اثربخشی فراشناخت‌درمانی بر اضطراب و بهزیستی روان‌شناختی بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.

2 استاد گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، ایران.

چکیده

مقدمه: اختلال اضطراب فراگیر زندگی فردی، اجتماعی و شغلی بیماران را با آسیب مواجه می‌سازد. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی فراشناخت‌درمانی بر اضطراب و بهزیستی روان‌شناختی بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر انجام گرفت.
روش کار: روش پژوهش حاضر نیمه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش، شامل تمام افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تهران در سال 1396 بود. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری غیراحتمالی هدفمند و گمارش تصادفی استفاده شد. پس از انتخاب حجم نمونه و گمارش آنها در گروه‌‌های آزمایش و گواه، گروه­ آزمایش مداخلات درمانی را طی سه ماه به صورت هفته­ای یک جلسه 90 دقیقه­ای دریافت نمودند. پرسشنامه‌های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه اختلال اضطراب فراگیر (اسپیتزر و همکاران، 2006)، پرسشنامه اضطراب (بک، اپستین، براون و استیر، 1988)، پرسشنامه بهزیستی روان‌شناختی (ریف، 1980) بود. داده‌های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس با اندازه­گیری مکرر تجزیه و تحلیل شد.
نتایج: نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد که فراشناخت‌درمانی بر اضطراب و بهزیستی روان‌شناختی بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر موثر بوده است (p <0.001). بدین صورت که این درمان توانسته منجر به کاهش اضطراب و بهبود بهزیستی روان‌شناختی بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر شود.
نتیجه‌گیری: مطابق با یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان نتیجه گرفت که فراشناخت‌درمانی روشی کارآمد در جهت کاهش اضطراب و بهبود بهزیستی روان‌شناختی بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر به شمار می‌رود و می‌توان از این درمان برای بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بهره برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of metacognition therapy on the anxiety and psychological wellbeing of the patients with generalized anxiety

نویسندگان [English]

  • Atefe Abbasi 1
  • Asghar Aghaei Jeshvaghani 2
  • Hosein Ebrahimi moghasam 3
1 phd student of psychology, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran.
2 Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran
3 Associate Professor of Psychology, Islamic Azad University, Roodehen Branch, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Introduction: generalized anxiety affects patients' personal, social and occupational life anxiety. according to this the present study was to investigate the effectiveness metacognition therapy on the anxiety and psychological wellbeing of the patients with generalized anxiety.
Methodology: The research method was quasi-experimental with pretest-posttest, control group design and two-month follow-up period. The statistical population of the current study was all the patients with social anxiety referring to consultation centers in the city of Tehran in 2017. Non-probable available and random replacement were used in the present study. After selecting the sample size and replacing them in the experimental and control groups, the experimental group received ninety-minute teaching interventions during three months once a week. The applied questionnaires in the current study included generalized anxiety disorder (Spitner, et.al, 2006), anxiety questionnaire (Beck, Epstein, Brown and Steer, 1988), psychological wellbeing questionnaire (Ryff, 1980). The data from the study were analyzed through repeated measurement ANOVA.
Results: The results of data analysis showed that metacognition therapy have been effective on the anxiety and psychological wellbeing of the patients with generalized anxiety (p < 0.001). This treatment has been shown to reduce anxiety and improve the psychological well-being of patients with generalized anxiety disorder.
Conclusion: According to the findings of this study, it can be concluded that metacognitive therapy is an effective way to reduce anxiety and improve the psychological well-being of patients with generalized anxiety disorder and can be used for patients with generalized anxiety disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • metacognition therapy
  • anxiety
  • psychological wellbeing
  • generalized anxiety