اثر درمان راهبردهای تنظیم هیجان بر تحریک ‌پذیری و خود کنترلی در زنان مبتلا به چاقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم پایه، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران.

چکیده

مقدمه: چاقیو اضافه‌وزنبه‌عنوان اختلالی مزمن و بسیار شایع که بطور مستقیم و غیرمستقیم با بیماری­های متعدد همراه است، یکی از زمینه‌های مهم مطالعاتی در روانشناسی سلامتمحسوب می‌شود. هدف پژوهش حاضر، اثربخشی راهبردهای تنظیم هیجان بر تحریک ‌پذیری و  خود کنترلی در زنان مبتلا به چاقی بود.
روش کار: این پژوهش از نوع مطالعات نیمه آزمایشی (پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل) بود. جامعه آماری این پژوهش متشکل از تمامی دختران مراجعه کننده به کلینیک­های تغذیه سطح شهر مشهد می باشند. نمونه پژوهش را 30 نفر از دختران مراجعه کننده به یکی از کلینیک­های تغذیه شهر مشهد که دارای شاخص توده بدنی بالا، که با حضور در محل کلینیک به روش نمونه گیری در دسترس و با رضایت خود، انتخاب شدند. در این مرحله پرسشنامه تحریک پذیری و خودکنترلی به عنوان پیش آزمون بر روی آزمودنی ها اجرا شد. سپس گروه آزمایشی ؛ مداخله درمان راهبردهای تنظیم هیجان را دریافت کردند. بعد از اتمام جلسات درمانی مجددا ابزار پژوهش به عنوان پس آزمون گرفته شد. برای تحلیل داده­ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده گردید.
نتایج: نتایج تحلیل کوواریانس درمان راهبردهای تنظیم هیجان بر تحریک ‌پذیری و  خود کنترلی در افراد مبتلا به چاقی حاکی از تفاوت معنادار گروه آزمایش در مقیاس­های خودکنترلی و تحریک پذیری بود (05/0P< ).
نتیجه گیری: نتایج پژوهش، اثربخشی درمان راهبردهای تنظیم هیجان بر تحریک ‌پذیری و  خود کنترلی در افراد با شاخص توده‌ی بدنی بالارا نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of treatment of emotion regulation strategies on irritability and self-control in women with obesity

نویسنده [English]

  • Elham Keyvani
Department of Clinical Psychology, Faculty of Basic Sciences, Neishabour Branch, Islamic Azad University, Neishabour, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Obesity and overweight as a chronic and very common disorder that is directly and indirectly associated with various diseases, is one of the important fields of study in health psychology. The aim of the present study was to evaluate the effectiveness of emotion regulation strategies on irritability and self-control in women with obesity.
Methods: This study was a quasi-experimental study (pre-test-post-test with control group). The statistical population of this study consists of all girls referred to nutrition clinics in Mashhad in 2019. The sample of the study was 30 girls referred to one of the nutrition clinics in Mashhad who had a high body mass index, who were selected by attending the clinic by available sampling method and with their consent. At this stage, the irritability and self-control questionnaire was administered to the subjects as a pre-test. Then the experimental group; Treatment interventions received emotion regulation strategies. At the end of the treatment sessions, the research tool was taken as a post-test. Analysis of covariance was used to analyze the data.
Results: The results of covariance analysis of emotion regulation strategies on irritability and self-control in obese individuals showed a significant difference between the experimental group in self-control and irritability scales (P <0.05).
Conclusion: The results showed the effectiveness of treatment of emotion regulation strategies on irritability and self-control in people with high body mass index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • irritability
  • self-control
  • treatment of emotion regulation strategies
  • obesity