج نشان دا که ابعاد مدل شامل شرایط علی و زمینه ای، راهبردها، خروجی، پیامدها و فرایندها است و مدل مورد استفاده تحقیق حاضر از برازش مناسبی برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evidence-based management in the field of health (Case study: Tehran's public hospitals)

نویسندگان [English]

  • Behnaz Amouzegar Shahidi 1
  • Majid Jahangir Fard 2
  • Niloofar Iman Khan 3
  • Sedighe Tootian 4
1 PhD student in Public Administration, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran
2 Department of Public Administration, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran
3 Business Management Department, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran
4 Department of Public Administration, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The most important issue in evidence-based management is decision-making based on facts, and another issue is the storage of documentation of errors made during the work. In this regard, the aim of the present study is to provide a systematic model of implementation of evidence-based management in the field of health in Tehran. In terms of purpose, the present study is of applied type and in terms of data collection, a combination of qualitative and quantitative (mixed) methods was used. The statistical population was selected as the sample size in the qualitative section of the experts in the field of management, organizational behavior management and managers in the field of health, and with the purposeful method and snowball, 9 people were selected. The statistical population in the quantitative research section includes all managers and deputies of different departments of public hospitals in Tehran, the number of which is equal to 290 people. A simple randomization of 170 people was used to analyze the data using Grand Theory, Exploratory Factor Analysis, Confirmation Factor Analysis, and Structural Equation and PLS 2 software. The results showed that the dimensions of the model include causal and contextual conditions, strategies, output, consequences and processes, and the model used in the present study was well-suited.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evidence-based management
  • hospital
  • health