دوره و شماره: دوره 63، شماره 5، آذر و دی 1399 

مقاله پژوهشی

بررسی تغییرات توده های کلیه در فاصله زمانی 15 ساله

حمیدرضا قربانی؛ امیر جعفرپیشه؛ پرهام ابوفاضلی؛ پدرام برهانی خباز؛ عیسی نظر؛ علیرضا قدسی؛ عباسعلی زراعتی


گزارش مورد

مسمومیت خانوادگی با مونواکسید کربن : گزارش موارد

الناز وفادار مرادی؛ طاهره قاسمی؛ سید محمد موسوی


مقاله پژوهشی

اثربخشی درمان تعهد و پذیرش بر شدت درد و سبک‌های مقابله با استرس در بیمارن مبتلا به زخم معده

محمد صادق مسچی؛ شیدا سوداگر؛ فرهاد جمهری؛ مرجان حسین زاده تقوی؛ مژگان فروتن


ارتباط هوش هیجانی با عملکرد ورزشی و استرس در ورزشکاران

سیاوش خداپرست؛ علی پرویزرام؛ محمدابراهیم واژبخت لنگرودی؛ سانا رضاوندی؛ حسن عبدی