تحلیل مسیر نقش میانجی امید به زندگی در رابطه سرسختی روانشناختی و قدرت تحمل ابهام با اضطراب مرگ بیماران مبتلا به ام اس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: ام.اس از شایع ترین بیماری های مزمن سیستم عصبی مرکزی است که عوارض آن تمام جنبه های زندگی فرد مبتلا را در بر می گیرد و در نتیجه اضطراب مرگ را افزایش می دهد. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی امید به زندگی در رابطه بین سرسختی روانشناختی و قدرت تحمل ابهام با اضطراب مرگ بیماران مبتلا به ام اس صورت گرفت.
روش بررسی: این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه­ی آماری، تمامی بیماران مبتلا به ام اس استان زنجان بودند که از بین آنها 135 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. چهار ابزار اضطراب مرگ تمپلر، پرسشنامه سرسختی اهواز (AHI)، امید اشنایدر و مقیاس تحمل ابهام مک لین و همکاران، اجرا شد و داده ها با استفاده از روش تحلیل مسیر به کمک نرم افزار smart-pls تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج نشان داد ضریب مسیر اضطراب مرگ با هر سه متغیر سرسختی روانشناختی(38/0-)، قدرت تحمل ابهام(36/0-) و امید به زندگی(45/0-) منفی و معنی دار است. ضریب مسیر قدرت سرسختی روانشناختی(26/0) و تحمل ابهام(40/0) با امید به زندگی مثبت و معنی­دار بود. به این ترتیب فرضیه های پژوهش تایید شدند.
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش می تواند در بهبود و مشاوره درمانی این بیماران ام اس مورد استفاده قرار گیرد و با مداخله در سرسختی روانشناختی و قدرت تحمل ابهام این بیماران می توان امید به زندگی آنها را افزایش و اضطراب مرگ را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The path analysis of mediating role of hope of life in relationship between psychological hardiness and the power to tolerate ambiguity and death anxiety for MS patients

نویسندگان [English]

  • Majid Yousefi Afrashteh 1
  • Farnaz Golmohammadi 2
  • Narges Tmjidi 1
1 Department of Psychology, Faculty of Humanities, Zanjan University, Zanjan, Iran
2 Master student of clinical psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and aim: MS is one of the most common chronic diseases of the central nervous that affects all aspects of a person's life and consequently increases the anxiety of death. Therefore, the present study aimed to investigate the mediating role of life expectancy in the relationship between psychological hardiness and the power to tolerate ambiguity with anxiety of death in patients with MS.
Methods: This research was a descriptive correlational study. The statistical population consisted of all patients with MS in Zanjan province, out of which 135 persion were selected by convenience sampling. Four tools including death anxiety instruments, Ahwaz hardiness questionnaire(AHI), Schneider's hope questionnaire and Mclean et al tolerance of ambiguity scale were implemented and data were analyzed using the path analysis method with the help of smart-pls software.
Results: The results showed that the death anxiety coefficient was negative and significant with all three variables of psychological hardiness (-0.38), power to tolerate ambiguity (-0.36) and life expectancy (-0.45). Path coefficients of psychological hardiness (0.26) and tolerance of ambiguity (0.40) were positive and significant with life expectancy. Then the research hypotheses were confirmed.
Conclusion: The results of this study can be used in the improvement and therapeutic counseling of MS patients. Intervention with psychological hardiness and the power to tolerate ambiguity of this patients can increase their life expectancy and reduce anxiety of death.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MS
  • death anxiety
  • life expectancy
  • psychological hardiness
  • the power to tolerate ambiguity