دوره و شماره: دوره 63، شماره 5، آذر و دی 1399 

مقاله پژوهشی

بررسی تغییرات توده های کلیه در فاصله زمانی 15 ساله

صفحه 2655-2661

حمیدرضا قربانی؛ امیر جعفرپیشه؛ پرهام ابوفاضلی؛ پدرام برهانی خباز؛ عیسی نظر؛ علیرضا قدسی؛ عباسعلی زراعتی


گزارش مورد

مسمومیت خانوادگی با مونواکسید کربن : گزارش موارد

صفحه 2662-2666

الناز وفادار مرادی؛ طاهره قاسمی؛ سید محمد موسوی


مقاله پژوهشی

اثربخشی درمان تعهد و پذیرش بر شدت درد و سبک‌های مقابله با استرس در بیمارن مبتلا به زخم معده

صفحه 2663-2676

محمد صادق مسچی؛ شیدا سوداگر؛ فرهاد جمهری؛ مرجان حسین زاده تقوی؛ مژگان فروتن


ارتباط هوش هیجانی با عملکرد ورزشی و استرس در ورزشکاران

صفحه 2943-2936

سیاوش خداپرست؛ علی پرویزرام؛ محمدابراهیم واژبخت لنگرودی؛ سانا رضاوندی؛ حسن عبدی


مقایسه اثربخشی درمان مثبت نگر و معنادرمانی بر دشواری تنظیم هیجان زنان

صفحه 2977-2985

راضیه دیدنی؛ مصطفی تبریزی؛ مژگان مردانی راد؛ ابوالفضل کرمی